Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Диляна Монева, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: diliana_moneva@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2016-008.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработване и доставка на материали за публичност и информация, изготвяне на публикации и организиране на информационни събития” по Проект BG05M9OP001-2.002-0206-C001 „Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен” по две обособени позиции, финансирана по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020: 2.1.Обособена позиция 1 - Изготвяне на информационни плакати по проекта; Изготвяне на информационни табели; Конферентни пакети за комуникационни събития; Организиране и провеждане на пресконференции с кръгли маси; Публикации в местни издания; Репортажи в местно радио; Публикации в интернет сайтове на община Сливен и други регионални интернет сайтове 2.2.Обособена позиция 2 – Изготвяне на информационни брошури На основание чл. 16г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Възложителят обявява, че обособена позиция 2 на настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, т. к. предметът на обособената позиция е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва по обособена позиция 2 на настоящата обществена поръчка, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл. 16г, ал. 7 от ЗОП. Прогнозна стойност на обществената поръчка: 2 737,50 лева (две хиляди седемстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС, в т.ч.: Обособена позиция 1: 2 612,50 лева (две хиляди шестстотин и дванадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС; Обособена позиция 2: 125,00 лева (сто двадесет и пет лева) без ДДС. Подробно описние на предмета на поръчката е посочено в Техническа спецификация – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22150000, 79952000, 44423450, 92210000

Описание:

Брошури
Услуги, свързани с организирането на събития
Указателни табелки
Услуги на радиото


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1 - 2 612,50 лева (две хиляди шестстотин и дванадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС, в т. ч.: 1.Изготвяне на информационни плакати по проекта - 45 броя - до 112,50 лева без ДДС; 2.Изготвяне на информационни табели - 2 броя - до 166,67 лева без ДДС; 3.Конферентни пакети за информационни събития - 90 броя - до 1 275,00 лева без ДДС; 4.Организиране и провеждане на пресконференции с кръгли маси - 3 броя - до 225,00 лева без ДДС; 5.Репортажи в местно радио - 2 броя - до 833,33 лева без ДДС. Обособена позиция 2 - 125,00 лева (сто двадесет и пет лева) без ДДС в т. ч.: 1.Изготвяне на информационни брошури - 100 броя - до 125,00 лева без ДДС. В съответствие с разпоредбите на чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки-В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани- конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство-да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2738 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен - гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1.Данни за лицето,което прави предложението-Обр №1;2.В случай,че участникът участва като обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ,тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Информация за документа се съдържа в документацията.3.Техническо предложение-Обр. №2;4.Ценово предложение-Обр №3;5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП-Обр №4.6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по член 106,ал.1,чл.107 и чл.109,ал.1,б.«а» и «б» от Регламент (ЕО,ЕВРАТОМ) №966/2012 на ЕП и на СЕ от 25.10.2012 относно финансовите правила,приложими за общия бюджет на Съюза-Обр №5;7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга–Обр №6.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение,издадено от получателя или от компетентен орган,или чрез посочване на публичен регистър,в който е публикувана информация за услугата.Мин. изискв:Всеки участник трябва да притежава признат опит в услугите по информация и публичност и да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката.Заб:Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката,за ОП1 е услуга за организиране на пресконференции и/или събития и връзки с медиите;отпечатване и разпространение на листовки,плакати,флаери,конферентни материали и др.;изработка на информационни табла и/или билбордове и/или пана;провеждане на рекламни кампании.Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката,за ОП2 е услуга за изработване на брошури.7.2.Декларация посочваща образованието,професионалната квалификация и професионалния опит на екипа от експерти,отговорен за изпълнението на обособената/ите позиция/и на обществената поръчката–свободна форма.Мин. изискв:Всеки участник трябва да осигури екип от следните експерти:1.Ръководител на екип,отговарящ на следните минимални изисквания:висше образование със степен “магистър” или еквивалентно;минимум 3 год. управленски опит (ръководство на екип).2.Един експерт “Връзки с обществеността”,отговарящ на следните изисквания по отношение на квалификация и професионален опит: висше образование със степен “бакалавър” или еквивалентно;минимум 2 год. организационен опит в областта на дейностите на обособената/ите позиция/и на обществената поръчката.8.Декларация,с която се декларира,че участникът,съответно всеки от участниците в обединението,е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от АХУ,или в еквивалентен регистър на държава–членка на ЕС–своб. форма.В декларацията се посочва номера,под който участникът,съответно всеки от участниците в обединението,е/са вписан/и в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от АХУ,или информация относно регистрация в еквивал. регистър на държава–членка на ЕС.Заб:Док. по т.8 се представя за ОП2,от участник,вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.9.Декларация, че участникът, може да изпълни 80 на сто от предмета на ОП2 със собствено производство или ресурс–своб. форма.Заб:Док. по т.9 се представя за ОП2, от участник,вписан в рег. на спец. предприятия и кооперации на хора с увреждания.При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем участникът може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица,при условие че и те са спец. предприятия или кооперации на хора с увреждания,което се посочва в док. по т.9 и се вписва информацията посочена в чл.16г,ал.7 от ЗОП.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, за обособена позиция 1 са следните: 1.Технически показател П1-Брой алтернативни предложения за дизайн на продукт (информационни плакати по проекта; информационни табели; конферентни пакети за комуникационни събития)-Тежест на показателя в комплексната оценка-4 точки;2.Технически показател П2-Срок на изготвяне на алтернативни предложения за дизайн на продукт (информационни плакати по проекта; информационни табели; конферентни пакети за комуникационни събития), от тяхното възлагане-Тежест на показателя в комплексната оценка-6 точки;3.Технически показател П3-Срок за реализация на избрано предложение за дизайн на продукт (информационни плакати по проекта; информационни табели; конферентни пакети за комуникационни събития), след одобрение от Възложителя-Тежест на показателя в комплексната оценка-6 точки;4.Технически показател П4-Срок за организиране на публикации в местни издания, след възлагане от Възложителя -Тежест на показателя в комплексната оценка-6 точки;5.Технически показател П5-Срок за организиране на репортажи в местно радио, след възлагане от Възложителя-Тежест на показателя в комплексната оценка-6 точки;6.Технически показател П6-Срок за организиране на публикации в интернет сайтове на община Сливен и други регионални интернет сайтове, след възлагане от Възложителя-Тежест на показателя в комплексната оценка-6 точки;7.Технически показател П7-Срок за организиране и провеждане на пресконференции с кръгли маси, след възлагане от Възложителя-Тежест на показателя в комплексната оценка-6 точки;Забележка: Стойностите на техническите показатели следва да са в цели числа.8.Икономически показател–Ц-Цена-Тежест на показателя в комплексната оценка - 60 точки.Формулите за оценяване на показателите, за ОП 1 се съдържат в документацията за участие.Окончателната оценка по техническите показатели за ОП 1 се изчислява по следната формула:П=П1+П2+П3+П4+П5+П6+ П7 Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, за ОП2 са следните:1.Технически показател П1-Брой алтернативни предложения за дизайн на информационна брошура-Тежест на показателя в комплексната оценка-10 точки;2.Технически показател П2-Срок на изготвяне на алтернативни предложения за дизайн на информационна брошура, от тяхното възлагане-Тежест на показателя в комплексната оценка-15 точки;3.Технически показател П3-Срок за реализация на избрано предложение за дизайн на информационна брошура, след одобрение от Възложителя-Тежест на показателя в комплексната оценка-15 точки;Забележка: Стойностите на техническите показатели следва да са в цели числа.4. Икономически показател–Ц-Цена-Тежест на показателя в комплексната оценка-60 точки.Формулите за оценяване на показателите, за ОП 2 се съдържат в документацията за участие.Окончателната оценка по техническите показатели, за ОП 2 се изчислява по следната формула:П=П1+П2+П3.Комплексна оценка.КОф–комплексната оценка на офертите за двете обособени позиции се изчислява по следната формула:КОф = П + Ц.Крайното класиране на участниците,за всяка обособена позиция се извършва след получаване на общата оценка (КОф),за всяко подадено предложение.За нуждите на тази методика всички дробни числа,които могат да се получат при прилагане на съответната формула,се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.Максималният брой точки, който може да получи един участник, за всяка обособена позиция е 100.Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, за обособ. позиция,като на първо място се класира участникът,който е получил най-висока комплексна оценка оценка (КОф) на офертата, за обособената позиция.В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Ако и предложените цени са равни тогава комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":10.Видовете работи от предмета на поръчката,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка,и предвидените подизпълнители–Обр №7 и писмено съгласие от подизп.–Обр №8.Когато участникът,за ОП2,съответно всеки от участниците в обединението,е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от АХУ,или в еквив. рег. на държава–членка на ЕС и е посочил,че ще ползва подизпълнители,изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от АХУ,или в еквивал. регистър се прилага и за посочените подизпълнители.11.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Обр №9;12.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата,в случай,че няма/т представителни функции.13.Списък на документите,приложени към офертата,подписан и подпечатан от Участника.Заб:На основ. чл.16г,ал.9 от ЗОП за ОП2 офертите на лицата по чл.16г,ал.6 от ЗОП се разглеждат само ако няма:1.участник,за когото обособената позиция на поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2.участник,за когото обособената позиция на поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.Към документацията са приложени Проекти на договори-Обр №№10 и 11,които са само за сведение на участниците и не се изисква да бъдат прилагани към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.5 и т.3.6.,т.3.Съдържание на офертата, от документацията.Когато участник в общ. пор. е обединение,което не е ЮЛ се представят документи по т.3.Съдържание на офертата,от док.,спазвайки чл.56,ал.3,т.1 и т.2, от ЗОП.Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгл. чл.51а от ЗОП у-к може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите,определени от възлож. за доказване на съответните възможности,участникът представя доказателства, че при изпълн. на пор. ще има на разполож. ресурсите на третите лица.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства по Проект BG05M9OP001-2.002-0206-C001 „Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен”,финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство,Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 22.04.2016 г., 15:00 часа,в стая № 19, в сградата на Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник,представя:документ/и,издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка,приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2016-008.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2016