Версия за печат

BG-с. Ценово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ценово, област Русе, ул. Цар Освободител № 66, За: Цветомир Петров-Заместник кмет, Република България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

С изпълнението на поръчката «ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. "МИТКО ПАЛАУЗОВ" В С. ЦЕНОВО» следва да се извършат строително ремонтните работи и операции, които предстоят да се извършат са стандартните за този вид дейност: фрезоване, оформяне, почистване, разливане за връзка, полагане и уплътняване на асфалт и всички свързани с това разходи и дейности, в т.ч. и транспортиране и извозване на отпадъците.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Почистване на пътната основа от замърсявания с четка и компресор - 1950 м2; Разлив с битумна емулсия - 1950 м2; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 195 т.; Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за профилиране - 195 т.; Фрезоване на стара асфалтова настилка: дълбоко и за изкърпване - 1950 м2. Прогнозна стойност за реализиране на поръчката е до: 63 216.67 лева без ДДС или 75 860.00 лева с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63217 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Ценово, община Ценово, област Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнението на заложеното в тех. задание строителство, следва де се спазват строителните и технически норми за съответния вид работа, да се обезопасят строителните площадки, съгласно действащите нормативни разпоредби /закони, правилници и наредби/ за безопасност и хигиена на труда, за противопожарна безопасност и безопасността на движението по улицата. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. Право на участие: В избора на изпълнител на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Участниците следва да отговарят на условията на Възложителя, съгласно настоящата документация, ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.2. Общи изисквания при участие като обединение/консорциум:В случай че участник участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение или друг равностоен документ в който е представено разпределението на дейностите и представляващият. Участниците в обединението трябва да определят конкретно/и лице/а, което/които да представлява/т обединението като цяло и съответните му членове - за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след получаването на офертата за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.3. Общи изисквания при използване на подизпълнители. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.Всеки участник в поръчката е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:Участник в процедурата трябва да отговаря на мин.изисквания за тех.възможности и квалификация, както следва:1.1. Участникът трябва да докаже, че е изпълнявал най-малко един обект сходен с предмета на поръчката.Под изискането за сходен обект, участниците трябва да разбират стр-во, ремонт и рехабилитация на улици и пътища.Обстоятелството по изискването на Възложителя се доказва със Списък на стр-вото изпълнено през изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата или заявлението за участие с посочване на публичните регистри в които се съдържа информация за актовете за въвеждане в експлоатация, включително данни за компетентния орган, които е издал тези актове, стойността и датата на приключване на изпълнението, мястото, вида и обема на стр-то или удостоверения за добро изпълнение или копия на документи удостоверяващи изпълнението съдържащи док-ва по мин.изисквания.1.2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите спец. за изпълниние на стр-то. Участникът трябва да докаже че има на разположение мин. следните спец.: Техническия ръководител на строежа - 1 (един), да отговаря на условията по чл. 163 а от ЗУТ. Обст. се декларира със Списък-декларация на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, които трябва да имат проф. опит, в областта на строителство, ремонт и рехабилитация на пътища и улици. ПРОДЪЛЖЕНИЕ В РАЗДЕЛ ДОП.ИНФОРМАЦИЯ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите по предмета на поръчката е “Икономически най-изгодна оферта”. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.Показатели и относителната им тежест в комплексната оферта Комплексната оценка се получава по следният начин: К1=ПЦ(мин. лева)/ПЦ(участник) х100, където ПЦ(мин. лева) е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на поръчката от предложените цени на допуснатите участници, ПЦ (участник) е предложената обща стойност от оценяваният участник за изпълнение на поръчката 1. Показател ПЦ – „Предлагана цена” - 60% тежест; 2. Оценката по показателя ТП “Техническо предложение” се получава по следния начин: ТП=К2х20%+К3х20, където: - К2 е оценката по подпоказателя „Срок за изпълнение на поръчката”; - К3 е оценката по подпоказателя “Гаранционен срок”. Максималният брой точки който може да получи един участник по този показател е 40 т. Оценката по К2 се получава по следният начин: К2= Срок (мин.брой кал.дни)/Срок (участник)х100, където Срок (мин.брой кал.дни) е най-краткия предложен срок в календарни дни за изпълнение на цялата поръчка, Срок (участник) е предложеният срок за изпълнение от оценявания участник. Тежеста на показателя К2 е 20% Забележка: Възложителя ще оценява по формулата само предложения в които срока върира в следните граници от 10 до 60 календарни дни. Максималният брой точки, който може да получи участника по тоци показател е 20т. Участикът следва да представи времеви график за изпълнение на поръчката. При несъответствие между времевия график и декларирания срок в календарни дни за изпълнение на поръчката, предложението му не се оценява. Оценката по подпоказателя К3 "Гаранционен срок" се получава по следния начин: К3=Срок (участник)/Срок(максимален брой) месеци х100, където: Срок (участник) е предложеният гаранционен срок от оценявания участник,а Срок(максимален брой) месеци е най-дългият предложен гаранционен срок от допуснатите участници. Тежестта на показателя К3 е 20%. Максималният брой точки по този подпоказател е 20т. Забележка: Възложителят ще оценява по горната формула само предложения, в които предложеният гаранционен срок не превишава повече от три пъти минималният срок за съответния вид строителство, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 Г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти. Комплексната оценка КО се получава по формулата:КО = ПЦ + ТП Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ РАЗДЕЛ III: ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси за периода на изпълнение на строителството 3. Удостоверение, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ за Втора група строежи от III - та категория и заверено от участника копие от талон, от който да е видно датата на валидност на Удостоверението.При участие на обединение/консорциум, което не е юридическо лице, документът се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението/консорциума, което ще изпълнява съответната дейност, а не за всяко от лицата, включени в него.Съгласно чл. 49 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. 4. Участникът трябва да разполага към датата на подаване на офертата минимум със следното техническо оборудване:Асфалтополагаща машина - 1 (един) брой;Валяк - 1 (един) брой; Фреза- 1 (един) брой;Наличието на необходимото оборудване се описва в Списък-Декларация на техническото оборудване, което се предвижда за изпълнението на поръчката- Прил.№ 5; В случай че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т.1,2 и4. се доказва от един или повече от участниците в обединението.При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т.1,2 и4. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, за изискванията по т.1,2 и4. се представят екв. документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени.Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. Финансирането на поръчката е от Бюджета на Община Ценово, съгласно Решение № 35 по протокол № 7 от 22.01.2016 г. на Общински съвет - Ценово. Офертите ще се приемат в Деловодството на общината до 17:00 часа на 25.04.2016 година Офертите ще се отварят на 26.04.2016 г. в 11,00 ч. в Заседателната зала в Административната сграда на Община Ценово, с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66, ет. 3 Образците на документи, указанията и минималните изисквания към участниците,и техническите спецификации, може да намерите на страницата на Община Ценово http://www.tsenovo.eu/, раздел "Обществени поръчки"/публични покани

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016