Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: инж. Искра Канева, инж. Пламен Панов, Р България 1092, София, Тел.: 02 9220744; 02 9220741, E-mail: i.kaneva@mod.bg, Факс: 02 9879693

Място/места за контакт: Главна дирекция Отбранителна аквизиция, отдел Инвестиционни проекти и обществени поръчки в строиткелството

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 28 880 - Белене“. Обектът е включен в Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на МО през 2016 г. Прогнозната стойнаст на поръчката, посочена в раздел III е без включен ДДС. За обекта има одобрени инвестиционни проекти по следните части: - Архитектурна; - Конструктивна; - Технологична; - Водоснабдяване и канализация; - Отопление, вентилация и климатизация; - Дизел; - Електрическа; - Геодезия; - Енергийна ефективност; - План за безопасност и здраве; - План за управление на строителните отпадъци; - Пожарна безопасност; - Сметна документация; Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: 1. Упражняване на строителен надзор, контрол на качеството, количествата и ценообразуването при изпълнение на строително-монтажните работи и изготвяне на Окончателен доклад. 2. Упражняване на функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на обекта. 3. Изготвяне на технически паспорт на строежа, съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71500000

Описание:

Услуги, свързани със строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Хранителният блок е разположен в съществуваща свободностояща сграда във ВР1169, ВФ 28880-Белене. Сградата е с размери 42/24 м и представлява сглобяема стоманобетонова конструкция. Разгънатата застроена площ на хранителния блок във ВФ 28 880 – Белене е 1041,35 м2. Столовата е оразмерена за 150 едновременно хранещи се военнослужещи. В сградата се разполагат: топла кухня с подготовките, сладкарска кухня и помещение за измиване на посуда от кухнята, складове и приемно помещение за продуктите, вентилаторно помещение и хладилни камери. Обособени са умивалня и санитарни възли към залата за хранене. Предвидено е ново котелно на течно гориво и резервен дизелагрегат. Видовете инсталации, които са разработени в проекта са: Отоплителна инсталация;Вентилационна инсталация;Захранване на калорифери;Климатизация на залата за хранене;Вътрешни електрически инсталации – осветителна, контактна, евакуационно осветление, захранване на климатици, вентилаторни конвектори и вентилационни системи, захранване на кухненско оборудване, захранване на съоръжения в котелно помещение, мълниезащитна инсталация,слаботокови инсталации /телефонна, озвучителна и пожароизвестяване/; Нови сградни ВК инсталации за хранителния блок и подмяна на сградните канализационни и водопроводни отклонения до площадковите мрежи. Срокът за упражняване на строителен надзор, функции на координатор по безопасност и здраве, контрол на качеството, количеството и ценообразуването на извършените СМР започва с подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и завършва с въвеждането на обекта в експлоатация. Срок за изготвяне на окончателен доклад – до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на констативен Акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Срок за съставяне на технически паспорт – Представя се едновременно с окончателния доклад за обекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Белене„

NUTS:

BGZ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта задължително трябва да съдържа следните документи по образец: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2.Представяне на участника - образец - Приложение № 3. Когато участник е обединение, което не е юрид. лице, се представя за всяко физ. и юрид. лице в обединението. При участници обединения се представя копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Ценово предложение - Пр. № 1, поставено в плика с офертата. Всеки участник в проц. има право да представи само едно ценово предложение. 4.Декл. за обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВС на Р България - обр. на декл. Пр. № 4. 5. Декл. за обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от ЗОВС на РБългария - обр. на декл. Пр. № 5. 6. Декл. за съгласие за участие като подизпълнител - обр. на декл. Пр. № 6. 7. Декл., че не е налице забраната по чл.3, ал.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС, освен при наличие на обст. по чл. 4 от Закона. Обстоятелствата във връзка със забраната по чл.3, т.8 от Закона се удост. с обр. на декл.-Пр. № 7. 8. Пакт за почтеност - Пр. № 8. 9. Техн. предложение за изпълнение на поръчката - Пр. № 9. 10. Декл. за конфиденциалност по чл.33,ал.4 от ЗОП - Пр. № 10 - ако е приложима. 11.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.166, ал.3 от ЗУТ.-Пр.№11 12. Проектът на дог. за консултантска услуга - Пр. № 2 от настоящите указания не се прилага от участ. в офертата. Същият се предоставя на участ. само за инф. във връзка с представяне от тях на декл. за запознаване с условията на ОП и за приемане на условията в проекта на договор. 13. Участникът да представи копие на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, издадено от ДНСК или лиценз издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройство, съгласно § 128, ал.1 от ЗУТ със списъка на правоспособните физ. лица, чрез които се упр. дейността. 14.Копие на сертификат, който удостоверява съответ. на участ. със стандарти за системи за упр. на качеството, издаден от акредитирани лица. Системата за упр. на качеството на участ. да съответства на международния стандарт ISO 9001:2008, който поставя изисквания за разработване и внедряване на ефективна система за упр. на качеството. Необх. е участникът да има внедрена система за упр. на качеството, която да съответства на международният стандарт ISO 9001:2008. Документите по т.13 и т.14 следва да са валидни за целия срок на валидност на офертата и за срока на изпълнение на договора. Избраният изпълнител се задължава да представи валидни документи по т.13 и т.14 в случай, че е изтекла валидността им. Всеки ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ трябва да представи документи и декл. по обр. по т.4,т.6 и т.7 . Когато участник е ОБЕДИНЕНИЕ, което не е юридич. лице, при съответно прилагане на чл.25 ал.8 от ЗОП, док. по т.2, т.4, т.5,т.7 и т.11 се представят за всяко физ. или юрид.лице, вкл. в обединението,а по т.13 и т.14 - за участниците, чрез които обединенинението доказва съответствието си с критериите за подбор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Не се приема оферта, за която не е спазен чл. 101в,ал.2 от ЗОП. 2.Върху пликът да се посочи: името и адреса на участника , телефон/ GSM, факс, e-mail и текст: „За участие в процедура за възлагане на обществ. поръчка за Консулт. услуга по чл. 166 от ЗУТ за обект „Ремонт на хран. блок във ВФ 28 880 - Белене”. 3.Офертите се подават в приемната на МО на адрес гр.София ,ул. Дякон Игнатий 3, Мин. на отбраната, Гл. дир-я Отбранителна аквизиция, отдел „Инвест. проекти и общ. поръчки в строителството ”, тел. 02/ 92 20744, 02/ 92 20741. Отварянето на офертите ще се извърши на същия адрес, на 7-мия работен ден, следващ крайния срок за получаване на офертите от 14.00 часа. 4.Публ. покана и прилож. към нея могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Мин. на отбраната, профил на купувача -http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro. 5.Разясненията по процедурата се предоставят по реда на чл. 101б, ал. 6 от ЗОП. 6. Комисията предлага за отстраняване участник: -който не е представил някой от необходимите документи или информация; -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; -за когото са налице обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВС на Р България; -за който са установени обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС; 7.При равни най – ниски цени в две или повече оферти, определянето на изпълнителя се извършва съгласно чл. 71, ал.5,т.1 от ЗОП. 8.Възложителят ще сключи договор по реда на чл. 101е от ЗОП. При подписване на договора, изпълнителя представя: а) Документи от компетентни органи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 101е, ал. 2 от ЗОП; б) Деклар. за липсата на обстоят. по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят от всяко физич. и юридич. лице, включено в обединение, което не е юридич. лице.; в)Гаранция за изпълнение в размер на 3 % от ст-стта на договора без ДДС, със срок на валидност 30 дни след издаване на Разрешение за ползване на обекта. Гаранцията се представя в една от следните форми: -Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в лв, издадена от банка в България в полза на МО, -Оригинал на платежно нареждане в лв. по сметка на МО: БНБ - ЦУ, IBAN: BG96BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD, с титуляр Дирекция "Финанси" - МО. Основание за плащане : Консулт. усл. по чл. 166 за обект„Ремонт на хран. бл. във ВФ 28 880 - Белене”. 9.Възложителят ще сключи договор с участника, класиран на първо място, не по-късно от 20 работни дни от влизане в сила на утвърдения от възложителя протокол. Възложителят няма да сключи договор с участника, класиран на първо място ако същият не изпълни условията по т. 8. В този случай за изпълнител се предлага участникът, класиран на второ и следващо място при условията на чл. 101е, ал. 3 от ЗОП. Приложения към Публична покана: 1.Приложение №1 – Ценово предложение; 2.Приложение №2 – Представяне на участника; 3.Приложение №3– Декларация за обстоятелствата по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВС на РБ/; 4.Приложение №4 – Декларация за обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ; 5.Приложение №5 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 6.Приложение №6 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСЛДС/.; 7.Приложение №7 – Пакт за почтеност; 8.Приложение №8– Техническо предложение съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП; 9.Приложение №9 – Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – ако е приложима; 10.Приложение №10 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.166, ал.3 от ЗУТ. 11.Приложение №11 – Проект на договор за консултантска услуга /само за информация, не се прилага в офертата/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2016