Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=87.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на настоящата обществена поръчка включва обследване за енергийна ефективност и изготвяне на Доклад за обследване за енергийна ефективност на сградата на Целодневна детска градина „Радост“ с административен адрес гр. Свищов, ул. „Черни връх” № 62. Конкретните изисквания за изпълнение на услугата са съгласно техническото задание неразделна част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71251000

Описание:

Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя: до 7 000 (словом: седем хиляди) лева без ДДС. Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на гр. Свищов.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. 1.1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. г) съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по реда на ЗОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 1.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителят. 1.3. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП . * Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 2. Изисквания за технически възможности и квалификация на участника - Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 2.1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. *Под услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: услуга за обследване за енергийна ефективност и/или сертифициране на сгради. 2.2. Участникът трябва да разполага със следните технически лица, които ще използва за извършване на услугата: а) Ръководител на екипа – строителен инженер, да притежава образователно квалификационна степен „магистър“, специалност „Промишлено или гражданско строителство” или еквивалент, да е участвал в извършването на сходна (и) с предмета на поръчката дейност(и) на минимум една сграда. б) Архитект, да притежава образователно квалификационна степен „магистър“, специалност „Архитектура” или еквивалент, да е участвал в извършването на сходна (и) с предмета на поръчката дейност(и) на минимум една сграда. Посочените технически лица следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) по съответната част или призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК). При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени. Продължава в раздел Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка на офертата (КОФ) се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести, по следната формула: КОФ = К1 х 0,50 + К2 х 0,50 К1 - Срок за изготвяне на доклад за енергийно обследване К2 - Цена К1= К1min./К1съотв*100, Където: К1min - най-краткият предложен срок за изготвяне на доклад за енергийно обследване в календарни дни, цяло число. К1съотв - предложеният срок за изготвяне на доклад за енергийно обследване в календарни дни, цяло число на съответния участник К2= К2min./К2съотв*100, Където: К2min - най – ниската предложена цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката К2съотв – предложената цена в лева без ДДС на съответния участник

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

2.3. Участникът следва да е регистриран по чл.23 от Закона за енергийна ефективност в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени. * Участник може да докаже съответствието, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите посочени в предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 26.04.2016 г. в 11.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016