Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: инж. Петър Нелов, инж. Атанас Каишев, Р България 1092, София, Тел.: 02 9220794; 02 9220734, E-mail: p.nelov@mod.bg, a.kaishev@mod.bg, Факс: 02 9880611

Място/места за контакт: Главна дирекция Отбранителна аквизиция, отдел Инвестиционни проекти и обществени поръчки в строителството

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи за изграждане на пожароизвестителна инсталация /ПИИ/ взривобезопасен тип в десет броя взривоопасни склада (№№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14) и конвенционална ПИИ в седем броя складове и лаборатория с нормална пожароопасност. ПИИ се изгражда съгласно одобрен от Възложителя Инвестиционен проект във фаза „Работен проект“. Целта е да се изгради и запусне в редовна експлоатация ПИИ за откриване и локализиране на пожар в ранния му стадий съгласно нормативните изисквания за складове и лаборатория с конкретно определени за всеки един от тях Клас на функционална пожарна опасност и Категория по пожарна опасност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45312000

Описание:

Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строително–монтажните работи включват: - Изграждането на 4 бр. сигнални контура, свързани към три броя пожароизвестителни адресеруеми централи /ПИЦ/, така че мястото и пожароизвестителният датчик, източник на сигнал за пожарна тревога, да бъде определено своевременно от ПИЦ и дежурния персонал; - Захранване на всяка една от ПИЦ чрез самостоятелен токов кръг от най-близкото електрическо разпределително табло; - Изграждане на самостоятелно помещение с размери 2.5/3 м. чрез лека преградна стена от щендерна конструкция с UW и CW профили от стоманена галванизирана ламарина и двуслойна обшивка от пожароустойчив гипсокартон, в обема на склад № 3 за монтиране на ПИЦ. В помещението се предвижда климатизация и ел. инсталация; - Изграждане на канална мрежа за изтегляне на кабелите между сградите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

210000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Войскови район 1700 на в.ф. 24150 гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя в настоящата покана условия и образци. Всеки участник има право да подаде една оферта. Вариантност на оферта не се допуска. Всяка оферта задължително трябва да съдържа следните документи и декларации по образец: 1. Оферта - обр. Приложение № 1; 2. Административни данни на участника - обр. Приложение № 2; 3. Деларация за срока на валидност на офертата - обр.Приложение № 3; 4. Декларация, че не е налице забраната по чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС, освен при наличие на обстоятелства по чл.4 от Закона - Приложение № 4; 5. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП - Приложение №5 - ако е приложима; 6. Техническо предложение - Приложение № 6; 7. Ценово предложение - Приложение № 7, поставено в плика с офертата на хартиен и електронен носител. Всеки участник в процедурата има право да представи само едно ценово предложение. При разлика между данните на хариения и електронния носител, за верни се приемат данните на хартиения носител. Срокът на валидността на офертите да бъде не по-малко от 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, които участникът може да получи, е 100 точки. „Комплексната оценка” се определя по формулата: КО = П1 х 50% + П2 х 50%, където: - П1 - показател „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ с максимален брой точки по показателя 100 и относителна тежест в КО 50%. Оценките на офертите по показателя се определят съгласно изискванията за оценка, формулирани в Приложение № 9 към указанията към поканата "Критерии и методиката за комплексна оценка на офертите" - П2 е показател ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ с максимален брой 100 точки и тежест в КО 50%. Изчислява се по формулата: П2= (Цmin / Цi) х 100 = .. (брой точки), където: -Цi е предложената от участник цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник и Цmin е минималната предложена цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници. Комисията класира на първо място и предлага на Възложителя за Изпълнител на обществената поръчка участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока Комплексна оценка). В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Офертите да се представят на адрес:гр.София 1092, ул.„Дякон Игнатий“№3, Министерство на отбраната,Главна дирекция „Отбранителна аквизиция“, отдел „Инвестиционни проекти и обществени поръчки в строителство“, тел. 02/ 92 20720, 02/ 92 20734. 2.Крайният срок за представяне на офертите е до 17.00 часа на 10-ия /десетия/ работен ден, включително, считано от деня, следващ датата на публикуването на поканата в профила на купувача. 3.Поканата и приложенията към нея ще бъдат публикувани на интернет страницата на МО, в раздел „Профил на купувача“: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro. 4.Отварянето на офертите ще се извърши на адрес: гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, МО, на 4-тия работен ден, следващ крайния срок за получаване на офертите от 14.00 часа. 5.При подписване на договора, определеният за изпълнител участник трябва да представи: a)Документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. б)Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в)Гаранция за изпълнение, в размер на 5% от общата стойност на договора за строителство без ДДС, със срок на валидност до 30 /тридесет/ дни след приемане на обекта с Протокол за установяване на годността за ползване на строежа. Гаранцията се представя в една от следните форми: -Оригинал на платежно нареждане в лева по набирателната сметка на Министерство на отбраната: Българска Народна Банка - ЦУ, IBAN: BG96BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD, с титуляр Дирекция „Финанси“ - МО. В основанието за плащане да бъде посочено: „Гаранция за изпълнение на обект Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 (десет) склада и конвенционална за 7 (седем) склада и лабораторен пункт във ВР 1700 - Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора“; -Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в лева, издадена от банка на територията на Република България в полза на Министерство на отбраната. Възложителят ще сключи договор за изпълнение на обществената поръчка по реда на чл. 101е от ЗОП. г) Застраховка за професионална отговорност за строител, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /НУРЗЗПС/ и валидна минимум за срока на изпълнение на договора. Минималната застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от НУРЗЗПС, за строежи първа категория. Избраният изпълнител да поддържа валидна застраховката за целия срок на договора. д) Удостоверение за вписване в ЦПРС за обекти първа категория и валиден талон за настоящата година и през целия срок на изпълнение на договора. Възложителят няма да сключи договор с участника, класиран на първо място, ако същият не изпълни условията по т.5 а),б),в),г) и д). ПРИЛОЖЕНИЯ: 1.Указания към Публичната покана с приложени към нея: Приложение № 1 - Оферта по образец; Приложение № 2 – Административни данни на участника по образец; Приложение № 3 – Декларация за срока на валидност на офертата по образец; Приложение № 4 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСЛДС/ по образец; Приложение № 5 – Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /ако е приложима/ по образец; Приложение № 6 – Техническо предложение; Приложение № 7 – Ценово предложение по образец; Приложение № 8 – Проект на договор /само за информация, не се прилага в офертата/; Приложение № 9 – Критерии и методика за определяне на комплексна оценка на офертите /не се прилага в офертата/. Приложение № 10 - Инвестиционен проект в електронен вид /приложени файлове/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016