Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Смядово, пл Княз Борис І №2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдена транспортна схема в пакети Община Смядово ” , съгласно техническа спецификация и одобрено маршрутно разписание в пет обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Пакет № 1; Обособена позиция 2:Пакет № 2; Обособена позиция 3:Пакет № 3; Обособена позиция 4:Пакет № 4; Обособена позиция 5:Пакет № 5;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Превозът ще се извършва за периода до 31.12.2018 г. и съгласно техническа спецификация и одобрено маршрутно разписание, както следва: Пакет № 1: вътрешноградски, на автобусна линия Автогара – Ж.п. гара – Автогара - изпълнява се ЦЕЛОГОДИШНО; Пакет № 2: на автобусна линия СМЯДОВО – ШУМЕН – РИШ - изпълнява се ЦЕЛОГОДИШНО; Пакет № 3: на автобусна линия СМЯДОВО – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ - изпълнява се СЕЗОННО от 15.09. до 30.06., ШУМЕН – СМЯДОВО – ВЪРБИЦА Изпълнява се ЦЕЛОГОДИШНО, На автобусна линия СМЯДОВО – ШУМЕН Изпълнява се ЦЕЛОГОДИШНО; Пакет № 4: на автобусна линия РИШ – СМЯДОВО – ШУМЕН - изпълнява се ДЕЛНИЧНИ ДНИ, На автобусна линия ЯНКОВО – ШУМЕН – ЯНКОВО Изпълнява се ЦЕЛОГОДИШНО; Пакет № 5: На автобусна линия СМЯДОВО – ШУМЕН - изпълнява се САМО СЪБОТА И НЕДЕЛЯ, На автобусна линия СМЯДОВО – ШУМЕН Изпълнява се ДЕЛНИЧНИ ДНИ . Максимално допустимата крайна цена на поръчката е в размер до 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС, образувана по следния начин: Обособена позиция 1: Максимално допустима стойност до 1000 лв.( хиляда лева) без ДДС. Обособена позиция 2: Максимално допустима стойност до 13 000 лв.(тринадесет хиляди) без ДДС. Обособена позиция 3: Максимално допустима стойност -19 000 лв.(деветнадесет хиляди) без ДДС. Обособена позиция 4: Максимално допустима стойност 20 000лв.(двадесет хиляди) без ДДС. Обособена позиция 5: Максимално допустима стойност 13 000лв.(тринадесет хиляди) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа: а) Подписан списък на всички документи, съдържащи се в офертата на Участника; б) Оферта по образец №1; в) Документ за регистрация (заверено от участника копие) или Декларация за единен идентификационен код г) Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки по образец №3; д) Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки по образец №4; е) Декларация за приемане на условията на проектодоговора, по образец №5; ж) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец №6, за която участникът подава оферта; з) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата; и) Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка; й) Ако в споразумението не е определено лицето имащо право да подаде офертата следва да се представи Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението к) Лицензия за извършване на обществен превоз с автобуси и списък към нея на автобусите, с които превозвачът ще извършва превозите; л)Свидетелствата за регистрация на автобусите; м)Удостоверение за транспортна годност на автобусите; н)Застраховка „Гражданска отговорност” на автобусите и застраховка „Злополука на пътници”, с които ще се изпълнява поръчката – заверено копие; о) ДКН, марка, модел, брой места, година и месец на първа регистрация по образец №10; п)Документ за собственост или сключен договор за наем или договор за лизинг на автобусите; р) Списък на правоспособните водачи на автобуси, съдържащи имена, образование и придружен от документи, доказващи професионалната им квалификация по образец №11; с) Техническо предложение по образец №7; т) Ценово предложение по образец №9,

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Определеният критерий за оценка на предложенията е „икономически най-изгодна оферта” по следните показатели : Т1, Т2 и Т3. Комплексната оценка/КО/ на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула /максимален брой точки 100/:КО = Т1 + Т2 + Т3 . 1.Екологичност на превозните средства /ЕВРО/ (Т1) – максимален брой 20 точки.; - ЕВРО 5 - 20т. - ЕВРО 4 - 16т. - ЕВРО 3 - 12т. - ЕВРО 2 - 8т. - ЕВРО 1 - 4т. 2.Т2–„Възраст на подвижния състав“-максимален брой до 30точки, както следва: От 0 до 2 години 30 От 2 до 4 години 20 От 4 до 6 години 15 От 6 до 8 години 10 над 8 години 5 3. Средна цена на билет – Т3 - 50т. - изчислява се по следната формула: Т3 е равна на стойността, получена при разделяне на Ц мин. на Ц оферирана и умножена по 50. Ц ср. мин. – най ниската оферирана средна цена на билетите по съответните маршрути в пакети /Забележка: взема се цената от начална точка на тръгване по съответният маршрут. / Ц ср. оферирана - оферираната от съответния участник средна цена на билетите по съответните маршрути по пакети/ Забележка: взема се цената от начална точка на тръгване по съответният маршрут./ Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка /КО/ на офертата. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в Информационния център на Община Смядово на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис 1” №2, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. до датата и часа, посочени в публичната покана. Офертите ще бъдат отворени на 25.04.2016 г. от 11:00 ч. от комисия назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016