Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов № 1, бл. 31, За: Тодор Мархолев, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493195, E-mail: t.marholev@bgpost.bg, Факс: 02 962395

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на негравирани датни келйма”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22610000

Описание:

Печатарско мастило


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно , Таблица 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническите изисквания към поканата ( Приложение № 1). Към офертата участниците трябва да представят: 1. Данни за участника, който прави предложението – справка за административни сведения за участника /Приложение № 2/; 2. Техническо предложение /Приложение № 3/; 3. Ценово предложение – участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение № 4/; 4. Представяне на минимум 3 броя удостоверения за изпълнени договори 4.1. Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 6/. 4.2.Валиден сертификат, до края на 2016 г., на участника или производителя на негравирани клейма, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, издаден от акредитирани лица за сертифициране, или еквивалент. 5. Участниците да представят по една мострa от негравираните датни клейма. Мострите се представят заедно с офертата в Деловодството на „Български пощи” ЕАД в отделен запечатан плик предварително обозначени с името на участника чрез избран от него способ, достатъчен за стабилното и четливо присъствие на името на участник. Мострите са част от документацията и не подлежат на връщане. Документи, представени от участника избран за изпълнител при подписване на договора: - Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3(три) на сто от общата цена по договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок от изтичане на срока му на действие и окончателното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се дължи лихва от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява. В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показатели за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в крайната комплексна оценка – (К). 1.1. Предложена единична цена, без ДДС. Теглови коефициент – К1 = 80. 1.2. Предложен срок на доставка. Теглови коефициент – К2 = 20. Забележка: Всички участници, предложили срок на доставка по-голям от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписване на договора, се отстраняват от участие в класирането на ценовото им предложение. 2. Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията – офертите се оценяват съобразно критериите за оценка и тяхната тежест в комплексната оценка. Критерий Тежест на критерия Оценка на критерия Максимален брой точки Предложена единична цена в лв., без ДДС К1 = 80 В1 = _____най-ниска предложена цена _______ предложена цена от оценявания участник 80 Предложен срок на доставка в календарни дни К2 = 20 В2 = _____минимален предложен срок ______ предложен срок от оценявания участник 20 3. Комисията класира участника на база комплексна оценка (К), получена по следната формула: К = К1*В1 + К2*В2 където К1 и К2 са коефициентите, удостоверяващи тежестта на критериите, а В1 и В2 са оценките по съответните критерии. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът получил най-висока оценка К. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016