Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, Република България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на 140 броя телевизори за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32324000

Описание:

Телевизионни приемници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

140 броя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Филиал Баня, Карловско, гр. Баня 4360; 2. Филиал Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „Гоце Делчев” № 38; 3. Филиал Поморие, гр. Поморие 8200, ул. „Проф. Парашкев Стоянов” № 7; 4. Филиал Сандански, гр. Сандански 2800, кв. „Смилово” /санаториум/; 5. Филиал Хисаря, гр. Хисаря 4180, ул. „Гурко” № 8; 6. Филиал Банкя, гр. Банкя, ул. „Шейново“ № 8

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът трябва да разполага със сервизна база, транспортни средства и с необходимото техническо оборудване за изпълнение на предмета на поръчката - доставка и гаранционно сервизно обслужване на оферираните телевизори. 2. Оферираните телевизори трябва да са с нанесена СЕ маркировка или да съответстват на изискванията на Директива 2004/198//ЕС, Директива 2006/95/ЕС, Директива 2011/65/ЕО и Директива 2009/125/ЕС. 3. Всеки офериран телевизор следва да е придружен с Инструкция за експлоатация. 4. Изпълнителят трябва да осигури гаранционно обслужване на телевизорите - предмет на поръчката. 5. Участникът трябва да оферира обща цена за изпълнение на поръчката не по-висока от 66 000 лева без ДДС. Офертата на участник, предложил цена по-висока от посочената прогнозна стойност, няма да бъде допусната до оценяване и класиране. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти. Условия на плащане: - авансово плащане в размер на 50 % /петдесет процента/ от стойността в срок до 5 /пет/ дни след подписване на договора и получаване на данъчна фактура. - окончателно плащане в размер на 50 % /петдесет процента/ от стойността до 5 /пет/ дни след извършване на доставка на 140 броя телевизори, подписване на приемно-предавателен протокол и получаване на данъчна фактура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на всяка оферта и техните относителни тежести са: 1. Показател „Цена“ (Пц), с относителна тежест 20; 2. Показател „Срок за доставка“ (Пс), с относителна тежест 40; 3. Показател „Гаранционен срок“ (Пг), с относителна тежест 40. Оценката по показателите се изчислява при спазване на правилата подробно описани в Методика за оценка на оферта - неразделна част на Публичната покана. Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (КОО) е 100 точки. Изчислява се по следната формула: КОО = Пц + Пс + Пг, където: Пц е оценката на офертата по Показателя „Цена“; Пс е оценката на офертата по Показателя „Срок за доставка“; Пг е оценката на офертата по Показателя „Гаранционен срок“. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията спазва разпоредбите на чл. 70 от ЗОП. Класирането на офертите се извършва от комисията от длъжностни лица, определени от възложителя, в низходящ ред на получените Комплексни оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока Комплексна оценка. В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. В случай че цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична в Профила на купувача на възложителя - http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/. Източник на финансиране: собствени средства на възложителя. Всяка оферта трябва да съдържа минимум: 1. Данни за лицето (по образец); 2. Техническо предложение (по образец), заедно с Каталози, брошури и други подходящи материали (в оригинал), от които да е видно съответствието между оферираните телевизори и изискванията на Техническите спецификации. 3. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо). 4. Ценово предложение (по образец); 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители (по образец); 8. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец); 9. Описание на техническото оборудване и декларация (в свободен текст), че участникът разполага с материална база и технически възможности за изпълнение на предмета на поръчката - доставка и гаранционно сервизно облсужване на телевизорите - предмет на поръчката; 10. Сертификат или декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка или за съответствие на оферираните телевизори с Директива 2004/198//ЕС, Директива 2006/95/ЕС, Директива 2011/65/ЕО и Директива 2009/125/ЕС (оригинал или заверено от участника копие); 11. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 12. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, в случай че офертата не е подписана от законен представител. Място за получаване на офертите: гр. София, бул. Васил Левски № 54. Отварянето на офертите ще се проведе на 22.04.2016 г. от 15:00 часа, в гр. София, бул. Васил Левски № 54, ет. 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2016