Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: инж. Даниела Димитрова; Кристина Лозанова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 0885 099619; 066 818312, E-mail: k.lozanova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/285-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка e "Избор на изпълнител за разриване и уплътняване на неопасни отпадъци в регионално депо – Габрово /землище на с. Гръблевци/" 2016 г. Обхватът на дейностите е съгласно Проект на договор (Приложение №2) и Технически спецификации (Приложение №1), неразделна част от настоящата поръчка. Срок за изпълнение на поръчката - от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. или до изчерпване максималната стойност на поръчката. Максималната стойност на поръчката е до 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди лева) без ДДС или 42 000 лв. (четиредесет и две хиляди лева) с вкл. ДДС. Плащането ще се извърши от бюджета на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“ – второстепенен разпоредител с бюджет.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90530000

Описание:

Експлоатация на депа за отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхватът на дейностите е съгласно Проект на договор (Приложение №2) и Технически спецификации (Приложение №1), неразделна част от настоящата покана. Прогнозен обем на услугата: до 25 000 тона.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности на участниците: Машина за изпълнение на услугата /Булдозер С 100 и/или Т 130 или еквивалентна машина, не по-лека от 14 тона и не по-тежка от 22 тона/ - собствена или ползвана на друго валидно правно основание, с монтирани технически устройства за проследяване местонахождението и измерване работния режим на двигателя. Минималното изискванесе доказва със: - Списък - Декларация (Образец №5), съдържаща техническото оборудване, коeто участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка; - Декларация (свободен текст) за монтирани технически устройства за проследяване местонахождението и измерване работния режим на двигателя на оферираната техника за изпълнение на поръчката. Представената оферта трябва да съдържа: 1 Представяне на участника - Образец №1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. Техническо предложение - Образец №2; 3. Ценово предложение - Образец №3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор - Образец №4; 5. Документи, доказващи съответствието с изискванията за техническите възможности: a Списък - Декларация - Образец №5, съдържаща техническото оборудване, коeто участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка; б. Декларация (свободен текст) за монтирани технически устройства за проследяване местонахождението и измерване работния режим на двигателя на оферираната техника за изпълнение на поръчката. 6. Декларация за извършен оглед - Образец №6. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик до 26.04.2016г в деловодството на Община Габрово, с надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: "Избор на изпълнител за разриване и уплътняване на неопасни отпадъци в регионално депо – Габрово /землище на с. Гръблевци/" 2016 г. ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ За контакти: инж. Д. Димитрова - директор „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово, тел. 0885 099 619; Кристина Лозанова – юрисконсулт отдел ОПКПЧП в Община Габрово, тел. 066/818 312. Офертите ще се отварят в 10:00 часа на 27.04.2016г. в Зала III, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 60 кал.дни считано от крайния срок за получаване на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016