Версия за печат

BG-Луковит

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/162-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изпълнение на строителен надзор за обекти: 1.1. Обособена позиция № 1: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“, Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5“ който включва: А) Упражнява строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане на съответния обект в експлоатация или Разрешение за ползване, съгл. чл. 177, ал. 2 от ЗУТ), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168 от ЗУТ. Б) съставя технически паспорт. В) Извършва на геодезическо заснемане на строежа при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри за издаване на Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);Обособена позиция № 1: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“, Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5“ Тласкателен водопровод от "ПС "Царичин" до НВ. Подобектът включва реконструкция на тласкателен водопровод с дължина 1925 м чрез изкопно полагане на тръби PEHD 250/10, изграждане на шахти СК, въздушник и отток и съоръжения - преминаване на р. Вит и преминаване на напоителен канал. Около 1500 м от трасето преминава по улици на с. Дерманци, успоредно на стари етернитови разпределителни водопроводи.Обекта е определен като Четвърта група, първа категория, по смисъла на чл. 137 (1), т.1(б) „ (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности“ от ЗУТ. 1.2. Обособена позиця № 2: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОБЕКТ: „ПОДМЯНА ВОДОПРОВОД И ЦЯЛОСТНО АСФАЛТИРАНЕ по ул.“ Предел“, ул.“Княз Борис І“, ул.“Тополовска“ и ул.“Кръгояр“ в гр. Луковит, община Луковит, включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по: а). Изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа; б) Упражнява строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане на съответния обект в експлоатация или Разрешение за ползване, съгл. чл. 177, ал. 2 от ЗУТ), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168 от ЗУТ. в) съставя технически паспорт. г) Извършва на геодезическо заснемане на строежа при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри за издаване на Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); Обекта е определен като Четвърта група, втора категория, по смисъла на чл. 137 (1), т.1(б) „ (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности“ от ЗУТ и Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи- чл.2,ал.(2), т.4(б). Обхватът на настоящата обществена поръчка е по улици както следва: 1.по ул.“ Предел“, (от ул.“Възраждане“ при ОК 179 до ул.“П.Д.Петков“ при ОК538) 2.по ул.“Княз Борис І“, (от ул.“Възраждане“при ОК 243 до ул.“Хр.Ботев“ при ОК 487) 3.по ул.“Тополовска“ ,(от ул.“Оряховска“ при ОК 117 до ул.“Кръгояр“ при ОК 119, 4.по ул.“Кръгояр“, (от ул.“Тополовска“ при ОК 119 до ул.“19-ти февруари , ОК108 и 30л.м. към ОК 109.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000

Описание:

Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- 11 500,00 лв. без ДДС за обособена позиция № 1 - осъществяване на СН на обект: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“, Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5“; - 23 000,00 лв. без ДДС за обособена позиция № 2 - осъществяване на СН на обект „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОБЕКТ: „ПОДМЯНА ВОДОПРОВОД И ЦЯЛОСТНО АСФАЛТИРАНЕ по ул.“ Предел“, ул.“Княз Борис І“, ул.“Тополовска“ и ул.“Кръгояр“ в гр. Луковит, община Луковит“.Избраният за изпълнител за строителен надзор ще следи и носи отговорност и за: 1. законосъобразно започване на строежа; 2. пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 4. спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 6. годността на строежите за въвеждане в експлоатация; Строителният надзор ще приема всички строително-монтажни работи, подлежащи на закриване и оформяне съответните документи. След извършване на строително – монтажните работи, строителният надзор ще изготви окончателен доклад за строежа.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Луковит, с. Дерманци и гр. Луковит

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя / управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Участниците в настоящата процедура могат да подават оферти за една или повече обособени позиции. Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.17 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорност, съгласно чл.5, ал.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Участниците трябва да представят към нея декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора – до въвеждането на обекта в експлоатация / свободен текст/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката. В случай на обединение-обстоятелството се удостоверява от всеки един участник в него, ако е приложимо. 1.1. Обособена позиция № 1: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“, Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5“ А) Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум една услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката.Б). Участникът следва да разполага с правоспособни физически лица, чрез които ще се осъществяват дейностите по договора, които да са от основния списък към лиценза за упражняване на дейността или лица извън основния списък към лиценза, отговарящи на изискванията чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от „НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор“, притежаващи пълна проектантска правоспособност.В). Участникът следва да притежава лиценз за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.Г). Участникът следва да разполага с екип или да има сключен договор с правоспособни лица по закона за кадастъра и имотния регистър за извършване на геодезическото заснемане на целия строеж, за изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.Д). Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт (например ISO 9001) или еквивалентни на тях документи с обхват сходен с предмета на поръчката.Забележка: В случай, че участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, изброените съответствието с минимални изисквания за техническите възможности и квалификации на участниците се доказва от един или повече от участниците в обединението с изключение на изискването по т. Д, което се доказва за всеки участник в обединението поотделно. 2.2. Обособена позиця № 2: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОБЕКТ: „ПОДМЯНА ВОДОПРОВОД И ЦЯЛОСТНО АСФАЛТИРАНЕ по ул.“ Предел“, ул.“Княз Борис І“, ул.“Тополовска“ и ул.“Кръгояр“ в гр. Луковит, община Луковит. А) Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум една услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката. Б). Участникът следва да разполага с правоспособни физически лица, чрез които ще се осъществяват дейностите по договора, които да са от основния списък към лиценза за упражняване на дейността или лица извън основния списък към лиценза, отговарящи на изискванията чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от „НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В). Участникът следва да притежава лиценз за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.Г). Участникът следва да разполага с екип или да има сключен договор с правоспособни лица по закона за кадастъра и имотния регистър за извършване на геодезическото заснемане на целия строеж, за изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.Д). Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт (например ISO 9001) или еквивалентни на тях документи с обхват сходен с предмета на поръчката.Забележка: В случай, че участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, изброените съответствието с минимални изисквания за техническите възможности и квалификации на участниците се доказва от един или повече от участниците в обединението с изключение на изискването по т. Д, което се доказва за всеки участник в обединението поотделно.Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Предложението следва да бъде валидно със срок 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата за представяне на оферта. Офертите да бъдат отворени на: 27.04.2016г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016