Версия за печат

BG-Мъглиж

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Мъглиж, пл. Трети март 32, За: Зорница Светославова, Република България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 2255, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Място/места за контакт: Община Мъглиж

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача: http://maglizh.bg/page/obshtestveni-porachki-64-1.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Мъглиж възлага обществена поръчка по реда на Глава Осем „а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Бобър“ 1.1 м за нуждите на община Мъглиж“. ВАЖНО: Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на контейнери за събиране на битови отпадъци, които са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В настоящата публична покана могат да участват и лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като техните оферти ще се разглеждат в описаните в ЗОП случаи.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възложителят ще заявява поетапно количеството специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Бобър“ 1.1 м според нуждите си. Прогнозното количество контейнери тип „Бобър” 1.1м е 200 броя. Посоченото прогнозно количество за изпълнение на поръчката зависи изцяло от нуждите на възложителя. Възложителят си запазва правото да поръча повече или по-малко контейнери тип „Бобър” 1.1м от прогнозното количество, в зависимост от нуждите си. Технически характеристики на контейнер тип “Бобър” 1.1 м 1. Вместимост: 1100 л. .+-5 % (1.1м) 2. Полезен товар: Мин.- 440 кг. 3. Материал: стоманена ламарина 4. Антикорозионно покритие: горещо поцинковане 5. Габаритни размери: Дължина - от 1360мм до 1470 мм; широчина-от1015мм до 1115мм; височина - от1470мм до 1480мм 6. Начин на разтоварване: странично с цеви 7. Брой на опорните колела: 4 бр. Ф 200, 2бр. от тях с блокираща спирачна система 8. Отваряне на капака: ръчно и/или крачно 9. Пружини на механизма за затваряне: скрити 10. Обслужване: от всички сметоизвозващи машини, отговарящи на изискванията на EN-1501-1-1998 или еквивалент Всеки от контейнерите тип „Бобър” 1.1м следва да е маркиран с партида или номер на производителя. Партидата/номерът на всеки контейнер ще бъдат записвани в приемо – предавателния протокол за конкретната доставка. Партидата/номерът трябва да са положени по начин, непозволяващ тяхното изтриване или премахване. Настоящата обществена поръчка се финансира със средства от бюджета на Община Мъглиж. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 65 800,00 лв. (шестдесет и пет хиляди и осемстотин лева) без ДДС, тази стойност се явява и максимална стойност на договора за обществена поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Мъглиж

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в настоящата публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в публичната покана се представлява от управителя/управителите или от други законно определени представители, или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Преди сключване на договора определеният за изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. Технически изисквания: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една доставка сходна или еднаква с предмета на поръчката. ЗАБЕЛЕЖКА: Под „сходна” с предмета на настоящата обществена поръчка се разбира доставка на съдове за събиране на отпадъци. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието му с горното изискване се доказва от един или повече от участниците в обединението. Документи за доказване на техническите възможности, квалификацията и опита на участниците: •Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - Образец №6. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно:а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. Всички документи трябва да бъдат представени на български език или с превод. Всички страници на копията на документите трябва да са заверени от участника с „Вярно с оригинала” и да имат мокър печат на участника (ако участникът разполага с такъв) и подпис на лицето, притежаващо представителна власт на участника. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, са на чужд език, същите се представят и в превод. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Съгласно чл. 51а от ЗОП кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Пликът с офертата трябва да съдържа следните документи: •Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; •Представяне на участника – попълва се Образец №1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на публичната покана. - Декларация по чл. 16г, ал. 10 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1. Продължава в поле "Допълнителна информ."

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за определяне на комплексната оценка Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:1. Срок за доставка - С; 2. Срокът за отстраняване на скрити дефекти и/или възникнали повреди и неизправности, проявили се по време на гаранционния срок -Д;3. Ценово предложение – Ц Класирането на офертите се извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка по формулата:КО = С х 40% + Д х 20% + Ц х 40% Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Срок за доставка (С) - Срокът за доставка на специализираните съдове за събиране на битови отпадъци, e в рамките на предложения от участника срок в календарни дни (цели числа) и включва времето от датата, следваща датата на получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя за необходимото количество контейнери до осъществяване на конкретната доставка и подписване на приемо-предавателен протокол. Срокът за доставка не трябва да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни. Максимална оценка - 100 точки. Тегловен коефициент в оценката – 40%. С = (Сmin /Сi ) x 100, където Сi e предложен срок за доставка в календарни дни на съответния участник. и Сmin e най-кратък срок в офертите на участниците в календарни дни за доставка, съгласно предложението за Срок за доставка на участника, предложил най-кратък срок. 2. Срокът за отстраняване на скрити дефекти и/или възникнали повреди и неизправности, проявили се по време на гаранционния срок (Д) представлява предложеният от участника срок, посочен в календарни дни (цели числа), включващ времето от получаване на Уведомление от изпълнителя за констатираните скрити дефекти и/или възникнали повреди и неизправности при експлоатацията на съдовете, проявили се по време на гаранционния срок до окончателното им отстраняване или замяна с нови. Максимална оценка - 100 точки. Тегловен коефициент в оценката – 20%. Д = (Дmin /Дi ) x 100, където Дi e предложен срок за отстраняване на констатирани скрити дефекти и/или възникнали повреди и неизправности, проявили се по време на гаранционния срок в календарни дни, на съответния участник. и Дmin e най-кратък срок в офертите на участниците в календарни дни за отстраняване на констатирани скрити дефекти и/или възникнали повреди и неизправности, проявили се по време на гаранционния срок, съгласно предложението за Срок за отстраняване на скрити дефекти и/или констатирани недостатъци, проявили се по време на гаранционния срок на участника предложил най-кратък срок. 3. Ценово предложение (Ц) - с тежест 40% в комплексната оценка – представлява предложена от участника единична цена за контейнер тип „Бобър“ 1.1 м. Максимална оценка - 100 точки. Ц = (Цmin / Цi) x 100 Където Цi e предложена единична цена за контейнер тип „Бобър“ 1.1 м в лв. без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник. и Цmin e минималната предложена единична цена за контейнер тип „Бобър“ 1.1 м в лв. без ДДС, съгласно Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, Обр.№1 се попълва от обединението като цяло, като се попълват данните и за всеки един участник в обединението, а Пр-е №1 към Обр.№1 се представя от обединението като цяло, като в него се посочва лицето/лицата, участници в обединението, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава членка на ЕС.•Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника-оригинал;•Копие на д-ра за обединение при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в д-ра не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.•Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката–Обр.№2;•Декларация за съгласие на подизпълнител–Обр.№3;•Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици–Обр.№4.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Обр.№4 се представя от всеки участник в обединението.•Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП–Обр.№5;Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Обр.№5 се представя от всеки участник-юридическо лице в обединението.•Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата-Обр.№6.Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл.51, ал.4 ЗОП, а именно:а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките.Съгласно чл.25, ал.8 ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече участници в обединението.Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени.Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, са на чужд език, същите се представят и в превод.Съгласно чл.51а ЗОП кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица.В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.•Предложение за изпълнение на поръчката-Обр.№7;•Ценово предложение-Обр.№8; Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик на адреса на Община Мъглиж - гр. Мъглиж, пл."Трети март" №32. ВАЖНО!Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 25.04.2016г. от 9.30 ч. в сградата на Община Мъглиж, гр.Мъглиж, пл.„Трети март”№ 32.На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Допълн. информ.на сайта на Обищина Мъглиж-профил на купувачаhttp://maglizh.bg/page/obshtestveni-porachki-64-1.html

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2016