BG-Гурково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, За: Доника Куртева, Р. България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Място/места за контакт: гр. Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.obshtina-gurkovo.com/results/.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-gurkovo.com/results/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Гурково възлага обществена поръчка по реда на Глава Осем „а“ от ЗОП с предмет:Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Гурково.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- поцинковани кофи тип „Мева”– 110 литра- 80 бр.; - поцинкован контейнери тип “Бобър”– 1100 литра- 45 бр.; - кошчета градински тип 1- 10 бр.; - кошчета градински тип 2- 10 бр.; - компостери за домашно компостиране- 330 литра- 10 бр.;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25090 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

склада на община Гурково

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кофа с вместимост 110л. - Дебелина на ламарината, от която е изработено дъното - 1,2 мм; - Дебелина на ламарината, от която са изработени страниците - 1,2 мм; - Брой на люковете - 1 капак; - Посока на отваряне на капака - Отмятане назад ; - Допълнително усилване на страници и дъно; - Начин на захващане на куките за повдигане и снемане - Нитоване с метални пресовани нитове, които да бъдат допълнително подсигурени от вътрешната страна на кофата със допълнителни планки; - Боядисване - Изцяло поцинковани кофи; - Изисквания за качество- Да отговарят на изискванията на EN 840-3/1997 . Да не пропускат течности, като ръба на дъното от вътрешната страна на кофата да бъде изолиран със силиконов уплътнител.; Контейнер с вместимост 1100л. - Дебелина на ламарината, от която са изработени тялото, капака и рамото - 2 мм; - Дебелина на ламарината, от която са изработени буферите - 3 мм; - Дебелина на ламарината, от която са изработени конзолите - 4мм; - Брой на люковете - 1 капак; - Посока на отваряне на капака - Един капак задвижван назад на рамена със скрити спирални пружини, които да са обезопасени от кражба; - Допълнително усилване на страници и дъно - Оребряване чрез пресоване; - Начин на захващане на куките за повдигане и снемане - заварка; - Боядисване - Изцяло поцинкован контейнер – капак, рамена, дръжки, тяло и т.н.; - Придвижване на контейнера - Чрез 4 броя въртящи се колела, от които 2 от тях да са със спирачка.; - Изисквания за качество - Да отговарят на изискванията на EN 840-3/1997; - Допълнителни изисквания - На всяка една от страните на контейнера да има минимум по една дръжка за захващане. Всички колела да бъдат със заварени болтове против кражба. Паркови кошчета тип 1- височина на съдържание 0,45 м, диаметър на съдържание 0.32 м. Боядисване- прахово. Да отговарят на българските и европейски стандарти за паркови съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве. Допълнителни изисквания: доставката да включва паркови кошчета без метална стойка. Паркови кошчета тип 2- височина на съдържание 0,45 м, диаметър на съдържание 0.29 м. Боядисване- прахово. Да отговарят на българските и европейски стандарти за паркови съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве. Допълнителни изисквания: доставката да включва паркови кошчета без метална стойка. Компостер за домашно компостиране 330 л.- Материал: 100% рециклирана и рециклируема пластмаса, устойчива на: UV радиация, ниска и висока атмосферна температура(от -25°С до+45°С), механични въздействия при удар. Стандартно оборудване на съда: капак на панти за лесно отваряне и изхвърляне на отпадъците, да притежава отвори за вентилация, осигуряващи навлизането на кислород и интензивно проветрение на съда, така че да се ускори разграждането, редуцира обема и теглото на био-отпадъците и да се ограничат неприятните миризми. 4-ри странични вратички на съда отдолу, които позволяват лесното извличане на компоста от 4-те страни Вид на съда и възможности за сглобяване / разглобяване: нов, неупотребяван и без дъно (с цел да осигури директен контакт на микроорганизми и червеи), лесен за сглобяване и разглобяване без използване на инструменти, придружен с инструкции. Кофите и контейнерите да бъдат с надпис „Община Гурково”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за определяне на комплексната оценка Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:1. Срок за доставка - С; 2. Срокът за отстраняване на скрити дефекти и/или възникнали повреди и неизправности, проявили се по време на гаранционния срок -Д;3. Ценово предложение – Ц Класирането на офертите се извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка по формулата:КО = С х 40% + Д х 20% + Ц х 40% Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Постъпилите офертни предложения ще бъдат отворении на публично заседание от 10:30 часа на 26.04.2016 г. по реда на чл.101г, ал.3 от ЗОП и при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016