Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ПЛЕВЕН, бул.Г.Кочев №8, За: Рени Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Място/места за контакт: гр.Плевен, бул.Г.Кочев №8

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmp-pleven.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Плевен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24000000

Описание:

Химически продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Медикаменти в ампулни форми - около 23000 бр.и медицински консумативи-абокати-около 1200бр.,бинт-около 1200бр.,еднократни катетри -около 2600бр.,марля-около 3600м.,памук-около 720 бр.,ръкавици хирургични-около 8000бр.,спринцовки-около 24900бр,инжекционни игли -около 25000 бр. и други.Пълния списък с необходимите медикаменти и медицински консумативи е вписан в Техническата спецификация на медикаментите и медицинските консумативи-Приложение №1 ,приложена в документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В склада за медикаменти на ЦСМП-Плевен ,гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Копие от документа за регистрация или единен идендификационен код съгласно чл.23 от ЗТР,когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност ,когато участникът е физическо лице;при участници обединения-документ подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. 2.Участниците трябва да имат право да извършват търговия на едро с лекарствени продукти, наркотични вещества и медицински изделия, т.е. трябва в тяхна полза да има издадени валидни за срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка: Валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти съгласно чл.195 от ЗЛПХМ /когато участникът не е производител/, респ. валидно разрешение за производство на съответните лекарствени продукти, съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ /когато участникът е производител/, респ. валидно разрешение за внос на съответните лекарствени продукти, съгласно чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ /когато участникът е вносител/; 3.Валидна лицензия за дейности /в т.ч. търговия/ с наркотични вещества; 4.Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава – държава членка на Европейски съюз или друга държава–страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Изискването за представяне на разрешение/документ по чл. 77 от ЗМИ не важи за производителите на съответните медицински изделия, установени на територията на Република България, които могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без документа по чл. 77, ал. 1 от ЗМИ. 5.Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 /един/ договор с предмет, еднакъв или сходен на този на обществената поръчка. В тази връзка участниците трябва да представят списък на изпълнените от тях през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Списъкът следва да съдържа информация относно вида /обекта/– доставка, дата на сключване и предмет на договора, посочен ясно така, че да е видно сходството с предмета на поръчката, страни по договора, срок на изпълнението. Могат да бъдат посочвани публични регистри, в които е публикувана информация относно изпълнението на доставките, посочени в списъка, както и могат да бъдат представяни и други доказателства. За доказване изпълнението на изискванията за технически възможности, участниците следва да представят посочените разрешения и лицензия и да декларират съответните обстоятелства, както е посочено в документацията за участие. Неизпълнението на което и да е от посочените изисквания, както и на което и да е изискване, условие, посочено в документацията на поръчката или закона, е основание за отстраняване от процедурата. 6.Лекарствените продукти и медицинските консумативи, които се доставят трябва да са в срок на годност, като остатъкът от срока на годност на същите, към момента на доставката, трябва да бъде не по-кратък от от обявения от производителя срок на годност. 7.Медикаментите и медицинските консумативи да се доставят в срок до 5 /пет/ работни дни – за плановите заявки, съответно в срок до 1 /един/ работен ден – за спешните заявки. 8.Разходите по доставката на медикаментите и медицинските консумативи са за сметка на Изпълнителя. 9.Плащането ще се извършва по банков път по сметка посочена от изпълнителя, след издаване на фактура и в рамките на осигурените финансови средства от МЗ,в срок до 60/шесдесет/календарни дни от датата на фактуриране . 10.Предложената единична цена да е в български лева ,без ДДС и същата да е валидна за целия срок на действие на сключения договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/05/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ЦСМП-Плевен,бул.Г.Кочев №8 всеки работен ден от деня на публикуването на поканата до 30.05.2016г.от 08.00 ч. до 16.00 ч. или се изпраща по пощата на посочения от възложителя адрес. Офертите ще се отварят на 31.05.2016г. от 13.30 часа в ст.№403,ет.ІV в сградата на ДКБ към УМБАЛ"Г.Странски",бул.Г.Кочев №8 при спазване разпоредбите на чл.68,ал.3 от ЗОП. При сключване на договор определения изпълнител представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, документацията за участие се публикува в профила на купувача на датата на публикуване на обявлението в електронен вид. Считано от тази дата, до документацията се предоставя пълен достъп по електронен път. Документацията може да бъде намерена на следния интернет адрес: www.csmp-pleven.eu Документацията се предоставя и на всяко лице, което поиска това, включително като му бъде изпратена за негова сметка. На основание чл. 58, ал. 2 от ЗОП - избрано средство за комуникация, за обмен на информация, както следва: Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: лично-срещу подпис; по пощата- чрез препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба; по факс; чрез комбинация от тези средства. Допълнителна информация, подробности, указания, изисквания и условия, образци на документи, които трябва да се съобразяват, се съдържат в документацията за участие в процедурата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/05/2016