Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Добавяне на допълнителна функционалност (разширение) на част от съществуващата IT инфраструктура във “ВиК” ЕООД - Пловдив, чрез допълнителни технически средства и предоставяне на услуги за изграждане на централизирана система за периметрова IT сигурност, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Възложителят ще заплаща услугата в левове, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършените анализи и надлежно оформена данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72710000

Описание:

Услуги, свързани с локални мрежи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на услугaта е описан подробно в Техническата спецификация. Посочената стойност е ориентировъчна и не е задължителна и ограничителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на Възложителя - Пловдив, бул. "Шести септември" 250

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да имат Cisco Advanced Security Architecture Specialization. Трябва да разполагат минимум с един служител със сертификация CCNP Security. Участниците следва да имат валидни Сертификат ISO 9001:2008 за изградена система за качество, Сертификат ISO 20000-1:2011 за внедрена Система за управление на ИТ услугите и Сертификат ISO 27001:2005 за изградена вътрешна система за информационна сигурност на участника (или еквивалентни). Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която e публикувана на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача, категория Публични покани. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Участник, предложил оферта с най-ниска цена, ще бъде класиран на първо място и ще бъде оценен с максималния брой точки – 100. За оценяване на офертите на останалите участници, ще се приложи следната формула: К = (К мин/К конкретна)*100

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството, както и на телефон 032/605-917 - инж. Живко Папучаров - Ръководител ИКТ. Офертите на участниците ще бъдат отворени на 22.04.2016 г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в "Профил на купувача", категория Публични покани, в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2016