Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ИВАН ИЛИЕВ, ж. к. Ален мак, За: Ася Бояджиева-Пенкова, Нина Стоицова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885288; 073 885289; 089 3387505; 089 3387501, E-mail: pgi@pgiblg.com

Място/места за контакт: ПГИ Иван Илиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pgiblg.com.

Адрес на профила на купувача: http://pgiblg.com/aop/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ПГИ "Иван Илиев", гр. Благоевград

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09310000

Описание:

Електрическа енергия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество за срока на договора: 120 MWh

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България - ПГИ "Иван Илиев", гр. Благоевград, ж. к. Ален мак

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Определяне на срок на валидност на представената оферта - срокът на валидност на предложението не може да бъде по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 1. Изисквания към съдържанието на офертата и към участника 1.1. Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация или да представи оферта, неотговаряща на условията посочени от Възложителя в документацията за участие води до отстраняването му. 1.2. До участие в обществената поръчка се допускат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно. 1.3. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „в“ и т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 1.4. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1б.“а“ от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 11 от ЗОП, които са на чужд език се представят и в превод. 1.5. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена от образците – приложени към настоящата техническа спецификация /документация за участие/, като същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, наименованието на предмета на поръчката

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2016 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, свързана с поръчката ще бъде публикувана на профила на купувача на Възложителя на адрес: http://pgiblg.com/aop/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016