Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул.Атанас кабов № 6 а, За: Цонка Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на СМР/СРР на обект:“Наблюдавано жилище –резидентен тип социална услуга“, находящ се на ул.”Трети март” № 57, гр.Брацигово Предвидената сграда за „Наблюдавано жилище” е ново строителство.С проектната документация се осигурява проектирането на сградата осигуряваща функционалност,здравина и сигурност с предназначение „Наблюдавано жилище”- резидентен тип услуга . Капацитета на Наблюдавано жилище е 10 потребителя. Сградата е едноетажна и се състои от покрит вход/веранда/, дневна с кухненски бокс, пет спални, стая за персонала, три бани с тоалетни и килер. Сградата, в която ще се предоставя социалната услуга ще има обособени отделни спални помещения 5 на брой с по две легла, три санитарни възела, като единия е пригоден за лица с увреждания, потребителите ще имат на разположение една обща дневна стая и една обща кухня. Предвиден е и малък офис за персонала, където членовете на професионалния екип на услугата ще имат възможност за осигуряване на индивидуално консултиране и групова работа. Жилищното ниво е повдигнато на 60 см. от прилежащия терен при входната площадка, който се предвижда да бъде изкуствено моделиран поради съществуващата денивелация. Достъпа до сградата се осъществява допълнително с предвидена за целта рампа,даваща удобен достъп на хора с увреждания.Сградата се разполага в ситуация обозначена в архитектурния проект.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема са съгласно КСС на Възложителя ,неразделна част от документацията на обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

148800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брацигово,ул.Трети март № 57

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1 Общи изисквания: До участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се допускат участници, за които не са налице следните обстоятелства: a)Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; Подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; Участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; Престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс Престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; b)При които лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; c)Които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Изискванията по буква ,,а’’ по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47, ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т..1. с декларация.Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.1, буква ,,а”. При подписване на договора за обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да предостави документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и нова декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 т. 1 и т.2 от ЗОП . 2. Минимални изисквания към участниците за технически възможности и квалификация: 2.1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум два договора за извършване на строително-монтажни работи еднакви или сходни с предмета на поръчката. Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по сгради за обществено и/или административно ползване Доказва се : със Списък на изпълнено строителство през последните 5 години считано от датата на подаване на офертата, а за строителство което е еднакво или сходно с предмета на поръчката и :а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Всеки участник трябва да разполага с квалифицирани и опитни инженерно–технически лица.Инженерно–техническите лица, които ще участнат в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: - Технически ръководител на обекта – да притежава образователно-квалификационна степен «магистър» или «бакалавър» в областта на строителството,или ктроителен техник.За позицията се изисква минимум 5 година професионален опит,от който участие като „технически ръководител“ на минимум 1 обект с предмет ,подобен на предмета на настоящата поръчка . - Координатор по безопасност и здраве – да отговаря на изискванията по чл.5 ал.2 от Наредба № 2 /22.03.2004 г. за минимлани изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Продължава........ в Допълнителна информация .....

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка е икономически най-изгодната оферта, при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 1. Предлагана цена – 80 точки; 2. Елементи на ценообразуване за допълнителни видове СРР общо – 5 точки в т.ч. - часова ставка - 1 точка; - допълнителни разходи върху труд - 1 точка; - допълнителни разходи върху механизация - 1 точка; - доставно- складови разходи - 1 точка; - печалба - 1 точка; 3. Техническо предложение – 15 точки;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение ...-Отговорник по контрола на качеството- да притежава съответното удостоверенише за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните прозукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен докумен; -Участникът да има на разположение за целия срок на изпълнение на СМР/СРР на обекта необходимия брой квалифицирани строителни работници,съобразно видовете работи по КСС. Доказва се : със Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката. 3.Всеки участник следва да притежава внедрени системи в областта на строителството по следните стандарти: - ISO 9001:2008 - за управление на качеството или еквивалентно; - ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентно; -OHSAS 18001:2007- Система за безопасност и здравословни условия на труд или еквивалентно; Доказва се : със заверени копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008- Сертификат за управление на качеството или еквивалентен , СертификатISO 14001:2005- Системи за управление на околната среда или еквивалентени и OHSAS 18001:2007- Система за безопасност и здравословни условия на труд или еквивалентно или представяне на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството и опазване на околната среда. Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи, проектиране и производство на дървени сглобяеми къщи. 4.Участникът трябва да има разрешения за строеж на обектите, включени в обхвата на настоящата процедура, съответно строежи от първа група, пета категория, а за чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ,допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език. Доказва се с: Удостоверение от Камарата на строителите в България/КСБ/ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от участника за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР или съответен еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 3. Всеки участник да осигури : 3.1. Наемане на регистрирани в ДБТ безработни при реализиране на обекта,които са част от общия състав работници,при спазване на следните изисквания по Приложение- Декларация за приемане на договора ,изготвено по образец на проект „Красива България“ за 2016 г.: а) при срок за изпълнение на договор за СМР 3 месеца,човекомесеците труд положен от общия състав работници да са 49, като от тях минимум 25 човеко месеца е изискуемият положен труд от квалифицирани/неквалифицирани безработни лица. б) Броят на общия състав работници,в т.ч. на квалифицирани/неквалифицирани безработни лица се изчислява на база посочения срок (в месеци )за изпълнение на договора за СМР; 3.2.Изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски на база минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии,съгласно приложение № 1 от закона за бюзжета на държавното обществено осигуряване; 3.3.Реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници; 3.4.Застраховане (валидно за целия период на договора за СМР )по чл.171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ на всички работещи на обекта; Отварянето на офертите ще бъде на 21.04.2016 г. от 9:00часа в сградата на Младежки дом,ул.Христо Смирненски № 1 . За доп. информация -Цонка Кушлева -Гл.експерт "Обществени поръчки " тел.03552/2065 в.120.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2016