BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие, бул. Христо Ботев № 2, ет. 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: Административната сграда на СЗДП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413QSpX6977561.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на ново, оригинално, неупотребявано, в производство към момента на подаване на офертата оборудване, за което има осигурена поддръжка. При доставката оборудването се инсталира от изпълнителя и се предава на възложителя във вид, готов за употреба. Доставката ще се извърши на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3. Количествата и техническите спецификации са подбороно описани в документацията. Уникален номер на поръчката: 20160413QSpX6977561

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000, 30213000, 30230000, 30232000, 30216110, 30232110

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Персонални компютри
Компютърно оборудване
Периферни устройства
Скенери за компютри
Лазерни принтери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество: Поръчката обхваща доставка и гаранционна поддръжка, необходими за СЗДП и териториалните му поделения, на: • 27 броя компютърни конфигурации, • 29 броя монитори, • 4 броя преносими компютри, • 16 броя лазерни принтери, • 3 броя сканиращи устройства, • 10 броя UPS, • 13 броя мултифункционални печатащи устройства А4 ADF, • 1 брой мултифункционално устройство + допълнителна касета с капацитет от минимум 2400 копия, • 1 брой мултифункционално цветно печатащо устройство А4 Wi-Fi, • 1 брой мултифункционално печатащо устройство А4 Wi-Fi, • 3 броя цифрови копирни машини А3 с DADF и включен тонер консуматив, • 1 брой шредер. Прогнозната стойност на посоченото количество офис техника съгласно Техническата спецификация, е в размер до 50 000.00 лв. без ДДС (Петдесет хиляди лева) без вкл. ДДС. Ценови предложения, надхвърлящи прогнозната стойност от 50 000.00 лв. без ДДС за първоначалното количество офис техника съгласно Техническата спецификация, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя. Възложителят си запазва правото и може до 31.12.2016г. да заявява към Изпълнителя офис техника, извън техническата спецификация по настоящата процедура, в случай че ценовата оферта за изпълнение на доставката и гаранционната поддръжка е за цена под максималната прогнозна стойност на поръчката – за сумата до 66 000.00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административата сграда на Северозападно държавно предприятие, гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2, етаж 3

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от негов представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1. Данни (свободен текст) за лицето, което прави предложението: посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 2); 3. Ценово предложение (Приложение № 3); 4. Попълнен образец на оферта с посочен срок на валидност (Приложение №1); 5. Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай, че представителната им власт произтича от пълномощното. ВАЖНО: Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не е представил някой от гореизброените документи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят от участника или от негов представител лично или по пощата/куриер в горепосочения срок на адрес: гр. Враца, п.к. 3000, обл. Враца, Северозападно държавно предприятие ДП. Приложената документация към публичната покана е БЕЗПЛАТНА и достъпна на профила на купувача на електронната страница на СЗДП - http://www.szdp.bg/ Отварянето на офертите ще извърши на 25.04.2016г. от 10.00 часа в Административната сграда на СЗДП. Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016