Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Кристина Лозанова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: k.lozanova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/286-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на работно облекло по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на работно облекло за нуждите на Общинско звено Озеленяване и Обособена позиция №2 – Доставка на работно облекло за нуждите на ОП Благоустрояване“. Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Обществената поръчка е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Oферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18100000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност за всяка обособена позиция е както следва: Обособена позиция 1 – 7 058,33 лв. (седем хиляди петдесет и осем лева и 33 ст.) без ДДС или 8 470 лв. (осем хиляди четиристотин и седемдесет лева) с ДДС. Обособена позиция 2 – 20 083,33 лв. (двадесет хиляди осемдесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 24 100 лв. (двадесет и четири хиляди и сто лева) с вкл. ДДС Забележка: при остойностяването да се спазват лимитите за всяка обособена позиция и максималните единични цени, посочени в ценовите оферти. 3. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: Обособена позиция 1 – включва доставка на: 1. Костюм летен, включва яке и полугащеризон – 23 бр.; 2. Шуба – 21 бр.; 3. Сигнален елек оранжев – 27 бр.; 4. Боти зимни с предпазно бомбе – 34 чифта; 5. Обувки половинки с предпазно бомбе – 29 чифта; 6. Тениска оранжева – 42 бр.; 7. Защитна маска мрежеста за лице, комплект с антифони – 12 бр.; 8. Ботуши от PVC - 20 чифта; 9. Гамаши за защита от срязване на краката отпред – 3 чифта; 10. Очила предпазни безцветни – 45 бр.; 11. Очила предпазни слънцезащитни – 45 бр. Обособена позиция 2 – включва доставка на: 1. Лятно облекло: - Костюм летен , включва куртка и полугащеризон или панталон - 115 бр. - Тениска оранжева - 230 бр. - Летни шапки - 115 бр. 2. Зимно облекло: - Костюм зимен-водоустойчев , включва яке и полугащеризон - 115 бр. - Зимни шапки - 115 бр. Подробното описание на работното облекло и личните предпазни средства е съгласно Технически спецификации, приложение към поканата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27142 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника - Попълнен Образец № 1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2. Техническо предложение – по Образец № 2-1 или 2-2 за всяка една обособена позиция, за която участникът подава оферта; 3. Ценова оферта – по Образец № 3-1 или 3-2 за всяка една обособена позиция, за която участникът подава оферта; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор - Образец № 4-1 или 4-2 за всяка една обособена позиция, за която участникът подава оферта. Други изисквания. Офертата се изготвя на български език и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата покана. Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис/ печат. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. Участниците могат да подават оферта за всяка от обособените позиции по отделно или за двете позиции заедно. Когато едно или повече от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка, при условие, че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА По Обособена позиция №1 - срокът за изпълнение на дейността започва да тече от датата на подписването на договора и от двете страни до извършване на доставката. Срокът за изпълнение на конкретната доставка по поръчката се посочва в техническото предложение и не може да бъде повече от 10 кал. дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо. По Обособена позиция №2 - срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на подписването на договора и от двете страни и е със срок до 31.12.2016 г., или до изчерпване сумата по договора. Срокът за изпълнение на конкретните доставки по поръчката се посочва в техническото предложение и не може да бъде повече от 20 кал. дни за лятно облекло и 60 кал. дни за зимно облекло, считано от датата на получаване на възлагателните писма.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК И МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Офертата се представя в деловодството на Община Габрово в срок до 16.30 часа на 22.04.2016 г. в запечатан непрозрачен плик. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: „Доставка на работно облекло по две обособени позиции: Обособена позиция №.................. /участникът посочва обособените позиции, за които подава оферта/ ........................................................................................................................... /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 10:00 часа на 25.04.2016 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - минимум 90 календарни дни. Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016