Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,ет.4, Стая №408, За: инж.Ивайло Филипов, инж.Владимир Ачов, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com, vladiachov@abv.bg

Място/места за контакт: Отдел Капитално строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата поръчка е за продължаване на започнатия ремонт в Комплекс Закрити спортни съоръжения ЗСС и включва ремонт и профилактика на отоплителната инсталация в Блок 5 на комплекса и безплатно гаранционно обслужване на всички изпълнени работи за срок до 31.12.2017 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50721000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и видът на конкретните видове работи са подробнo описани в т.1.4. от Документацията за участие публикувана на Профила на купувача на http://www.nsa.bg/bg/page,1677 Посочените количества и видове работи са ориентировъчни и служат за обективното оценяване на ценовите предложения на участниците. Ще се заплащат единствено действително изпълнените количества и работи по предложените единични цени, но на крайна обща стойност не повече от прогнозната стойност на поръчката. В прогнозната стойност на поръчката е включена стойността на непредвидените работи в размер на 1000 лева с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Комплекс Закрити спортни съоръжения ЗСС се намира на територията на Национална спортна академия „Васил Левски“ в „Студентски град“, гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) и оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП). 2. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да внесе гаранция за добро изпълнение на договора, в размер на 1000 (хилядa) лева или да представи оригинал на банкова гаранция със срок на валидност до 31.12.2017 г. 2.1. В случай, че гаранцията ще се внася по сметка, същата на Национална спортна академия „Васил Левски”, е IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD. 2.2. В случай, че ще се представя банкова гаранция за добро изпълнение на договора, същата следва да отговаря на посочените условия и на приложения към документацията за участие образец.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 27.04.2016 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.10 часа на 27.04.2016 г. София, Студентски град, НСА ет.3, Заседателна зала на Академичен съвет. За участие в процедурата участникът следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения и за валидност на офертата (по образец). 2. Техническо предложение (по образец). 3. Ценова оферта (по образец). 4. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 5. Протокол за извършен оглед: Участниците следва в срок до 15:00 часа на 26.04.2016 г. да се запознаят предварително на място с обектите и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт. 6. Участникът следва да представи: 6.1. Заверено от участника копие на Застраховка „Професионална отговорност” по чл.171, ал.1 от ЗУТ валидна до завършване на ремонтните работи. 6.2. Заверено от участника копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета на поръчката. 6.3. Копия от свидетелство за придобито образование и професионална квалификация и извадка от трудовата книжка от която да е виден трудовият стаж на следните специалисти, които участникът следва да осигури при изпълнение на поръчката: - Технически ръководител и отговорник по здравословни и безопасни условия на труд - с висше или средно образование, с професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ, с професионален опит в областта на инсталации за отопление не по-малко от 3 (три) години, което може да бъде едно лице. 7. Участникът следва да представи следните мостри : 7.1. Мостра от тръби от Ф20 до Ф63 - дължина по 20 см (със съответните надписи удостоверяващи вида на тръбата, нейния размер и работно налягане) 7.2. Мостра на обезвъздушители - ръчен и автоматичен 7.3. Мостра на вентил

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016