Версия за печат

BG-

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Опан, с.Опан, За: Виолета Кирева, РБългария 6078, Тел.: 04101 2260, E-mail: opan@mail.bg, Факс: 042 603044

Място/места за контакт: с.Опан

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: с.Опан.

Адрес на профила на купувача: www.opan.bg/bg/profil-na-kopuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Реконструкция и модернизация на улично осветление в населените места на Община Опан, както и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на oбекта“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45310000, 71300000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Инженерни услуги в строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Реконструкция и модернизация на улично осветление в населените места на Община Опан, както и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на oбекта“, включващ: 1. Изготвяне на работен проект. 2.Стройтелство и изграждане на обект. 3.Упражняване на авторски надзор. Прогнозната стойност е 125 000 лв. без включен ДДС, съответно 150 000 лв. с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

125000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Опан – 13 населени места

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният изпълнител трябва да изпълни предмета на поръчката при стриктно спазване на законодателството, свързано с предмета на поръчката, приложените технически спецификации и договора за обществена поръчка. Всички работни инвестиционни проекти трябва да бъдат в обхват и съдържание в съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П 1 - Ценови Показател. П 2 - Методология за изпълнение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указания за подготовка на офертите за участие ,както и цялата документация и образци във връзка с обществената поръчка могат да бъдат намерени на сайта на община Опан - www.opan.bg в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/04/2016