BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов № 2, За: Мариела Муртева, България 1040, София, Тел.: 02 9482910, E-mail: Mariela.MURTEVA@mfa.bg, Факс: 02 9482045

Място/места за контакт: ул. Александър Жендов № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mfa.bg..

Адрес на профила на купувача: https://www.mfa.bg/bg/events/219/39/ /index.html..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Сервизно обслужване на служебните автомобили, собственост на МВнР-ЦУ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50110000, 50112200

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
Услуги по техническо обслужване на автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя, публикувана на Профила на купувача на адрес: https://www.mfa.bg/bg/events/219/39/4572/index.html. Офертите на участниците и общата стойност на услугите и доставките по договора не трябва да надвишават заложената от Възложителя прогнозна стойност. Срокът на договора е за една календарна година, считано от датата на подписването му.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, МВнР-ЦУ, гр. София 1113, ул. Александър Жендов № 2

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата публична покана.1.Участникът трябва да притежава валидно разрешение, издадено от МТИТС или оправомощено длъжностно лице съгласно Наредба № Н-32/16.12.2011г., за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства в определен контролно-технически пункт с категория II; 2.Участникът трябва да е внедрил система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, покриващ дейностите по сервизно обслужване на автомобили, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; 3.Участникът трябва да разполага със собствена или наета сервизна база на територията на гр.София, представляваща масивна сграда с отделни и оборудвани за дейностите работни помещения (авто- и електромонтьорски и др).В случай,че учасникът използва наета сервизна база,то същия следва да представи заверено от него копие на валиден договор за наем със срок на поръчката,на територията на гр.София;Трябва да посочи точен адрес на сервизната база и непрекъсваната,пряка телефонна линия, гарантираща навременно обслужване; 4.Да разполага с минимум пет или повече подемника (канала) с минимална височина – 180 см., за едновременен прием при необходимост на повече МПС на Възложителя; Участникът следва да посочат точен адрес на сервизната база и непрекъсваната телефонна линия, гарантираща навременно обслужване;.Да извършва безплатни периодични(извън годишните) технически прегледи на автомобилите.Да извършва смяна на гуми (демонтаж, монтаж, баланс и изправяне на джанти) – извършва се при подготовка на автомобилите за използване през пролетно-летния и есенно-зимния период и при необходимост; 5.Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, с което да може да осигурява качествено и своевременно изпълнение на поръчката.Участникът следва да притежава минимум следните уреди за изпълнение на поръчката: стенд за регулиране на преден и заден мост, стенд за проверка на спирачната уредба, стенд за електронна компютърна диагностика на двигатели, стенд за демонтаж и монтаж и баланс на гуми, подемници за ремонт на двигател, скорости, диференциал и ходова част, уреди за дефектация и пълнене на автомобилни климатични инсталации, машина за корекция на алуминиеви и стоманени джанти; 6.Участникът трябва да разполага с персонал от минимум осем технически лица (сервизни специалисти), нает по трудово правоотношение или граждански договор, който ще отговаря за изпълнението на договора по обществената поръчка. В списъка се посочва достатъчно информация, удостоверяваща, че посочените в списъка лица притежават професионална компетентност за извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобили; 7.Изпълнителят се задължава да приема аварирали автомобили на Възложителя в сервиза 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата в т. ч. при необходимост да се извършват спешни ремонти в почивни и празнични дни; 8.Изпълнителят се задължава да извършва до 60 минути от приемането на автомобила в сервиза (подписана от него „Сервизна поръчка”/писменна заявка), следните експресни ремонти:- смяна на масло на двигател и смяна на комплект филтри;смяна на накладки и спирачни дискове комплект; 9.Да гарантира качеството на извършените от него дейности по техническото обслужване и текущите ремонти за срок, но не по-малък от гаранционния срок на вложените материали; 10.Изпълнителят трябва да е осигурил обособен паркинг с осигурена охрана на автомобилите, изчакващи доставка на части и извършване на текущ ремонт; 11.Изпълнителят трябва да влага нови, неупотребявани, висококачествени материали, консумативи и резервни части,съответстващи на марката, модела и модификацията на автомобила.При липса на собствен капацитет за самостоятелно изпълнение в обема по т.4 и т.5, участникът може да ползва подизпълнител/и при условията и реда на ЗОП, като това обстоятелство се декларира при самото кандидатстване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите: Комплексната оценка представлява комплексен коефициент с максимална стойност 1 (единица). Формира се въз основа на следните показатели, техните относителни тежести и формула за изчисление: Класирането ще се извърши на база комплексен коефициент К, получен като сума от стойностите на показателите К1, К2 и K3 по следната формула:К = (К1 x Q1) + (К2 x Q2) + (К3 x Q3) = (К1 х 50%) + (К2 х 25%) +(К3 х 25%), където Q1, Q2 и Q3 са тежести за съответните показатели за оценка К1, К2 и К3. Показатели за оценка и относителната им тежест: •К1 - средна стойност в лева, без ДДС за дейности, обхващащи текущ ремонт и поддръжка на автомобили, изброени в Приложение № 4. Средната стойност за дейности, обхващащи текущ ремонт и поддръжка на автомобил, изброени в Приложение № 4 за всеки участник, се изчислява като се сумират общите стойности, посочени в приложените към Приложение № 4 списъци с цени за извършване на определени видове сервизни дейности, обхващащи текущ ремонт и поддръжка на различните модели автомобили, и сумата се раздели на числото 18 (осемнадесет).Тежест : Q1 =50 %; •К2 - % отстъпка от цените на материали, консумативи и резервни части.Тежест: Q2= 25 %; •К3 - % отстъпка от актуалната ценова листа за извършваните от участника дейности по сервизно обслужване и ремонт на автомобили. Тежест Q3 = 25 %; Формули за изчисляване на стойностите на показателите К1, К2 и К3: Минимално предложена от участник средна стойност в лева, без ДДС за дейности, обхващащи текущ ремонт и поддръжка на автомобил, изброени в Приложение № 4. К1 = ------------------------------------------------------------------------------------------------- Средна стойност в лева, без ДДС за дейности, обхващащи текущ ремонт и поддръжка на автомобил, изброени в Приложение № 4 предложена от оценявания участник. Предложен от оценявания участник % отстъпка от цените на материали, консумативи и резервни части К2 = --------------------------------------------------------------------------------------------------- Максимален предложен от участник % отстъпка от цените на материали, консумативи и резервни части Предложен от оценявания участник % отстъпка от актуалната ценова листа за извършваните от участника дейности по сервизно обслужване и ремонт на автомобили (извън изрично изброените в Приложение № 4) К3 = ------------------------------------------------------------------------------------------------- Максимален предложен от участник % отстъпка от актуалната ценова листа за извършваните в сервиза на участник дейности по сервизно обслужване и ремонт на автомобили (извън изрично изброените в Приложение № 4)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I.Офертата трябва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. Всеки лист от офертата следва да бъде номериран и подреден, съгласно списъка; 2.Заверено от участника копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ или копие от документ за самоличност, когато участникът е ФЛ; Забележка: При участници обединения се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3.Ценово предложение /Приложение №4/. 4.Техническо предложение /Приложение № 5/, с подпис и печат на участника; 5.Списък на услугите сходни на предмета на поръчката изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателство за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за услугата; 6.Декларация за съгласие с условията на проекта на договор.Декларация за разполагаемото техническо оборудване. Списъци (Образци NoNo 1-18).II. Други: Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в стая №М9 в сградата на МВнР-ЦУ, гр. София, ул. ”Ал. Жендов” № 2, в срок до 17:30 часа на 19.04.2016 г./вкл./.Офертите на участниците ще бъдат отворени на публично заседание, което ще се проведе на 20.04.2016 г., в 11:00ч., в стая №107 в сградата на МВнР-ЦУ, гр. София, ул. ”Ал. Жендов” № 2.На заседанието могат да присъстват лица, съгл.чл. 68,ал. 3 от ЗОП. Възложителят предоставя електронен достъп до настоящата Публична Покана, Приложенията, Образците и Декларациите към нея на Профил на купувача на МВнР:https://www.mfa.bg/bg/events/219/39/4572/index.html. Финансирането е осигурено от бюджета на Министерство на външните работи. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок от една година.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2016