Версия за печат

BG-гр.Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Смядово, пл. Княз Борис I №2, За: Иван Кюркчиев, Р.България 9820, гр.Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на община Смядово за кандидатстване с проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2014- 2020г. с наименования: 1.„Рехабилитация на общински пътища на територията на община Смядово“ с 5 подобекта: SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп. гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/; SHU2131 /ІІІ -7301, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства; SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг; SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд / Ново Янково; SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово; 2.„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“ и 3.„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сгради част от образователната инфраструктура на територията на община Смядово“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи – общи и специфични, които са неразделна част от заявлението, до неговото входиране в ОПСМП, за проекти с наименования: 1.„Рехабилитация на общински пътища на територията на община Смядово“ с 5 подобекта: SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп. гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/; SHU2131 /ІІІ -7301, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства; SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг; SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд / Ново Янково; SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово; 2.„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“ и 3.„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сгради част от образователната инфраструктура на територията на община Смядово“. След публикуване от страна на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. на индикативна програма или официален документ, разясняващ периодите за кандидатстване по Мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, съгласно, която ще е допустимо за прием едно или няколко от посочените проектни предложения, изпълнителя на настоящата поръчка следва да се запознае с всички условия и да представи на възложителя предложения за включване на конкретни допустими дейности извън тези, свързани със строително-монтажните работи по съответния проект. Също така, избрания изпълнител се задължава да представи пред община Смядово списък на документите, които следва да се осигурят като подкрепящи доказателства и материали към съответното проектно предложение. Изпълнителят следва да изпълни настоящата дейност по изготвяне и комплектоване на Заявлението за подпомагане в срок съгласно техническото предложение на изпълнителя, след публикуване от страна на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. на индикативна програма или официален документ, разясняващ периодите за кандидатстване по Мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, съгласно, която ще е допустимо за прием едно или няколко от посочените по-горе проектни предложения, но не по-късно от 5 (пет) календарни дни предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”. В горецитирания срок, трябва да бъде изготвено Заявлението за подпомагане, ведно с всички образци на Декларации към него, както и бюджета на проектното предложение представляващ неразделна част от Заявлението за подпомагане. В случай на коментари и допълнения към Заявлението, инициирани от страна на Възложителя, Изпълнителя на настоящата поръчка, следва да ги отрази, единствено и само, ако са в рамките на допустимите правила на Програмата и националното и европейско законодателство. За отразяване на горепосочените коментари и допълнения, Възложителят ще предостави на Изпълнителя не по-малко от 2 (два) календарни дни за работа по въпросните констатации Всички документи, следва да бъдат изготвени по образец на Програма за развитие на селските райони 2014г.-2020г. Когато липсва официално утвърден такъв от Програмата, ще се изготвят по образец предложен от Изпълнителя и утвърден от Възложителя - община Смядово.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Смядово

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа следните документи: 1.Административни сведения; 2.Техническо предложение; 3.Ценово предложение; 4.Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката; 5.Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт; 6.Декларация по чл.47, ал.1, б.а, б, в, г, д и ал.5 ЗОП; 7.Декларация за участие на подизпълнител; 8.Декларация от подизпълнител, ако се предвижда участието на такъв; 9.Проект на договор - подписан и подпечатан на всяка страница. Минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация: 1. Участникът следва да предложи екип от минимум 3 технически лица, които ще участват при изпълнението на услугата при спазване на следните минимални изисквания: - Ръководител екип – образователно-квалификационна степен "Магистър"; специалност "Икономика" или еквивалентна- „финанси” или „счетоводство” или други еквивалентни в областта на икономиката; минимален общ професионален опит 5 години по специалността; специфичен професионален опит – участие в минимум един екип като ръководител за изготвяне на заявление за кандидатстване с проект; -Експерт - образователно-квалификационна степен "Магистър"; специалност "Икономика" или еквивалентна - „финанси” или „счетоводство” или други еквивалентни в областта на икономиката; минимален общ професионален опит 3 години по специалността; специфичен професионален опит – участие в екип като експерт при изготвяне на заявление за кандидатстване с проект; - Юрист - образователно-квалификационна степен "Магистър"; специалност "Право" или еквивалентна; минимален общ професионален опит 5 години по специалността. Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). Документи, с които се доказват поставените минимални изисквания: 1.Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката; 2.Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт. Източник на финансиране: ПРСР 2014-2020г. Начин на плащане: по банковата сметка на изпълнителя след представяне на фактура, и съгласно проекта на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по четири показателя КО = P1 + P2 + P3 + Р4, където: Р1 – показател за предложена обща цена Р2 – показател за предложен срок за изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция с проект с наименование „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Смядово“ с 5 подобекта: SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп. гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/; SHU2131 /ІІІ -7301, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства; SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг; SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд / Ново Янково; SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово Р3 – показател за предложен срок за изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция с проект с наименование „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“ Р4 – показател за предложен срок за изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция с проект с наименование „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сгради част от образователната инфраструктура на територията на община Смядово“. При определянето на комплексната оценка, цифровото изражение по отделните показатели се закръгля до 0.01. Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако не може да се избере най-изгодната оферта по указания по горе ред. УКАЗАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ: Показател 1 – Р1 – показател за предложена обща цена Точките на участниците се определят по следната формула: Р1 = Ц1 х 0.5, където: 0.5 – е относително тегло на показателя, а Ц1 = C min х 100, където: Сn 100 – максимално възможна оценка; C min. – е най-ниската предложена обща цена; Cn – е общата цена на n-тия участник Показател 2 – P2 – показател за предложен срок за изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция с проект с наименование „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Смядово“ с 5 подобекта: SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп. гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/; SHU2131 /ІІІ -7301, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства; SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг; SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд / Ново Янково; SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово Точките на участниците се определят по следната формула: Р2 = Ср1 х 0.2, където: 0.2 – е относително тегло на показателя, а Ср1 = Cр1 min х 100, където: Ср1n 100 – максимално възможна оценка; Cр1 min. – е най-краткия срок за изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция с проект с наименование „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Смядово“ с 5 подобекта: SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп. гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/; SHU2131 /ІІІ -7301, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства; SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг; SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд / Ново Янково; SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово; Продължава в раздел "Допълнителна информация".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията към участниците и образците на документи са публикувани в профила на купувача на община Смядово, посочен в публичната покана. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 22.04.2016г. в 11:00 часа в Заседателната зала на община Смядово. Продължение от раздел: Показатели за оценка на офертите: Cр1n – е срокът за изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция с проект с наименование 1.„Рехабилитация на общински пътища на територията на община Смядово“ с 5 подобекта: SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп. гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/; SHU2131 /ІІІ -7301, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства; SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг; SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд / Ново Янково; SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово на n-тия участник Показател 3 – P3 – показател за предложен срок за изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция с проект с наименование „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“ Точките на участниците се определят по следната формула: Р3 = Ср2 х 0.15, където: 0.15 – е относително тегло на показателя, а Ср2 = Cр2 min х 100, където: Ср2n 100 – максимално възможна оценка; Cр2 min. – е най-краткия срок за изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция с проект с наименование „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“; Cр2n – е срокът за изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция с проект с наименование „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“ на n-тия участник Показател 4 – P4 – показател за предложен срок за изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция с проект с наименование „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сгради част от образователната инфраструктура на територията на община Смядово“ Точките на участниците се определят по следната формула: Р4 = Ср3 х 0.15, където: 0.15 – е относително тегло на показателя, а Ср3 = Cр3 min х 100, където: Ср3n 100 – максимално възможна оценка; Cр3 min. – е най-краткия срок за изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция с проект с наименование „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сгради част от образователната инфраструктура на територията на община Смядово“; Cр3n – е срокът за изготвяне на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция с проект с наименование .„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сгради част от образователната инфраструктура на територията на община Смядово“ на n-тия участник КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО) по гореописания ред, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО). Класирането на офертите, в случай че комплексните оценки на две или повече от тях са равни, се извършва по реда на чл. 71, ал. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2016