Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, Република България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413jFYZ2824891.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Подготовка на „УМБАЛ Александровска“ ЕАД за провеждане на последваща акредитация с цел изготвяне на самооценъчни доклади за оценяване на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински и други дейности, програмата за обучение на студенти и специализанти в съответствие с Наредба №18/20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и приложенията към нея“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79419000

Описание:

Консултантски услуги, свързани с оценяване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Свети Георги Софийски № 1, Клиника по кардиология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да са изпълнили успешно през последните 3 години до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, най-малко две услуги с предмет, сходен или еднакъвс предмета на настоящата поръчка. Като предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка ще се приемат изпълнени услуги по изготвяне на самооценъчни доклади за подготовка за последваща акредитация на лечебни заведения. Участниците следва да разполагат с екип от минимум двама експерти, които са преминали обучение и притежават сертификат за оценяване и акредитация на лечебни заведения, издадено от НЦОЗА/Министерство на здравеопазването. Необходими документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в свободна форма). 2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 3. Представяне на участника, изготвено по образеца (Приложение № 1). 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а и т. 5 и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 2). 5.Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Приложение № 3). 6.Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане на условията на проекта на договор (Приложение № 4). 7. Доказателства за технически възможности и квалификация 7.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни на предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата обществена поръчка, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 5 от документацията). В списъка се посочват, датите на извършване, предмета и получателите на услугите. 7.3 Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне две извършени услуги. Като доказателство за изпълнена услуга ще се приемат: - удостоверение, издадено и подписано от получателя на услугата. Удостоверението следва да съдържа информация за датата на услугата, чието извършване удостоверява. Удостоверението се представя в оригинал, или четливо заверено на всяка страница копие; или - чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка услуга. 7.4. Списък - декларация за разположение с екип от експерти, които са преминали обучение и притежават сертификат за оценяване и акредитация на лечебни заведения, издадено от НЦОЗА/Министерство на здравеопазването. 7.5. Списъкът следва да е придружен със заверени копия на сертификати за оценяване и акредитация на лечебни заведения, издадени на лицата посочени в списъка. 7.6. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен,с включена в обхвата дейност по консултиране за разработване на системи за управление 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката(Приложение № 7). 9. Ценово предложение (Приложение № 8).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена цена за изпълнение на поръчката - с максимална тежест до 60 т. Oценка на техническото предложение – с максимална тежест до 40 т. Указанията за определяне на оценката по всеки показател и метода на формиране са подробно описани в Методика за оценка на офертите от документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документацията за участие са публикувани на официалния сайт на възложителя www.alexandrovska.com Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Офертите ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 28.04.2016 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2016