Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, гр. Разград, бул. "България" 36, За: Стилиан Стефанов, Република България 7200, Разград, Тел.: 0886 500227; 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bg

Място/места за контакт: РЗОК Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/1056.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на строително – ремонтни дейности на отоплителна инсталация в сградата на РЗОК – Разград. Сградата, в която се помещава РЗОК е с адрес гр. Разград, бул."България" №36. Котелното помещение е разположено в гаражните клетки. Стените и тавана са бетонови. Наличните течове са открити в междиния таван на котелното и плочата на І –я етаж. Поради невъзможността да се отстранят в съществуващата мрежа, е наложително да се изгради нова такава от полипропиленови тръби за инсталации

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно изискванията към услугата от ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ОФЕРИРАНЕ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5040 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Разград, бул."България" №36

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Направа на отоплителна линия към съществуваща инсталация - пускат се независими кръга - открито, като с тях става захранването на отоплителните на първи и втори етаж. Ще се изпълни от полипропиленови тръби с диаметър ф 32 и ф 20 с укрепваща вложка от фибростъкло и съответните за размера фитинги. 2.Извършване на демонтажни и монтажни работи по радиаторите ревизирането им, смяната на вентилите и съпътстващите ги връзки. 3.Монтиране на сферични кранове на основните щрангове, за спиране при авария или други дейности по линиите. 4. С цел подобряване на циркулацията на новите линии е наложително преработката на съществуващия помпен възел в котелното и монтажа му към основната даваща линия. 5.За по ефективната работа на отоплителната инсталация трябва да се елиминира връзката между старото и ново котелно помещение посредством байпасна от стоманени тръби 1 и 1". 6.Непредвидени видове работи, възникнали по технологични причини в процеса на изпълнение на поръчката, се считат за договорени за изпълнение. 7.Извършване на строително – ремонтни дейности на отоплителна инсталация в сградата на РЗОК – Разград съобразно изисквания, описани както следва: 7.1. Доставка ПП тръба с фибростъкло Ф32 - 160.00 м.; 7.2. Доставка ПП фитинги кт –ф32 – 3 бр.; 7.3. Доставка ПП тръба ф20 с фибростъкло – 72 бр.; 7.4. Доставка ПП фитинги кт –ф20 – 2 бр.; 7.5. Доставка радиаторен венрил – 24 бр.; 7.6. Доставка автомат за допълване – 1 бр.; 7.7. Доставка кран сферичен – 6 бр,; 7.8. Доставка тръба 1 ” стомана – 6 м.; 7.9.Доставка тръба 1 ” стомана – 12 м. 7.10. Доставка стоманени коленатръба 1 ” – 8 бр.; 7.11. Монтаж тръба с фибростъкло Ф32 – 160 м.; 7.12. Монтаж ПП тръба ф20 с фибростъкло – 72 м.; 7.13. Демонтаж и монтаж на отоплителни тела – 12 бр,; 7.14. Монтаж автомат за допълване – 1 бр,; 7.15. Монтаж кран сферичен – 6 бр.; 7.16. Демонтаж и монтаж на помпа фланцова – 1 бр.; 7.17. Направа и монтаж на фланцови преход – 3 бр.; 7.18. Демонтаж на тръбопровод 1 ”в котелно – 2 бр.; 7.19. Монтаж 1” на заварка – 6 м; 7.20. Монтаж тръба 1 ” на заварка -10 м. 8.Изисквания към влаганите материали и изпълнението на СМР: - Основните материали от поръчката следва да отговарят на българските и европейски стандарти. -При изпълнението на СМР, Изпълнителя трябва да спазва изискванията на всички действащи нормативни документи, засягащи предмета на поръчката. - Да се спазват изискванията за безопасни и здравословни условия на противопожарна и аварийна безопасност. 9.Изпълнението на поръчката ще се осъществява в и извън рамките на работното време на РЗОК - Разград, като изпълнителят следва да се съобразява: •със срока на изпълнение на поръчката, определен от възложителя; •с установения в сградата охранително - пропусквателен режим. 10.Изпълнителят се задължава през време на строително - ремонтните дейности да обезопаси по съответния начин строителната площадка. 11.Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя. 12.Материалите при изпълнение на поръчката трябва да се съхраняват и транспортират така, че да се гарантира запазването на целостта и на качествата им. Задължително да се спазват указанията на производителя за начина и условията както за съхранение, така и за ползването им. 13.Изпълнителят носи отговорност за нужното количество вложени материали и качеството им. 14.При приключване на ремонтните работи се съставя двустранен протокол за приемането им от страна на Възложителя /Образец № 1 към договора/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч. до обявения срок в деловодството на Районна здравноосигурителна каса Разград на адрес: гр. Разград 7200, бул. ”България” № 36, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача. 2. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 27.04.2016 г. от 10:00 ч., в сградата на РЗОК, гр. Разград, бул. "България" № 36.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016