Версия за печат

BG-Ботевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, местност Витиня, п.к. № 7, За: Тошко Петков, България 2140, гр. Ботевград, За: Тошко Петков, Р.България 2140, Ботевград, Тел.: 0723 98745, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0884 858496

Място/места за контакт: ТП ДЛС Витиня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160411yEJW6872167.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за, специализирана горска и селскостопанска техника , използвана за нуждите на ТП ДЛС“Витиня“ в 2 (две) обособени позиции“ Обособена позиция №1 – „Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за специализирана горска и селскостопанска техника, различни от съветско,руско, българско и румънско производство“; Обособена позиция №2 - „Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за специализирана горска и селскостопанска техника“, съветско , руско , българско и румънско производство.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34224000

Описание:

Резервни части за ремаркета, полуремаркета и други превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съобразно нуждите на бъзложителя. Обособена позиция №1 – „Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за специализирана горска и селскостопанска техника, различни от съветско,руско, българско и румънско производство“ - 16 000 лева; Обособена позиция №2 - „Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за специализирана горска и селскостопанска техника“, съветско , руско , българско и румънско производство. - 10 000 лева;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко възложителя

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обществената поръчка обхваща доставка на резервни части, детайли, възли и консумативи (с изключение на масла, антифриз, спирачна течност, течност за чистачки, греси и смазки), необходими за поддръжката и ремонта на 12 (дванадесет) броя специализирана горска и селскостопанска техника, собственост на ТП ДЛС“Винтиня“. Доставчикът трябва да е директен вносител от производител и/или търговец на едро, което се удостоверява с декларация.; Доставяните резервни части, материали и консумативи трябва да съответстват на съответната марка и модел специализирана горска и селскостопанска техника, да бъдат нови и да отговарят на заложените параметри поставените от Възложителя относно функционалност и гаранционни срокове.; При офериране на резервни части Изпълнителят се задължава да предоставя възможност за избор между минимум два различни производителя на необходимите резервни части, възли, детайли и консумативи за конкретната марка и модел специализирана горска и селскостопанска техника; Участникът трябва да предостави за ползване от Възложителя действащ (работещ) интернет магазин.; Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение по доставката, са за сметка на Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ko=По+Гс – Комплексна оценка с максимална стойност от 100 точки, където По – Предложена отстъпка / % / - с максимална тежект 60 точки и ГС – Гаранционен срок - с максимална тежест 40 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и допълнителната информация и приложенията, необходими за участие в обществената поръчка са общодостъпни в профила на купувача, посочен в раздел І, т. 1. Същите могат да бъдат получени и на хартиен носител, всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на ТП ДЛС Витиня. Получените оферти ще се разглеждат на25.04.2016г. от 12.30 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС Витиня.; Право да присъстват имат участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на определения режим за достъп до сградата. При промяна на мястото, датата или часа за отваряне на офертите, ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача, а подалите оферти ще бъдат уведомени. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва: наименованието на предмета на поръчката и референтния номер, обособените позиции, за които е подадена оферта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, лице за контакти, както и текста: “Моля не отваряйте преди ................” (часа и дата за подаване на офертите, посочени в поканата); Пликът по горната точка съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, съгласно указаните по-долу изисквания: В плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, участникът поставя документите от раздел VI, буква Б, т.1. Документи за подбор, от документацията за участие. В плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят документите от раздел VI, буква Б, т. 2. Документи, представляващи предложение за изпълнение на поръчката. В плик № 3 с надпис “Предлагана цена” се поставят документите от раздел VI, буква Б, т. 3. Ценова оферта. Върху пликове № 1, № 2 и № 3 се посочва наименованието на предмета на поръчката, обособената позиция, за която участникът прави предложение и името на участника. Документите следва да се подредят в посочената от Възложителя последователност при непрекъсната номерация на страниците и да бъдат оформени в папки/класьори. Оригиналът на офертата следва да бъде подписан от участника или лице/-а, упълномощено/-и от него, с нотариално заверено пълномощно, което да придружава офертата. Всички страници на офертата, с изключение на допълнителната печатна информация, следва да бъдат подписани от лицето/-а, подписало/-и офертата. Участниците имат право да представят оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. Не се допуска представяне в общ плик на пликове № 2 и № 3 по отделните позиции. Не се допуска поставянето на плик номер № 2 по различните позиции в един общ плик. Не се допуска поставянето на плик номер № 3 по различните позиции в един общ плик. Всеки участник подава офертата си в срока и на адреса, посочени в обявлението за откриване на процедурата. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016