BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова;, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318,стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/407.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Текущо поддържане, ремонт и отстраняване на аварии на Радиотранслационна мрежа /РТМ/ в населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория – в Община Велико Търново.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50332000

Описание:

Услуги по поддържане на далекосъобщителна инфраструктура (мрежи и съоръжения)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата се извършва в населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория – в Община Велико Търново. Договорът се сключва за срок от 18 месеца. Ако в рамките на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66 000.00 лева без ДДС, договорът се прекратява предсрочно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнението на обществената поръчка да се съблюдават действащото в страната законодателство и техническите изисквания, касаещи предмета на поръчката. Участниците следва да разполагат с лица, компетентни в поддръжката, ремонта и отстраняването на аварии по Радиотранслационни мрежи. Участниците трябва да познават РТМ на територията на Община Велико Търново. Обстоятелството се доказва с декларация - свободен текст. Участниците трябва да имат опит в осъществяване на подобна дейност. Участникът трябва да има изпълнен минимум 1 услуга с еднакъв или сходен предмет. Мин.изискване доказателство за извършена услуга със сходен предмет (текущо поддържане, ремонт и/или отстраняване на аварии на радиотранслационни мрежи), съгл. изискв. на чл.51, ал. 4 от ЗОП - удостоверение, издадено от получател или компет. орган, за извърш.услуга, еднаква или сходна на предмета на поръчката, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана инф-я за услугата. При извършването на текущата поддръжка и ремонта вложените консумативи /кабели и др./ са за сметка на Възложителя. Завършването на ремонта на радиотранслационната мрежа за всяко населено място и приемането на свършената работа се удостоверява с отделни двустранно подписани приемо-предавателни протоколи. Участниците задължително представят Техническо предложение за изпълнение на поръчката с посочване на конкретната методология на работа във връзка с изпълнението. Посочват се имената и телефоните на лицата, които ще са ангажирани с изпълнението на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент ”К”: К = Ц х 40 % + Т х 40 % + С х 20 % , където: Ц – Ценови критерий – определя най - доброто ценово предложение. С максимален брой точки - 100т. се оценява офертата, която предлага най - ниско възнаграждение (най-ниска месечна такса) за изпълнение на услугата. Максимален брой точки получава офертата, която ще има за последица най - малък бюджетен разход за възложителя. Предложението, съдържащо най-ниска цена (месечна такса) получава 100 т., а всяко следващо по - малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула: Цmin/Цn х 100, където, Ц min е минималната предложена месечна такса, а Ц n е предложената месечна такса от n-тия участник. Т – Техническа оценка, включваща оценка на представената от участника организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите (максимум 100) По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката. Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката. Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. С - Срок за отстраняване на възникнали аварии/повреди /в работни дни/ – максимален брой точки получава участника, който предложи най - кратък срок за отстраняване на възникнали аварии /в работни дни/ след получаване на заявка. Най-доброто предложение – най-кратък срок за отстраняване на възникнали аварии /в работни дни/ получава 100т., а всяко следващо по - малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула: Сmin/Сn х 100, където, С min е минималния предложен срок за отстраняване на възникнали аварии, а С n е предложения срок за отстраняване на възникнали аварии от n-тия участник. Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 "Критерий за оценка" от документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 19.04.2016 г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 20.04.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгл. образец: представяне на участника; 2. Техническо предложение, съгласно образец; 3. Срок на валидност на офертата не по - малък от 2 (два) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; 4. Срок за отстраняване на възникнали аварии/повреди (в работни дни) 5. Декларация за транспортните ср-ва на разположение на у-ника, необходими за изпълнение на поръчката /собствени, наети или на лизинг/ по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП; Мин. изискване към т. 5 -Участниците трябва да разполагат с поне два леки автомобила (собствени или наети), които ще са на разположение във връзка със сервизната дейност и отстраняването на повредите. 6. Списък по чл. 51, ал.1, т. 7 от ЗОП, на експертите/лицата, които отговарят за изпълнение на услугата; Мин.изискване към т. 6: да имат на разположение минимум 2 лица – техници, във връзка с извършването на поддръжката и отстраняването на повредите. 7. Списък на услугите, които са еднакви или сходни на предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата. Мин.изискване към т. 7: доказателство за извършена услуга със сходен предмет (текущо поддържане, ремонт и/или отстраняване на аварии на радиотранслационни мрежи), съгл. изискв. на чл.51, ал. 4 от ЗОП - удостоверение, издадено от получател или компет. орган, за извърш.услуга, еднаква или сходна на предмета на поръчката, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 8. Декларация за съгласие за съгласие за участие като подизпълнител (съгласно образец) ако е приложимо; 9. Ценовото предложение (по образец); Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Информация относно движението на обществената поръчка ще се публикува или по реда на публикуване на публичната покана на интернет адреса на Община В. Търново, или чрез уведомяване на участниците в писмен вид. От участие в процедурата се отстранява участник чиято оферта не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Преди сключване на договор класираният на 1-во място участник представя следните документи: - док., издадени от компет. орган за удостовер. на обст-вата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП;- декл-ии за липсата на обстоят. по чл.47, ал.5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2016