Версия за печат

BG-село Ковачевци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=223.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на помпа и помпено оборудване за нуждите на Община Ковачевци в село Ковачевци съгласно КСС неразделна част от публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка и монтаж на : помпа потопяема, помпа центробежна, хидрофорен съд 200 л., табло за управление и защита потопяема помпа, табло за управление и защита на центробежна помпа, възвратен клапа, петорник, филтър дисков, кран сферичен, тръба полиетилен, водовземна скоба, кран с моторна задвижка, подвързващи фитинги, манометър, въже, резервоар 13000 л., крепежни елементи, пресостат, кабел-муфа противовлажна, поплавък за ниво-контрол 15 м., гофрирана тръба, кабел, изкоп земни почви, пробиване отвор бетонова стена, бетонова площадка. Количествата са уточнени в КСС, неразделна част от публичната покана и ценовата оферта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Ковачевци

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка, Списък на документите, които съдържа офертата на участника-свободен текст, Административни сведения за участника, Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или ЕТ, съответно копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (при участик, чуждестранно лице, съответният документ се представя в официален превод). Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние (за чуждестранните лица, документът се представя в официален превод);Декларация за запознаване с условията в документацията и приемането им ; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за подизпълнител; Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посoчване на вида и обема на работите, които ще изпълнява/т, както и дела на участието му/им; Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо) с посoчване на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му; Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП;Оригинал или нотариално заверено копие на Споразумение за създаване на обединение / консорциум (представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум), Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите когато участникът е обединение / консорциум);Декларация за приемане условията на проекто-договора съгласно чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП; Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен;Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал). Този документ се представя, когато лицето, подписващо документи от офертата, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. При обединение - ако в споразумението няма посочено лице, което да е упълномощено да представлява всички членове на обединението, тогава се изисква нотариално заверено пълномощно от всеки член на обединението, което да упълномощава същото лице да представлява участника в настоящата процедура, Техническо предложение, Предлагана цена с КСС, Проект на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп до документацията е предоставен на интернет сайта на община Ковачевци http://www.kovachevtsi.com/. Заинтересованите лица могат да закупят на хартиен носител на документацията срещу заплащане в сградата на община Ковачевци, на адрес:с. Ковачевци, всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:30 ч., срещу заплащане на цена в размер на 10 лв. (десет лева) с вкл. ДДС или след представяне на копие от платежно нареждане за преведена сума по следната сметка на Възложителя, както и по куриер за тяхна сметка.Банка: ТБ “Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Перник, офис Радомир.Банков код (BIC): IABGBGSFБанкова сметка (IBAN): BG57IABG74788400576000.Закупуването на документация не е задължително условие за участие в процедурата. При отварянето на офертите в 10,00 ч. на 28.04.2016 г. в заседателната зала на Община Ковачевци могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция за изпълнение или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:Банка: ТБ “Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Перник, офис Радомир. Банков код (BIC): IABGBGSFБанкова сметка (IBAN): BG28IABG74783300575900 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, и че е със срок на валидност – най-малко 1 (един) месец след предвидения срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Плащанията ще се извършват в български лева, по банков път и при условията и сроковете описани в договора за изпълнение с избрания участник.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2016