Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. Ниш 1, За: Веселин Узунов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com

Място/места за контакт: Велико Търново ул. Ниш 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://csmp-vt.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-vt.com/order.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят следва да извършва доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген. Поръчката включва три обособени позиции, съответно за трите марки автомобили. Автомобилите, годините на производството и пробега им са посочени в техническата спецификация, част от документацията за възлагане на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Автомобилите, годините на производството и пробега им са посочени в техническата спецификация, част от документацията за възлагане на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сервиз на изпълнителя

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да разполагат със специализирани сервизи за поддръжка и ремонт, имащи право да извършват и гаранционно обслужване на автомобилите на съответната марка. Доставяните и влагани при ремонт авточасти, следва да са оригинални, произведени от заводите на съответната марка автомобили.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена за оригинални авточасти; най-ниска цена за труд; най-кратък срок за приемане на автомобила в сервиза и завършване на работата, респективно доставка на авточаст; най-дълъг гаранционен срок след извършването на ремонта /в дни, пробег км/, респективно на доставената част

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2016