Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район Източен - Община Пловдив, ул. Лев Толстой № 2, За: Емил Начев - зам.-кмет, Милка Тодорова-Добрикова, Република България 4006, Пловдив, Тел.: 032 601065; 032 611066, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Място/места за контакт: район Източен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.iztochen.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.iztochen.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160412vOFZ124196.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на доставката е фабрично ново специализирано транспортно средство за превоз на хора с увреждания. Доставката се финансира със средства по ПРОЕКТ „Независим живот – Район „Източен”. Проектът се осъществява във връзка със сключен договор регистрационен № BG05М9ОР001-2.002-0218-С001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 – „Независим живот”, с регистрационен номер на проектното предложение и на договора: № BG05М9ОР001-2.002-0218-С001, с наименование на договора - „Независим живот – Район „Източен”, сключен между Община Пловдив - район „Източен”, в качеството си на бенефициент и Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „ЕФМПП“, в качеството си на Ръководител на Управляващия орган на ОП РЧР.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 34000000, 34100000, 34110000, 34114000, 34114300, 34114400

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
Моторни превозни средства
Леки автомобили
Превозни средства със специално предназначение
Превозни средства за услуги по оказване на социална помощ
Микробуси


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой специализирано транспортно средство, което следва да бъде фабрично ново и да притежава минимални технически характеристики, посочени в техническата спецификация към публичната покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Пловдив, Район "Източен"

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставеното транспортно средство следва да отговаря на минимални технически характеристики, изчерпателно посочени в техническата спецификация, неразделна част от публичната покана - Приложение № 1. В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Заверено от участника копие от документ за регистрация или EИК или друг еквивалентен регистрационен документ; 3. Договор за обединение - оригинал (ако е приложимо); 4. Представяне на участника (Образец № 1); 5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 2); 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 3); 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Образец № 4); 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 5); 9. Техническо предложение (Образец № 6); 10. Ценово предложение – (Образец № 7).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател 1: Цена (ПЦ) – с относителна тежест 50 % (петдесет процента) се определя по формулата: ПЦ = ПЦ (мин.) x 50 , ПЦ (уч.) където ПЦ (мин.) е най-ниската предложена цена в поръчката от участник, а ПЦ (уч.) е предложената от съответния участник, цена, чиято оферта се оценява. Участникът с най-ниска предложена цена получава най-високия брой точки по този показател – 50 (петдесет), а за всеки следващ, броят точки се определя по предложената формула като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 2. Показател 2: Гаранционен срок (ГС) – с относителна тежест 20 % (двадесет процента) се определя по формулата: ГС = ГС (уч.) x 20, ГС (макс.) където ГС (макс.) е най-дългият предложен в поръчката, гаранционен срок в календарни месеци, а ГС (уч.) е предложения от съответния участник, чиято оферта се оценява, гаранционен срок в календарни месеци. Участникът с най-дълъг предложен гаранционен срок като календарни месеци получава най-високия брой точки по този показател – 20 (двадесет), а за всеки следващ, броят точки се определя по предложената формула като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Гаранционният срок следва да се представя като цяло число в календарни месеци и не може да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца от датата на влизане в сила на договора за възлагане на изпълнението. Ще бъдат отстранени предложения: - в които гаранционният срок е предложен в различна мерна единица от календарни месеци в цяло число, - в които гаранционният срок е обвързан от някакви допълнителни утежняващи условия за възложителя или - които посочват гаранционен срок по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца. 3. Показател 3: Срок за доставка (СД) – с относителна тежест 30 % (тридесет процента) се определя по формулата: СД = СД (мин.) x 30, СД (уч.) където СД (мин.) е цифрово изражение на най-краткият предложен срок в поръчката, в календарни дни за изпълнение на поръчката (доставка) от участник, а СД (уч.) е цифрово изражение на предложения от съответния участник, чиято оферта се оценява, срок в календарни дни за изпълнение на поръчката. Участникът с най-кратък срок за доставка получава най-високия брой точки по този показател – 30 (тридесет), а за всеки следващ, броят точки се определя по предложената формула като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Срокът за доставка на поръчката следва да се представя като цяло число в календарни дни и не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни от датата на влизане в сила на договора за възлагане на изпълнението. Ще бъдат отстранени предложения: - в които срокът за доставка е предложен в различна мерна единица от календарни дни в цяло число, или - които посочват срокът за доставка по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни. Комплексна оценка Комплексната оценка (КО) се изчислява по формулата: КО = ПЦ + ГС + СД

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Подаването на офертите за участие в обществената поръчка ще се извършва в Деловодството на Район „Източен”, гр.Пловдив, ул. ”Лев Толстой” № 2, стая № 23 от 08:30ч. до 16:30ч. всеки работен ден до 22.04.2016 г. вкл. Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. ІІ. Офертите ще се отварят и разглеждат на 25.04.2016 г. /двадесет и пети април две хиляди и шестнадесета година/ от 10:00 часа в Заседателната зала на Район Източен”, в гр. Пловдив, ул.”Лев Толстой” № 2, ет. 2, стая № 11, по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП от комисия, назначена от Възложителя по реда на чл. 101г от ЗОП. ІІІ. Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки към АОП съгласно изискването на чл. 101б, ал. 2 от ЗОП. Същата ведно с документацията за участие в поръчката са публикувани и в Профила на купувача – интернет страницата на район „Източен” и може да бъде намерена на следния интернет адрес - www.iztochen.com.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016