BG-Павликени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Павликени, бул. Руски № 4, За: Славена Грозева - Нач.-отдел, Красимир Борисов - ст. експерт Обществени поръчки, Р България 5200, Павликени, Тел.: 0610 51357; 0610 51330, E-mail: obshtina@pavlikeni.bg, Факс: 0610 52642

Място/места за контакт: Община Павликени

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pavlikeni.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=41&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Предмет на обществената поръчка: "Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и съставяне на технически паспорт на обект – ПГАТ „Цанко Церковски“ – гр. Павликени, за целите на кандидатстване на Община Павликени по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 3. „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура: BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България.” 2. Правно основание за провеждане на процедурата Настоящата обществена поръчка e с обект предоставяне на усуга по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез сключване на договор за обществена поръчка и се възлага с Публична покана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 по реда на Глава осма „а“ от ЗОП. Съгласно чл. 38, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) „Всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв.м, а от 9 юли 2015 г. - с разгъната застроена площ над 250 кв.м, подлежат на задължително обследване и сертифициране…”. ВАЖНО: Възложителят предвижда изпълнението на обществената поръчка да се извърши съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ. бр.10 от 05.02. 2016г.) и Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ. бр.10 от 05.02. 2016г.), и двете в сила от 07.03.2016г. 3. Стойност на поръчката и начин на финансиране Максималната стойност на поръчката е 6 200,00 (Шест хиляди и двеста лева) лв., без ДДС. Общата цена за изпълнение на поръчката и цената на м2 разгъната застроена площ (РЗП) се определят в лева без ДДС и се предлагат от участника с Ценова оферта – Приложение № 10. Оферти, надвишаващи посочената по-горе максимална стойност, се отстранява от участие. Разходите за изготвянето на офертите са единствено за сметка на участниците в процедурата. Те не могат да предявяват към Възложителя никакви претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им и по провеждането на настоящата процедура. 4. Начин на финансиране: - авансово плащане – в размер на 35 % от стойността на услугата, в срок до 5 работни дни от датата на сключване на договора; - окончателно плащане – при одобрение на проекта от страна на МРРБ, удостоверено чрез сключване на ДБФП и след постъпване на авансово плащане от финансиращия орган, в срок до 5 работни дни от постъпване на средствата. В случай, че проектното предложение не бъде одобрено, респективно не се стигне до сключване на ДБФП, Възложителя не дължи размера на окончателното плащане към Изпълнителя. В случай, че финансиращият орган одобри суми по-малки договорените, Възложителят ще изплати на Изпълнителя възнаграждение в размер до одобрените суми. 5. Срок за изпълнение. Максималният срок за изпълнение на услугата е до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договор. Срокът се оферира от участниците в подадените технически предложения – Приложение № 7. Участници, които предложат срок за изпълнение по-дълъг от поставения максимален срок от 30 календарни дни, ще бъдат отстранени от процедурата. Срокът на валидност на офертите на участниците следва да бъде не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайната дата, определена от Възложителя за получаване на оферти. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 5. Обособени позиции – няма Пълното описание е посочено в Техническото задание, което е нераздална част от документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71315000

Описание:

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

А. Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики Обследването на строежите се извършва от лицата по чл. 176в, ал. 1 - 4 ЗУТ. 2. Обследването за установяване на техническите характеристики на сградaтa се извършва съгласно изискванията на Наредба 5 от 2006 г за техническите паспорти на строежите. Обследването завършва с приемане на доклада от възложителя и съставяне на техническия паспорт Б) Изготвяне на технически паспорт на сградата: Техническият паспорт се предава на възложителя в 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител – CD/DVD. В. Обследване за енергийна ефективност на сградата и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградата. Съгласно чл. 9. от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за предмет: 1. Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; 2. Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 3. Технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност и на съотношението "разходи-ползи"; 4. Оценка на емисиите CO2, които ще бъдат спестени в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 5. Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност; анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката на показателите за годишен разход на енергия в сградата. Съгласно чл. 10. от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г., обследването на сгради в експлоатация обхваща следните технически средства и системи: 1. средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата; 2. системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни 3. потоци, в т.ч. от възобновяеми източници; 4. топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни; 5. електроснабдителните системи; 6. осветителните системи; 7. системите за осигуряване на микроклимата; 8. системите за гореща вода за битови нужди; 9. сградните ограждащи конструкции и елементи. Издаването на сертификат за енергийните характеристики на сградата в експлоатация се извършва при условията и по реда на Глава четвърта от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. Докладът за енергийното обследване трябва да съдържа формирани алтернативни пакети (най-малко два) от мерки със съответстваща технико-икономическа и екологична оценка. ВАЖНО: Изпълнението на пакета енергоспестяващи мерки, предложени в резултат на енергийното обследване, трябва да гарантира на Възложителя постигане на минимум клас на енергопотребление „С” на сградата. Сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация се издават при условията и по реда, определени в глава пета от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Изпълнителят предоставя на възложителя: 1. доклад по чл. 13, ал. 2 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г.- 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител - CD/DVD; 2. резюме по чл. 13, ал. 5 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. - 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител - CD/DVD в xls. формат; 3. сертификат - 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 (един)екземпляр на електронен носител - CD/DVD; 4. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 43, ал. 4. от ЗЕЕ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Павликени, град Павликени

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Приложими нормативни документи Изпълнителят на обществената поръчка трябва стриктно да се придържа към изискванията, дефинирани в следните нормативни документи: 1.1. Закон за устройство на територията -Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради; -Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 1.2. Закон за енергийната ефективност -Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ. бр.10 от 05.02. 2016г.); -Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ. бр.10 от 05.02. 2016г.). -Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.); 1.3.Закон за енергетиката -Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане. 1.4. Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) -Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г. 1.5. Закон за енергията от възобновяеми източници, обн. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011 г., последно изм. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г.; 1.6. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 3. „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България” – Насоки за кандидатстване: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7720 1.7. Всички други действащи в Република България законови и подзаконови разпоредби, приложими към изпълнението на предмета на техническото задание в периода на изпълнение на услугата. 2.Изисквания към изпълнителите Участникът да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 3 (три) услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Под „еднаква или сходна” услуга се разбира изпълнението на всяка една от дейностите, включени в обхвата на поръчката, а именно изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт на сградaтa, обследване за енергийна ефективност на сградата и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградата; Обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ (чл. 43, ал. 1 от ЗЕЕ), които имат компетентност за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 1 от ЗЕЕ за всички категории сгради съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията и номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Участникът трябва да представи валидно удостоверение за регистрация по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Максималната обща оценка, която всеки участник може да получи е 100 точки. Общата оценката се формира като сбор от оценките по следните критерии: • Предлагана цена - К1 – максимален брой точки 70; К1 = Минимална предложена цена за изготвяне на енергийно обследване, разделена на цената, предложена от съответен участник (сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая), умножена по 70. • Техническо предложение - К2 – максимален брой точки 30. Оценката на техническото предложение е експертна, като при анализа се взема под внимание предложената от Участника концепция за изпълнение проекта. Оценката на техническото предложение се прави по следната методика: 1) Присъждат се 30 точки за следното: Предложена е ясна концепция за изпълнение на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и нормативната уредба. Наличие на пълнота и коректност в етапите на изпълнение. Предложеният линеен график за изпълнение доказва възможност за извършване на дейностите с наличните ресурси в максимално кратък срок. 2) Присъждат се 15 точки когато: В предложената концепция за изпълнение на поръчката са констатирани слабости и/или пропуски, които ще понижат качеството на изпълнение на поръчката, но няма да доведат до риск от неизпълнение на дейности или неспазване на заложените срокове за изпълнение. В етапите на изпълнение и/или в предложения линеен график за изпълнение има несъществени несъответствия. 3) Присъждат се 5 точки, когато: В предложената концепция за изпълнение са констатирани съществени слабости и/или пропуски, които могат да доведат до риск от неизпълнение на поръчката съобразно изискванията на Възложителя. В етапите на изпълнение и/или предложения линеен график за изпълнение има съществени пропуски и/или несъответствия. В случай, че не е предложена концепция за изпълнение на проекта или не е приложен линеен график за изпълнение, Участникът се отстранява. Б)Разглеждане, оценка и класиране на офертите Процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка се извършва в съответствие с реда и условията посочени в глава осма „а” от ЗОП. На първо място се класира участникът събрал сумарно най-много точки, след оценка по всички показатели, а останалите се подреждат по низходящ ред.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Заинтересованите лица могат да се запознаят и получат пълния пакет на документация за участие на интернет-страницата на Възложителя - http://www.pavlikeni.bg/ – раздел: "Обществени поръчки - профил на купувача" или http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=41&lang=bg. Със свободното изтегляне на документацията, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя промени и/или допълнения. Съдържание на офертата (приложените документи се изброяват в списък свободен текст, който се поставя най-отпред): 2.Съдържание на офертата Офертите на участниците съдържат както следва: 2.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2.2.Оферта за изпълнение на обществена поръчка – Приложение № 1; 2.3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата-оригинал (когато не е подписана от управляващия участника); 2.4.Административни сведения – Приложение № 2; 2.5.Регистрационни документи на участника: -Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, заверено “Вярно с оригинала” с подпис и печат, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участикът е физическо лице – копие от документа за самоличност. -За юридически лица и ЕТ, които не са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР) се представя: •копие от документа за първоначална съдебна регистрация; •валидно удостоверение за актуално състояние – оригинал. -Когато участникът не представи ЕИК, освен копие от документа за регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър). -Чуждестранните лица представят съответен документ, еквивалентен на посочените, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, който се представя в официален превод. В случай, че съответното национално законодателство на участника не предвижда еквивалентен документ, участникът представя декларация за липсата на еквивалентен документ. 2.6.Заверено копие на Договор за обединение (в случай на участник обединение) 2.7.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 3. Декларацията се подписва и подава задължително от всички лица по чл.47 ал. 4 на ЗОП; 2.8.Декларация по чл. 56 ал.1 т.8 от ЗОП за ползване на подизпълнители - Приложение № 4; 2.9.Декларация от подизпълнител за съгласие за участие – Приложение № 5; 2.10.Документи, удостоверяващи технически възможности и/или квалификация на участника: 2.10.1.Списък – декларация на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – Приложение № 6; 2.10.2.Доказателства за извършването на услугите съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП –удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.10.3.Валидно удостоверение за регистрация по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ. 2.11.Техническото предложение, включващо Концепция за изпълнениет на поръчката и линеен график за изпълнение на поръчката - Приложение № 7,. 2.12.Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите когато участникът е обединение / консорциум) - Приложение № 8; 2.13.Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участникът е обединение / консорциум) - Приложение № 9; 2.14.Ценова оферта – Приложение № 10; 2.15.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Приложение № 11; 2.16.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 12; 2.17.Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Приложение № 13; 2.18.Други документи по преценка на участника. Дата, час и място на отваряне на офертите –27.04.2016 г., от 10.30 ч. в гр. Павликени, ул. "Руски" № 4. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016