Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Тинка Братова; Кристина Лозанова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818371; 066 818312, E-mail: k.lozanova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/284-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публична покана за обществена поръчка с предмет:„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Включва Ремонт покрив на сграда бул. Априлов № 45в, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 1. Обособена позиция 2 – Включва ремонти на общински жилища , в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 2. Възложителят запазва правото си да прави промени и да възлага и ремонт в други общински жилища извън списъка, в рамките на договорената стойност. Обособена позиция 3 – Включва ремонт покрив бивше ОУ „Христо Смирненски“, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 3. Участниците могат да подават оферта за всички позиции заедно или участниците могат да подават оферта само за Обособена позиция 3 или участниците могат да подават оферта задължително заедно за Обособени позиции 1 и 2. Срокът за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция се посочва в Техническото предложение за съответната обособена позиция и не може да бъде повече отот 30 кал.дни (за обособена позиция 1), 120 кал. дни (за обособена позиция 2) и 60 кал.дни (за обособена позиция 3), считано от датата на подписване на договора до подписване на последния Констативен акт за изпълнените СРР (Акт обр.15).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката: 41 666 лв. (четиридесет и една хиляди шестотин шестдесет и шест лева) без ДДС или 49 999.20 лв. (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 20 ст.) с ДДС. Финансирането се осъществява от бюджета на Община Габрово. Максималната стойност за всяка обособена позиция е както следва: А) Обособена позиция 1 – Ремонт покрив на сграда бул. Априлов № 45в Максимална стойност на обособената позиция: 2 700 лв. (две хиляди и седемстотин лева) без ДДС или 3 240 лв. (три хиляди двеста и четиридесет лева) с ДДС. Финансирането се осъществява съвместно - 2/3 от Община Габрово и 1/3 от Пламен Иванов Кънев и Юлияна Атанасова Кънева – съсобственици на сградата. Б) Обособена позиция 2 – Ремонт на общински жилища Максимална стойност на обособената позиция: 13 966 лв. (тринадесет хиляди деветстотин шестдесет и шест лева) без ДДС или 16 759.20 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин петдесет и девет лева и 20 ст.) с ДДС. В) Обособена позиция 3 – Ремонт покрив бивше ОУ „Христо Смирненски“ Максимална стойност на обособената позиция: 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди сто и седемнадсет лева и 45 ст.) без ДДС или 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) с ДДС. Забележка: 1.Участниците следва да не надвишават прогнозните стойности на отделните обособените позиции; 2.В посочените прогнозни стойности са включени и непредвидените разходи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41666 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да участват и подават оферти за всяка една от обособените позиции, както и за всички позиции едновременно. Оферти за част от обхвата на обособените позиции не подлежат на разглеждане. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника: 1.1. Попълнен Образец № 1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП - заверено от участника копие на удостоверение, издадено от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната, където е регистриран участника, доказващо регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство, съответстващ на предмета на обществената поръчка и съответните категории на обектите, включени в нея - ПЪРВА група - строежи, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и минимум V-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ или еквивалентни за чуждестранни участници ИЛИ декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на поръчката. Пояснение: В случай че участникът е обединение, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 2.Техническо предложение – по Образец № 2-1; 2-2; 2-3 за съответната обособена позиция, с приложенията към него, посочени в образеца; 3. Ценова оферта – по Образец № 3-1; 3-2; 3-3 за съответната обособена позиция; 4. Попълнени ориентировъчни количествени сметки на хартиен и електронен носител, както следва: - За обособена позиция № 1 - Приложение № 1; - За обособена позиция № 2 - Приложения № 2; - За обособена позиция № 3 - Приложения № 3. 5. Декларация за приемане условията на проекта на договор (по Образец №4). 6. Декларация за оглед на обекта (по Образец №5). 7. Декларация, съдържаща посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по Образец 6) – в приложимите случаи. 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по Образец 6.1) – в приложимите случаи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(КО) = (ТП) + (ПЦ); максимална стойност – 100 точки (ТП) – Технически показател - максимална стойност – 30 точки, където ТП – Оценка на гаранционен срок за изпълнение на строителните работи (ПЦ) – Показател за цена - максимална стойност – 70 точки Оценките по отделните показатели и КО се определят съгласно Методика - приложение към документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в деловодството на Община Габрово в срок до 16.30 часа на 25.04.2016 г. в запечатан непрозрачен плик. Офертите ще се отварят в 10:00 часа на 26.04.2016 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“по 3 обособени позиции за Обособена позиция N:……….. (посочват се обособените позиции, за които участникът представя оферта) ........................................................................................................................... /име на Участника/ ............................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - минимум 90 календарни дни. Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016