Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: инж. Лили Колева(ръководител Капитално строителство) тел.0893686138, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 603712, E-mail: ks_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Място/места за контакт: Университет по хранителни технологии

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1173.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии – Пловдив

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строително-ремонтни работи на три обекта от сградния фонд на Университет по хранителни технологии - Пловдив, съгласно изготвена от възложителя количествена сметка за видовете и обема на необходимите дейности и работи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

86000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пловдив, бул."Марица" №26

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката, спецификацията на предвидените за изпълнение СМР са посочени в утвърдената от възложителя документация за участие(Приложения I и II към публичната покана), достъпни за всички заинтересовани лица на посочения в Раздел I адрес на профила на купувача, на който е публикувана поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

I. Техническо предложение и II. Ценово предложение и двата с относителна тежест в комплексната оценка по 50%. Оценката на представените оферти се извършва съгласно утвърдената от възложителя методика за определяне на комплексната оценка - Раздел V от Документацията за участие(Приложение I към публичната покана)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към публичната покана :Утвърдената от възложителя документация за участие, съдържаща: количествени сметки на СМР, описание предмета на поръчката и технически спецификации, указания към участниците за подготовка на офертата, методика за оценка на офертите, както и образци на изискуемите се документи, е достъпна на www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1173. Оглед на обектите може да се извършва от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа всеки работен ден от 18.04. до 21.04.2015 г., в присъствието на посоченото за контакти в поканата длъжностно лице. Офертите се подават в срока на валидност на поканата на адрес: Университет по хранителни технологии, Пловдив, бул. "Марица" №26, Деловодство, тел.032 603712, факс 032 644102. Отварянето на офертите ще се извърши на 26.04.2015 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Ректората на Университет по хранителни технологии Пловдив.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016