Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, Република България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на "СБР-НК" ЕАД - филиал Банкя“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

І. БЛОК Б и БЛОК В1-ремонт на 21 стаи след подмяна на дограма и отоплителна инсталация Част Архитектура 1.Изнасяне на легла, маса и столове от стаи -21 бр./стаи; 2. Завиване с полиетиленово фолио по под - 210.50 м2; 3. Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани - 550.00 м2; 4. Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди боядисване по стени и тавани - 550.00 м2; 5. Боядисване с латекс цветно трикратно /по стени/ - 550.00 м2; 6. Боядисване с латекс бяло трикратно /по таван/-210.50 м2; 7. Събиране на строителни отпадъци в чували - 5.00 м3; 8. Сваляне и извозване на строителни отпадъци - 5.00 м3 ІІ.БЛОК В2 - Основен ремонт 2ри и 3 ти етаж дясно крило Част Архитектура 1 Демонтаж врати, вкл.изнасяне в сутерен - 28.00 бр.; 2 Демонтаж гардероби включително изнасяне - 10.00 бр.; 3 Изнасяне на легла маси и столове - 14.00 бр. /стаи; 4 Демонтаж фаянсова облицовка - 152.00 м2; 5 Демонтаж на настилка от теракотни плочки - 59.80 м2; 6 Разбиване на настилка от мозайка - 21.20 м2; 7 Разбиване на циментова замазка - 59.80 м2; 8 Демонтаж на паркет - 150.40 м2; 9 Завиване с полиетиленово фолио по под - 210.20 м2; 10 Стъргане латексова боя тавани - 592.80 м2; 11 Сваляне тапети - 165.00 м2; 12 Очукване на подкожушена мазилка - 177.84 м2; 13 Грундиране с "БЕТОНКОНТАКТ" по стени и таван - 826.00 м2; 14 Изкърпване с машинна гипсова мазилка по стени - 177.84 м2; 15 Направа на гипсова шпакловка по стени и таван - 826.00 м2; 16 Оформяне около прозорци и ъгли с алуминиев ръбоохранител - 238.50 м; 17 Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди боядисване по стени и таван - 826.00 м2; 18 Боядисване с латекс цветно трикратно /по стени/ - 610.40 м2; 19 Боядисване с латекс бяло трикратно / по таван/ - 215.60 м2; 20 Направа на вароциментова мазилка по стени - 120.72 м2; 21 Направа на изравнителна циментова замазка по под - 59.80 м2; 22 Грундиране с "БЕТОНКОНТАКТ" по под - 145.80 м2; 23 Направа на саморазливна подова замазка /преди ламиниран паркет/ - 145.80 м2; 24 Направа на настилка от гранитогрес по под - 21.20 м2; 25 Доставка и полагане на цокъл гранитогрес - 102.00 м; 26 Доставка и монтаж ламиниран паркет 8мм, клас AC32, вкл.подложка - 145.80 м2; 27 Доставка и монтаж на PVC первази за ламиниран паркет - 82.30 м; 28 Доставка и полагане на преходни лайсни подове - 20.00 м; 29 Направа на облицовка от фаянсови плочки по стени - 152.00 м2; 30 Оформяне около дограма и врати с фаянсови плочки - 42.50 м; 31 Направа на настилка от теракотни плочки по под - 59.80 м2; 32 Куфари от импрегниран гипсокартон - 30.00 м; 33 Куфари от ГК - 33.00 м; 34 Доставка и монтаж на интериорни врати 80/200см - 28.00 бр.; 35 Събиране и пренасяне на строителни отпадъци в чували - 18.00 м3; 36 Натоварване и извозване на строителни отпадъци - 18.00 м3; Част Вик 1 Демонтаж поцинковани тръби 1/2" - 20.00 м; 2 Демонтаж тоалетна чиния с долно казанче - 8.00 бр.; 3 Демонтаж тоалетни мивки - 8.00 бр.; 4 Демонтаж стенна батерия - 8.00 бр.; 5 Демонтаж душ батерия - 8.00 бр.; 6 Демонтаж вани - 8.00 бр.; 7 Демонтаж огледала - 8.00 бр.; 8 Демонтаж подови сифони - 8.00 бр.; 9 Къртене замазка бани с дебелина 5-7см - 59.80 м2; 10 Доставка и полагане на ППР тръби 20мм, вкл.фитинги - 22.00 м; 11 Доставка и полагане на ППР тръби 25мм, вкл.фитинги - 16.00 м; 12 Направа на водопроводни изводи - 40.00 бр.; 13 Доставка и полагане на укрепители за тръби 20мм - 22.00 бр.; 14 Доставка и полагане на укрепители за тръби 25мм - 16.00 бр.; 15 Доставка и полагане на топлоизолация за тръби 20мм от микропореста гума 9мм - 22.00 м; 16 Доставка и полагане на топлоизолация за тръби 25мм от микропореста гума 9мм - 16.00 м; 17 Доставка и монтаж на УКБ - 16.00бр.; 18 Доставка и монтаж на СК 1/2" - 8.00 бр.; 19 Дезинфекция на водопровода - 38.00 м; 20 Доставка и монтаж на тоалетна чиния тип "моноблок", комплект - 8.00 бр. За останалите видове СРР количеството и обема са посочени в техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

222000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Банкя, ул."Шейново" №8

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Лицето, което прави предложението, трябва да е вписано в ЦПРС за изпълнение на строежи първа група втора категория или еквивалентен регистър съгласно чл. 49 от ЗОП; 2. Лицето, което прави предложението, трябва да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката; 3. Лицето, което прави предложението, трябва да притежава сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката; 4. Лицето, което прави предложението, трябва да притежава сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката; 5. Лицето, което прави предложението, трябва да разполага със следните експерти за изпълнение на поръчката: 5.1. Технически ръководител на обекта; 5.2. Координатор по безопасност и здраве при строително-монтажните работи; 5.3. Контрольор по качеството на строително-монтажните работи. 5.1. Техническият ръководител на обекта трябва да отговаря на следните изисквания: • Да има минимум завършено образованиe – съгласно изискванията на чл.163а на ЗУТ; • Да има най-малко 3 (три) години специфичен опит като технически ръководител на строителни обекти 5.2. Координатор по безопасност и здраве в строителството – трябва да отговаря на следните условия: • Да има валидно удостоверение • Да има най-малко 3 години специфичен опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ 5.3. Контрольор по качество в строителството– трябва да отговаря на следните условия •Да има валидно удостоверение •Да има най-малко 3 години специфичен опит като контрольор по качество в строителството на строителни обекти Срок на валидност на офертите: 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайната дата за получаване на офертите. Срок за изпълнение на поръчката: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на предаване на строителната площадка. Начин и условия за плащане: 1. Авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора – в срок до 5 дни от сключване на договора; 2. Окончателно плащане в размер на 50% от стойността на договора - в срок от 5 (пет) дни от подписване на двустранния протокол за приемане на работата и издаване на фактура от Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на всяка оферта и техните относителни тежести са: 1. „Цена“ с относителна тежест 40; 2. „Мерки за осигуряване качеството на изпълнението“ с относителна тежест 60. 1. Оценката по Показателя „Цена“ се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската обща цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник и общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято оферта се оценява. 2. Оценката по Показателя „Мерки за осигуряване качество на изпълнението“ се определя при спазване на правила, подробно описани в Методика за определяне на комплексната оценка за оферта – приложение към тази публична покана. Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (КОО) е 100 точки. Изчислява се по следната формула: КОО = Пц + Пмоки, където: Пц е оценката на офертата по Показателя „Цена“; Пмоки е оценката на офертата по Показателя „Мерки за осигуряване качество на изпълнението“. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията спазва разпоредбите на чл. 70 от ЗОП. Когато комисията установи, че ценовото предложение на участник съдържа единична цена на вид СМР, която е необичайно по-ниска от средната стойност на единичните цени на останалите участници за същия вид СМР, комисията може да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка на участника и да допусне офертата до оценяване и класиране, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с: 1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 2. предложеното техническо решение; 3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 5. получаване на държавна помощ. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията не допуска офертата до оценяване и класиране. Класирането на офертите се извършва от комисията от длъжностни лица, определени от възложителя, в низходящ ред на получените Комплексни оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока Комплексна оценка. В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя „Мерки за осигуряване на качеството на изпълнението“ и се избира офертата с по-висока оценка по този показател. В случай че офертите имат еднаква оценка и по този показател, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Методиката за комплексна оценка е подробно разписана в приложението към настощята публична покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична в Профила на купувача на възложителя - http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/. Източник на финансиране: собствени средства на възложителя. Място за получаване на офертите: гр. София, бул. Васил Левски № 54. Настоящата поръчка ще бъде възложена под условие, че към момента на сключване на договора Възложителят разполага с финансови средства за изпълнение на задълженията си по договора. Всяка оферта трябва да съдържа минимум следните документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Данни за лицето, което прави предложението (образец); 3. Удостоверение, от което да е видно, че участникът е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи първа група втора категория или еквивалентен регистър съгласно чл. 49 от ЗОП (оригинал или заверено от участника копие); 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по образец); 7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (образец); 8. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката (оригинал или заверено от участника копие); 9. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката (оригинал или заверено от участника копие); 10. Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката (оригинал или заверено от участника копие); 11. Декларация-списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители, посочени в дясната колона (по образец); 12. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, когато не е подписана от законен представител на участника; 13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец). Ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 14. Ценово предложение (по образец), заедно с Остойностена техническа спецификация (по образец) на електронен носител - CD във формат Microsoft Excel. При сключване на договор за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора. Гаранцията се представя във формата на паричен депозит по следната банкова сметка на възложителя: Банка „УниКредит Булбанк“, IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35, BIC: UNCRBGSF. или като банкова гаранция със срок на валидност най-малко до изтичане на гаранционния срок на строително-ремонтните работи. Участниците могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден между 09:00 и 16:00 часа след предварителна заявка най-малко 24 часа преди часа на огледа. Лице за контакти за огледи: д-р Милка Паскалева - директор на филиал "Банкя", тел. 0884378087. Отварянето на офертите ще се проведе на 25.04.2016 г. от 15:30 часа, в гр. София, бул. Васил Левски № 54, ет. 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016