Версия за печат

BG-с.Якимово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Якимово, ул.Европа №8, За: Констатнтин Владов, Р България 3640, с.Якимово, Тел.: 09742 9900, E-mail: [email protected]

Място/места за контакт: с.Якимово, ул.Европа № 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.iakimovo.org/index.php.

Адрес на профила на купувача: http://www.iakimovo.org/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=128.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка включва: "Ремонт на общински пътища и улици” в населените места на Община Якимово, по предварително указание на възложителя с писмо за конкретния обект на интервенция. Възлаганите работи ще включват: - изкърпване с асфалтобетонова смес с дебелина 4 см., 5 см. и 6 см. /включващо: изрязване, натоварване и извозване на строителния отпадък, почистване на основата, наръсване с емулсия, полагане на асфалтобетонова смес, валиране и обработване на фугите с битум/ и - асфалтиране с плътна асфалтобетонова смес /включващо: фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, извозване на строителния отпадък, почистване на основата, направа на първи битумен разлив, полагане на изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон с различна дебелина, втори битумен разлив, полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см, 5 см. и 6 см, в уплътнено състояние, валиране на асфалтобетоновата настилка, оформяне на връзката със съществуващите улици, повдигане на ревизионни шахти и улични оттоци до нивото на новата настилка/. - извършване на необходимите изпитвания, лабораторни изследвания и отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени в договора за възлагане на обществената поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142, 45233222

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Към настоящият момент не са известни точните количества на видовете работи, които ще се изпълняват в границите на населените места на Община Якимово, а в Техническата спецификация подробно са разписани видовете строително-монтажни работи. Строително-монтажните работи за всеки конкретен обект ще се възлагат поотделно с възлагателно писмо.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Якимово

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на описаните по-долу условия. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Всеки участник следва да отговаря на изискванията по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Минимално изискване, което възложителят поставя е участникът да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на минимум 1 /един/ строителен обект, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, през последните пет години /2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 г./, считано от датата на подаване на офертата, за което да представи доказателства, съгласно чл. 51, ал. 1, т.2, буква а, б и в от ЗОП.Участникът следва да разполага като минимум със следните експерти за срока на изпълнение на поръчката: • Ръководител обект – строителен инженер със специалност „Пътно/транспортно строителство” или еквивалентна и стаж като такъв минимум 5 г. – 1 бр.; • Технически ръководител - строителен инженер или „строителен техник” със специалност „Пътно/транспортно строителство” или еквивалентна със стаж като строителен инженер/строителен техник минимум 3 г. - 1 бр.; • Наличен координатор по безопасност и здраве, притежаващ валидни необходимите документи – 1 бр. Участникът следва да разполага като минимум със следното техническо оборудване за изпълнение предмета на поръчката: 1бр.фреза, 1бр.асфалтополагач, 1 бр.валяк -5 тонен, 1 бр.гудронатор , моторни метли -2 бр., фугорезач -2 Бр., къртачи-2 бр. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001 : 2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. Валидна застрахователна полица „Застраховка за професионална отговорност в строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва: П1 Финансов показател - Предложена цена – с 50 на сто; П2 Технически показатели - с тежест до 50 на сто; Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 + П2 Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката и има максимална стойност 100 точки. Показател П1 - „Предложена цена” – до 50 т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-ниската цена, предложена от всички участници, към предложената цена на участника, умножено по коефициент 50 Технически показател П2 – максимален брой точки - 50 Общата оценка по този показател се получава по следната формула: П2=П2.1+П2.2 Показател П2.1 - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение до 35 т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между получената оценка за съответствие на участника и максималната такава (30), умножено по коефициент 35 Показател П2.2 - Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за тяхното избягване и преодоляване - до 15 т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между получената оценка за съответствие на участника и максималната такава (30), умножено по коефициент 15

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес: http://www.iakimovo.org, секция "Профил на купувача" . Отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 26.04.2016г., в 11:30 часа, в заседателната зала на сградата на общинска администрация Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016