BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на здравеопазването, пл.Св. Неделя № 5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, E-mail: iyanchev@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Дирекция НРОПЗ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/bg/admin/public_procurements/publicprocurement/489/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Министерството на здравеопазването”, включваща две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга“; Обособена позиция № 2 - „Предоставяне на цифрови и аналогови селищни линии“, при количества съгласно параметрите посочени в техническите спецификации, по обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64211000

Описание:

Обществени телефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количества съгласно параметрите посочени в техническите спецификации, по обособени позиции

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Министерство на здравеопазването

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Технически изисквания по обособена позиция 1: 1.1. Участникът да предложи пренос на глас и факсимилни съобщения за нуждите на Министерство на здравеопазването, съгласно ЗЕС на територията на страната за директните телефонни постове и телефонните централи, посочени в документацията.1.2. Съвместимост на изброените услуги с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Терминали за гласови комуникации за гласови комуникации, факсове, телефонни централи и др., с цел свързване към обществената мрежа.1.3. Осигуряване на възможност за включване на УАТЦ с автоматичен вход на Възложителя.1.4. Запазване на географските номера при промяна на доставчика и при промяна на адреса /в рамките на едно населено място/ на точките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и възможност за промяна на географски номер и избор на нов такъв, всички изброени за сметка на доставчика.1.5. Възможност за запазване на съществуващите номера на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.1.6. Възможност за идентификация на входящите и изходящите обаждания и за обратен избор на идентифицирания повикващ.1.7. Предоставяните телефонни услуги (РОТS) следва да са съвместими с клиентското оборудване.1.8. Предоставяните телефонни услуги (ISDN) следва да поддържат ЕURO ISDN стандарти и да са съвместими с оборудването на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.1.9. Fax съобщения – възможност за изпращане и получаване на факс съобщения, без да е необходимо МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО да заплаща допълнително за устройства и инсталация, необходими за ползване на услугата.1.10. Осигуряване на безплатни разговори към национални номера за спешни повиквания и до безплатни негеографски номера 0800.1.11. Осигуряванена разговори към номера 0700.1.12. Определеният за изпълнител участник предоставя на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО безвъзмездно детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с фактура.1.13. Детайлизираната сметка следва да съдържа най-малко следната информация: всички видове ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС и с ДДС.1.14. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка следва да предостави на оторизиран представител на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО права за достъп до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка за: всяко осъществено повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко осъществено повикване.1.15.Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 HelpDesk.Време за отстраняване на повреди до един работен ден за областните градове и до два работни дни за останалите населени места в които има служби на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.1.16. Възможност за временно спиране ползването на телефонен пост или преместване на друг адрес без заплащане на такси, неустойки или санкции.1.17. Възможност за осъществяване на безплатни повиквания към националния номер за достъп до спешни повиквания –112.1.18. Изпълнителят трябва да осигури справочни телефонни услуги.1.19. Изпълнителят трябва да осигури възможност за: Тонално номеронабиране (DTMF), Идентификация на линията на викащия и Идентификация на свързаната линия. Задължително при провеждането на всеки разговор от телефонните постове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя възможност за идентификация на викащия номер/CLIP/ и предаването му към викания номер.1.20. Участникът да осъществява наблюдение и да представи статистика на годишна база най-малко на следните параметри на качеството на фиксираната телефонна услуга и качество на обслужване: Продължава в раздел Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

По обособена позиция № 1 Икономически най-изгодната оферта: К = К1 x 0,20 + К2 x 0,10 + К3 х 0,10+ К4 х 0,10 + К5 х 0,10 + К6 х 0,10 + К7 х 0,10 + К8 х 0,05 + К9 х 0,05 + К10 х 0,05+ К11 х 0,05, където: К1 Цена на месечна такса (общо за всички описани в Списък №1 фиксирани услуги), в лева без ДДС; K2 Цена на първоначална такса свързване при осъществяване на повикване, в лева без ДДС; K3 Цена на минута разговор извън включените безплатни минути (средноаритметично между цена на минута разговор в собствена фиксирана мрежа и цена на минута разговор във фиксирани мрежи на други оператори), в лева без ДДС; K4 Цена на минута за разговори между фиксираните номера на Възложителя (корпоративна група), извън включените безплатни минути, в лева без ДДС; K5 Цена на минута за разговори към мобилни мрежи, в лева без ДДС; K6 Предложени безплатни минути месечно на разговорен канал (1 POTS - 1 разговорен канал, 1 ISDN BRA – 2 разговорни канала, 1 ISDN PRA – 30 разговорни канала) за обаждания към абонати във фиксираната мрежа на оператора; K7 Предложени безплатни минути месечно на разговорен канал (1 POTS - 1 разговорен канал, 1 ISDN BRA – 2 разговорни канала, 1 ISDN PRA – 30 разговорни канала) за обаждания към абонати извън фиксираната мрежа на оператора към други фиксирани мрежи в страната; K8 Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок , определен в договора с клиента; K9 Процент на неуспешни повиквания (фиксирана услуга)- за национални повиквания; K10 Процент на жалбите относно коректност на сметките (фиксирана услуга); К11 Процент повреди на абонатна линия – за фиксирана услуга.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок , определен в договора с клиента; процент на неуспешни повиквания - за национални повиквания; процент на жалбите относно коректност на сметките; процент повреди на абонатната линия; Предоставя се линк и извлечение от Интернет страницата на участника с Параметрите на качеството на обслужване. 1.21. Участникът да предложи пакет от безплатни минути за селищни и междуселищни разговори, при условие, че тези безплатни минути се предоставят като пакет за всяка от локациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, пропорционално на броя линии или за всяка разговорна линия по отделно.1.22. Изпълнителят трябва да осигурява предварително уведомяване за прекъсване на услугите при извършване на ремонти или поради развитие на съобщителна мрежа, както и за сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на услугата.1.23. Изпълнителят трябва да осигури като оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на гласова телефонна услуги, услугите без такса инсталация и/или каквито и да било еднократни такси за активиране, деактивиране, промяна, преместване и други по предоставяните фиксирани услуги. 1.24. Недопустимо е начисляването на първоначална такса свързване на предложените безплатни минути, както и при провеждането на разговори с мобилни абонати и международни разговори.1.25. Изисквания към таксуването на продължителността на разговорите и на предложените минути: максимален период на първоначално таксуване - 30 секунди, след това таксуването да се извършва на всяка секунда.1.26. В случай на ползване на услугата през непълен месец в дадена точка резултативната цена трябва да е пропорционална на дните през които е използвана.1.27. Освен посочените в Списък № 1 точки, при възникнала необходимост за Възложителя трябва да бъде предвидена възможността за добавяне на нови точки, преместване на съществуващи на друг адрес и закриване, без заплащане на неустойки или санкции.1.28. За подобряване комуникацията и връзката с клиентите по програмата за отказ от тютюнопушене Изпълнителят трябва да осигури на Министерство на здравеопазването услуга за ползването на универсален номер 070010323 при следните условия: Услугата трябва да е достъпна 24 часа 7 дни в седмицата; Входящият трафик за предоставяне на Услугата трябва да бъде безплатен за Министерство на здравеопазването. Министерството да заплаща само месечна такса и изходящите обаждания. Търсещите Услугата, които звънят към 070010323, заплащат разговорите съгласно тарифният си план;Да бъде осигурена мобилност - Универсалният номер 070010323 да бъде насочен към вътрешен пост на телефонната централа на Министерство на здравеопазването (02 9301267) и мобилен телефон със SIM карта, предоставен от Изпълнителя за времето на договора. Входящите повиквания да бъдат насочени първоначално към вътрешният пост и при липса на отговор, след третото повикване към мобилният телефон. Не трябва да има разлика в цената за проведен входящ разговор към вътрешният пост и към мобилният телефон. Таксите за предоставяне на мобилният телефон и SIM картата, използвани за реализация на услугата да бъдат включени в месечната такса за предоставяне на услугата. Изходящите разговори провеждани от мобилният телефон да се таксуват като разговорите провеждани от фиксираният телефон. Картата да няма роуминг; Предоставяне за ползване на IVR, в т.ч. конфигурация по желание на Възложителя, възможност за записване и промяна на гласовите съобщения, реакция при заето, технически проблем;Осигуряване на отдалечен достъп „On line” или получаване в Министерство на здравеопазването на хартиен носител информация за: общия брой входящи разговори, брой отговорени и брой не отговорени повиквания, продължителност на разговорите. Отварянето на постъпилите оферти е публично и ще се състои на 22.04.2016 г. от 14:00 ч. в сградата на Възложителя на адрес: гр. София, пл. "Света Неделя" № 5. Редът и начинът на изготвяне на офертата е описан в документацията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2016