Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Професионална гимназия по икономика Д-р Иван Богоров - Варна, к-с Младост 2, ул. Иван Церов, За: Корнелия Иванова - пом.директор по АСД, България 9027, Варна, Тел.: 052 504940, E-mail: pgi_bogorov@abv.bg, Факс: 052 747830

Място/места за контакт: гр. Варна, к-с Младост 2, ул. Иван Церов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgi-varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://pgi-varna.com/?page_id=1281.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на Технически проект в необходимия обхват, във връзка с кандидатстване за финансиране със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за обект: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

51000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация:1. Участниците трябва да имат опит в проектирането, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 3 г. от датата на подаване на офертата. Под проектиране „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: изработване на ТИП (технически инвестиционен проект), свързани с реализация на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни сторителни работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради. 2. Участникът по всички ОП следва да разполага със следните технически лица, включително тези отговарящи за контрола на качеството: 1.За изпълнение на проектните дейности: Ръководител на екипа – Архитект, който да притежава минимум 1 г. специфичен професионален опит като ръководител на проектантски екип или еквивалент; Инженер–Конструктор, или еквивалент. Проектант по част ОВК – инженер ОВК, или еквивалент. Проектант по част „Електрическа”– електро-инженер или еквивалент. Проектант по част „Пожарна безопасност”– инженер, или еквивалент. Проектант с квалификация по част ПБЗ-инженер, или еквивалент. Проектант по част управление на отпадъците – инженер, или еквивалент. Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП; Проектантите по част „Пожарна безопасност”, „ПБЗ” и част „Управление на отпадъците“, следва да притежават съответните удостоверения изискващите се за този вид части от ТИП, а за участници чуждестранни лица – еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и документи, удостоверяващи квалификацията им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Работна програма- 35 т. Срок за изпълнение на проектиране - 15 т. (максимален срок за изпълнение 30 дни) Ценово предложение- 50 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуеми документи от участниците: Оферта; Административни сведения; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; Списък-декларация на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите, придружен с доказателства за извършените услуги; Списък-декларация на ключовите експерти, които ще извършват дейностите по обществената поръчка, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на експертите; Техническо предложение; Ценово предложение. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Краен срок за представяне на офертите – 16:00 часа на 22.04.2016 г. Mясто, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията - в сградата на ПГИ "Д-р Иван Богоров"- Варна - 14:00 часа на 25.04.2016 г. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Срок на валидност на предложението - 90 календарни дни, считано от датата на подаване на офертата. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата на чл.47, ал.5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016