Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=86.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на настоящата обществена поръчка включва изготвяне на работни инвестиционни проекти съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и всички действащи нормативни документи за следните обекти: ОБЕКТ №1: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Община Свищов“, ОБЕКТ №2: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на финансов отдел на Община Свищов“ ОБЕКТ №3 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Звено Култура и Общинско радио“ ОБЕКТ №4 „Реконструкция и ремонт на ЦДГ №1 „Васил Левски“. Работните инвестиционни проекти са свързани с Разработване на проектни предложения на община Свищов за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” от ОПРР 2014-2020 с основни проекти за „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура“ по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ за обектите, посочени в обхвата на инвестиционната програма, в т.ч. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Община Свищов“; Проект „ Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Финансов отдел на Община Свищов“; Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Звено Култура и Общинско радио“. За „Обновяване на обекти на образованието“ по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ за обектите, посочени в обхвата на инвестиционната програма, в т.ч. Проект 3ВII -II 3.1 „Реконструкция и ремонт на ЦДГ №1 Васил Левски“. Конкретните изисквания за изпълнение на услугата са съгласно техническото задание неразделна част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя: до 65832 (словом: шестдесет и пет хиляди осемстотин тридесет и два) лева без ДДС, разпределена по обекти както следва: Обект №1 до 31 666,00 (словом: тридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест) лева без ДДС; Обект №2 до 11 666,00 (словом: единадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест) лева без ДДС; Обект №3 до 7 500,00 (словом: седем хиляди и петстотин) лева без ДДС; Обект №4 до 15 000,00 (словом: петнадесет хиляди) лева без ДДС. Участник предложил обща цена за изпълнение на поръчката, както и единични цени по отделните обекти, по високи от прогнозната стойност на поръчката и на отделни обекти ще бъде отстранен от участие. Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65832 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Свищов

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. 1.1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. г) съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по реда на ЗОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 1.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителят. 1.3. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП . * Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 2. Изисквания за технически възможности и квалификация на участника - Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 2.1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. *Под услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: услуга за изработване на инвестиционни проекти съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2.2. Участникът трябва да има на разположение минимум по един проектант, който да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) по съответната част или призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК), който ще изработва работния проект за следните проектни части: Част: Архитектура; Част: Паркоустройство и благоустройство Част: Геодезическа и вертикално планиране Част: Конструктивна ( Конструктивно становище); Част: Енергийна ефективност; Част: Електрическа; Част: ВиК Част: ПБЗ; Част: Пожарна безопасност; Част: План за управление на строителните отпадъци Един проектант може да изработва, две и повече части от работния проект. *Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Продължава в раздел допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка на офертата (КОФ) се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести, по следната формула: КОФ = К1 х 0,50 + К2 х 0,50 К1 - Срок за изготвяне на работните инвестиционни проекти за посочените обекти К2 - Цена К1= К1min./К1съотв*100, Където: К1min - най-краткият предложен срок за изготвяне на работните инвестиционни проекти за посочените обекти в календарни дни, цяло число. К1съотв - предложеният срок за изготвяне на работните инвестиционни проекти за посочените обекти в календарни дни, цяло число на съответния участник К2= К2min./К2съотв*100, Където: К2min - най – ниската предложена цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката К2съотв – предложената цена в лева без ДДС на съответния участник

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За целите посочени в предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 26.04.2016 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016