Версия за печат

BG-с.Ружинци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, с.Ружинци, ул. Георги Димитров № 31, За: Евтим Иванов Евтимов, РБългария 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Евтим Иванов Евтимов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/45-профил-на-купувача-публична-покана-id-5.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за обект “Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле и с. Ружинци в Община Ружинци” с две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект за обект “Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Ружинци в Община Ружинци””; Обособена позиция №2: „Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект за обект “Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Бело поле в Община Ружинци””.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71315000

Описание:

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на поръчката е до 66 000 лв. без ДДС, по обособени позиции както следва: ОП № 1 до 36 000 лв., и за ОП № 2 до 30 000 лв. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на настоящата поръчка, както и на отделните обособени позиции. В цената трябва да бъдат включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Плащането ще бъде извършено, съгласно клаузите на проекто – договора за изпълнение на поръчката. Необходимо е да се изготвят работни проекти за реконструкция и изграждане на нови участъци на съществуващата вътрешната водопроводна мрежа на селота Ружинци и Бело поле в община Ружинци, съгласно приложените към настоящата поръчка Технически спецификации/Задания за проектиране/.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Дреновец, с.Бело поле, общ. Ружинци, обл. Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Кандидатите за участие да представят оферта, по приложените образци в документацията за участие, както следва: 1.Списък на документите; 2.Представяне на участника-Обр.№1, и Пр.№1къмОбр.№1; 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата-оригинал; 4.Копие на договора за обединение, при участник обединение; 5.Декларация за ангажираност от членовете на обединението/консорциума- Обр.№2; 6.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП-Обр.№3; 7.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв-Обр.№3a; 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП-Обр.№4; 9.Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП-Обр.№5; 10.Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка:10.1.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката–Обр.№6; 10.2.Списък на лицата, които ще изпълняват предмета на поръчката-Обр.№7; 10.3.Копие на валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен; 11.Техническо предложение-Обр.№8; 12.Ценово предложение-Обр.№9. ІІ.Минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация: 1.Участникът трябва да има успешно изпълнени през последните 3г., считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 /един/ договор за услуги, сходни с предмета на поръчката. Под „сходни“ услуги с предмета на поръчката да се разбират проектантски услуги за изготвяне на работни проекти за изграждане и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение/рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения за населени места; 2.Участникът трябва да разполага с екип от експерти, необходими за своевременното, точно и качествено изпълнение на предмета на поръчката, които следва да отговарят на посочените минимални изисквания: -Ръководител на екип/Висше строително образование, степен „магистър“ по специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна; Професионален опит минимум 10 г.; Опит като Ръководител на екип/Главен проектант на поне 1 инвестиционен проект във ВиК сектора/. - ВиК Инженер/Висше строително образование, степен „магистър“ по специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна; Професионален опит в проектирането на ВиК мрежи и съоръжения минимум 5 г.; Да притежава пълна проектантска правоспособност за 2016 г. по ЗКАИИП/. -Инженер–Геодезист/Висше строително образование, степен „магистър“ по специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“ или еквивалентна; Професионален опит в проектирането на част „Геодезия“ минимум 5г. Образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на екипа, който отговаря за извършването на услугата, се посочват в Списък на лицата, които ще изпълняват предмета на поръчката – Обр.№7, като към списъка се прилага декларация за ангажираност на всеки посочен експерт; 3.Участникът трябва да докаже наличието на валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от акредитиран сертифициращ орган с обхват предмета на поръчката или еквивалентен. ІІІ. Срокът на валидност на офертите да бъде не по-малко от 30 дни, считано от датата на подаването на офертите. ІV. При сключване на договора за изпълнение, определеният за изпълнител, представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексна оценка- КО = 0,1xП1 + 0,6П2 + 0,3П3: П1 „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ“ - = (Cmin/Ci) x 100 = .. (брой точки ), където: Ci e срокът на изпълнение, предложен от съответния участник; Cmin e минималният предложен срок на изпълнение в рамките на процедурата; П2- „ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ - П2 = (TN / ТMAX) x 100, където: ТMAX - максимална възможна стойност на техническата оценка (100т.); TN - брой точки, които е получил участникът, като сбор от средните* оценки по подпоказателите Т1, Т2. Т1 и Т2 са основните подпоказатели, на база на които комисията оценява съответния участник, съгласно представеното техническото предложение. Т1–Програма за изпълнение на поръчката. Оценява се техническото предложение на участника, което включва описание на главните дейности, необходими за изпълнение на поръчката. По преценка на участника може да се направи йерархична структурна разбивка на дейностите на поддейности, а на поддейностите на задачи.; Т2–Организация на работата. Оценява се предложението на участника за организация на работата му при изпълнение на дейностите, което включва взаимовръзката между тях и логическата им последователност, както и разпределението на отговорностите на членовете и звената на екипа.; П3- „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ = (ЦПMIN / ЦПУ) 100, където: ЦПMIN представлява най-ниската предложена цена в лева, без вкл. ДДС, от всички ценови предложения. ЦПУ представлява предложената обща цена в лева, без вкл. ДДС, на съответния участник в ценовото му предложение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, документацията, образцитe и проекта на договора за строителство са публикувани на профила на купувача /обществени поръчка/ на интернет адреса на Възложителя община Ружинци – http: //obshtina-ruzhintsi.com. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. Публичното отваряне на офертите ще е на 27.04.2016 г. в 10.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Ружинци, с адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016