Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул. Атанас Кабов № 6а, За: Цонка Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@/ratsigobo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на биогориво-дървесни пелети за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации за нуждите на общинска администрация гр. Брацигово за отоплителен сезон 2016/2017 г.” Биогоривото за доставка представлява дървесни пелети за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации и трябва да отговаря на следните технически параметри : • Суровина – бор ; • Размери – 6 мм ; • Влага – 6.8 %; • Пепел – 1,31 % • Калоричност 18,2 MJ/kg • Опаковка – чували от 15 до 20 кг. ; Потребители на биогориво са следните звена към общинска администрация: 1. Общинска администрация гр. Брацигово,ул. „Атанас Кабов” № 6 А; 2. Комплекс социални услуги за деца и семейства- гр.Брацигово, ул. „Трети март” № 57 ; 3.Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Брацигово- ул.”Трети март” № 32;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111400

Описание:

Горива на базата на дърва


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество биогориво необходимо за отоплителния сезон 2016/2017 година за посочените звена към общинска администрация е 223 тона разпределено по звена както следва : 1. Общинска администрация гр. Брацигово,ул. „Атанас Кабов” № 6 А- 50 тона; 2. Комплекс социални услуги за деца и семейства- гр.Брацигово, ул. „Трети март” № 57- 150 тона ; 3.Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Брацигово- ул.”Трети март” № 32 – 23 тона ;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65950 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците и условия за допустимост: В обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица, включително и техни обединения, които отговарят на обявените изисквания на Възложителя в настоящата покана. Общи изисквания: До участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се допускат участници, за които не са налице следните обстоятелства: a)Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; Подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; Участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; Престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс Престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; b)При които лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; c)Които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Изискванията по буква ,,а’’ по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47, ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 9 с декларация. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 9, буква ,,а”. При подписване на договора за обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да предостави документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Изискване към офертите. За участие в обществената поръчка участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в поканата за участие . Всяка оферта трябва да съдържа следната информация и приложения: 1. Представяне на участника /Образец №1/ включващо: Посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър , БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият . 2. Декларация по чл.47 ал.9 за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.5 т.1 и т. 2 от ЗОП – /Образец №2/. 3. Техническо предложение – /Образец № 3/ 4. Ценово предложение – /Образец №4/ 5. Декларация по чл.56. ал.1, т.8 от ЗОП- /Образец №5/ 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - /Образец№6/ 7. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 – /Образец №7/ 7.8. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 11 – /Образец №8/ 9. Срок на валидност на офертата – /Образец № 9/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация в електронен вариант е публикувана в профила на купувача на адрес: www.brtasigovo.bg/op.php Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Младежки дом, гр.Брацигово,ул.Христо Смирненски № 1 на 21.04.2016 г. от 13.00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2016