Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, Република България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в "СБР-НК" ЕАД" по тринадесет обособени позиции: - обособена позиция №1: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура във филиал Хисар"; - обособена позиция №2: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура във филиал Овча могила"; - обособена позиция №3: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура във филиал Вършец"; - обособена позиция №4: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура във филиал Нареченски бани"; - обособена позиция №5: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура във филиал Кюстендил"; - обособена позиция №6: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура във филиал Баните - Смолян" - обособена позиция №7: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура във филиал Банкя" - обособена позиция №8: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура във филиал Момин проход" - обособена позиция №9: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура във филиал Велинград"; - обособена позиция №10: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура във филиал Сандански"; - обособена позиция №11: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура във филиал Поморие"; - обособена позиция №12: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура във филиал Баня -Карлово"; - обособена позиция №13: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура във филиал Павел баня";

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- обособена позиция №1: 1. ЕКГ - HELIGE TYP-51 /портативен/, CARDIOTEST EK - 51 - 1 бр.; 2. УЗД / ехограф /, ALOKA SSD - 500 - 1 бр.; 3. ГАЛВАНОСТАТ Г - 3 Т - 1 бр.; 4. BTL /06 - 1 бр.; 5. Магнит Н - 80 - 2 бр.; 6. Магнит М-1 - 3 бр.; 7. Магнит MAG -30C - 1 бр.; 8. УВЧ 66 УЛТРАТЕРМ - 1 бр.; 9. Радар ЛУЧ - 58 - 1 - 1 бр.; 10. Вакуум модул CHATANOOGA - 1 бр.; 11. Интелект COLOR STIM - 2 бр.; 12. Ултразвук ULTRASOUND - DM 77 - 1 бр.; 13. Ултразвук US6 - 1 бр.; 14. Ултразвук 103 43 T- 103Y - 1 бр.; 15. Тонус 2М - 5 бр.; 16. СОЛУКС ЛХ-10 - 2 бр.; 17. АМПЛИПУЛС 4, 4 - Т - 2 бр.; 18. ИНТЕРФЕРЕНЦ - ПУЛС 2 - 1 бр.; 19. Стимулатор НV 1 - 1 бр.; 20. АПАРАТ ЗА КОМПРЕСИВЕН МАСАЖ, WHF - 324 GOODPL AIR - 1 бр.; 21. Инхалатор PARI MASTER - 1 бр.; 22. ТАНГЕНТОРНА ВАНА UWM-50DS - 2 бр. ; 23. АГРЕГАТ ЗА ТОПЕНЕ НА ПАРАФИН АРТ - 1 бр.; 24. СУХ СТЕРИЛИЗАТОР ССЕЕ - 40 - 1 бр.; 25. АВТОКЛАВ ВК - 75 - 1 бр.; 26. ЛАМПА ИНФРАРУЖ HAPPY LIFE - 1 бр.; - обособена позиция №2: 1. Галваностат Г-3Т Германия -1989 г. - 1 бр.; 2. Галваностат Г-3Т Германия -1989 г. - 1 бр.; 3. Тонус 2М, ЗМО"Дружба" България – 1987 г. - 1 бр.; 4. Тонус 2М, ЗМО"Дружба" България – 1987 г. - 1 бр.; 5. Тонус 2М, ЗМО"Дружба" България – 1987 г. - 1 бр.; 6. Йонофоратор ЗМО"Дружба" България – 1976 г. - 1 бр.; 7. Бипулсатор Б-3Т, "Зема"България – 1976 г. - 1 бр.; 8. Магнит Н-80 ЗМО"Дружба" България – 1984 г. - 1 бр.; 9. Магнит Н-80, ЗМО"Дружба" България – 1990 г. - 1 бр.; 10. Магнит Н-80, ЗМО"Дружба" България – 1990 г. - 1 бр.; 11. Магнит Н-80, ЗМО"Дружба" България – 1981 г.; 12. Ултразвук US-6, Германия – 1976 г. - 1 бр. ; 13. Ултразвук US-6, Германия – 1981 г. - 1 бр.; 14. Интервак SE-2, България – 1990 г. - 1 бр.; 15. Кварцова лампа МЛКК-5, КМТ България – 1976 г. - 1 бр.; 16. VFA с цв.екран, INTELEKT- 2005 г. - 1 бр.; 17. VFA с цв.екран, INTELEKT- 2005 г. - 1 бр.; 18. VFA с цв.екран, INTELEKT- 2005 г. - 1 бр.; 19. Вакуум модул къмVFA INTELEKT – 2005 г. - 1 бр.; 20. Вакуум модул къмVFA INTELEKT – 2005 г. - 1 бр.; 21. Магнит, MAG 30 – 2006 г. - 1 бр.; 22. Радар BERNINI – 2006 г. - 1 бр.; 23. Радар BERNINI – 2006 г. - 1 бр.; 24. Д`арсонвал "Искра", "Ема" Русия – 1987 г. - 1 бр.; 25. УВЧ 66, "Ема" Русия – 1976 г. - 1 бр.; 26. УВЧ 66, "Ема" Русия – 1976 г. - 1 бр.; 27. Радар "Луч-58", "Ема" Русия -1979 г. - 1 бр.; 28. Радар "Луч-58", "Ема" Русия -1980 г. - 1 бр.; 29. Радар "Луч-58", "Ема" Русия -1995 г. - 1 бр.; 30. Диастим, 2006 - 1 бр.; 31. Стерилизатор ССЕЕ-40, "Тополо" България – 1980 г. - 1 бр.; 32. ЕКГ с памет 1233, RFT Германия -1993 г. - 1 бр.; 33. Инхалатор"PARIMASTER", Германия – 2004 г. - 1 бр.; 34. Третбанд с бягаща пътека, България -1989 г. - 1 бр.; 35. Процедурен часовник - С 4101 - 1 бр.; - обособена позиция №3: 1. ГАЛВАНОСТАТ, Г-3Т - 8 бр.; 2. АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОСЪН,AEC-2T - 6 бр.; 3. АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОСЪН, ИМТ - 1 бр.; 4. ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА ЗА АПАРАТИ ЗА ЕЛЕКТРОСЪН, 220/20 - 6 бр.; 5. БИПУЛСАТОР, Тонус - 2 бр.; 6. ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОР, TUR RS 12-1 - 2 бр.; 7. ИНТЕРФ.СТИМУЛАТОР, GP-500H - 1 бр.; 8. Стимулатор HV1 - 1 бр.; 9. ИНТЕРВАК, 2Е2 - 1 бр.; 10. ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОР, STIMPULS - 2 бр.; 11. GRACIA-04 - 1 бр.; 12. ДАРСОНВАЛ, Искра - 1 бр.; 13. УВЧ, ЕЛТЕРМ - 1 бр.; 14. Радар ЛУЧ 58-1 - 1 бр.; 15. ИНТЕЛЕКТ, МОДУЛ ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ И ВАКУУМ SHATTANOOGA - 2 бр.; 16. Ултразвук US6 - 3 бр.; 17. Ултразвук Sonic - 1 бр.; 18. ЕЛ.СТИМУЛАТОР, RS12-1 - 2 бр.; 19. УЛТРАЗВ.АПАРАТ, СОНОМЕД 4 - 1 бр.; 20. МАГНИТ H-80 - 3 бр.; 21. Магнит BTL-09 - 1 бр.; 22. Магнит MAG-30C - 1 бр.; 23. Магнит MAGNET 89m - 1 бр.; 24. Кварцова лампа - 1 бр.; 25. Лампа БИОПТРОН PRO-1 - 1 бр.; 26. Лампа СОЛУКС - 1 бр.; 27. Лазер SIX-LASER- TS - 1 бр.; 28. Лампа BTL-2000 - 1 бр.; 29. ДЕФИБРИЛАТОР ОТ 1977Г., DEFICOR TDX-07 - 1 бр.; 30. ЕКГ BTL 08 CARDIO - 1 бр.; 31. ТАНГЕНТОР - 2 бр.; 32. Душ виши MZ-S231 - 1 бр.; 33. ТАНГЕНТОРНА ВАНА, AQUADELICIA ІІ А30 - 1 бр.; 34. ВИХР. ВАНА ЗА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ, PIZARRO - 1 бр.; Видовете и броят на останалите апаратите са посочени в Приложение № 1 - Технически спецификации.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Хисар; с. Овча могила; гр. Вършец; с. Нареченски бани; гр. Кюстендил; с. Баните; гр. Банкя; с. Момин проход; гр. Велинград; гр. Сандански; гр. Поморие; с. Баня - Карловско; гр. Павел баня

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Прогнозни стойности по обособени позиции: - обособена позиция № 1: 5000 (пет хиляди) лева без ДДС; - обособена позиция № 2: 4000 (четири хиляди) лева без ДДС; - обособена позиция № 3: 5000 (пет хиляди) лева без ДДС; - обособена позиция № 4: 5000 (пет хиляди) лева без ДДС; - обособена позиция № 5: 5000 (пет хиляди) лева без ДДС; - обособена позиция № 6: 5000 (пет хиляди) лева без ДДС; - обособена позиция № 7: 5000 (пет хиляди) лева без ДДС; - обособена позиция № 8: 5000 (пет хиляди) лева без ДДС; - обособена позиция № 9: 5000 (пет хиляди) лева без ДДС; - обособена позиция № 10: 5000 (пет хиляди) лева без ДДС; - обособена позиция № 11: 5000 (пет хиляди) лева без ДДС; - обособена позиция № 12: 5000 (пет хиляди) лева без ДДС; - обособена позиция № 13: 7000 (седем хиляди) лева без ДДС; 1. Посочените прогнозни стойности по обособени позиции са пределни. Оферта на участник, която съдържа ценово предложение на стойност по-висока от посочената прогнозна стойност за съответната обособена позиция, няма да бъде допусната до оценяване и класиране. 2. Всяка оферта трябва да включва абонаментно сервизно обслужване на всички медицински апарати, посочени в Техническите спецификации по обособената позиция, за която участникът подава оферта; 3. Участникът може да подава оферти за всички обособени позиции; 4. Участникът трябва да притежава лиценз за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, работеща с йонизиращи лъчи (за медицинските апарати, за които е приложимо); 5. Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 (три) услуги за сервизно обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за която участникът подава оферта; 6. Участникът трябва да разполага със сервизна база, транспортни средства и с необходимото техническо оборудване за извършване на сервизно обслужване на медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за която участникът подава оферта; 7. Участникът трябва да разполага с минимум един сервизен специалист, който да има съответната квалификация за извършване на услугата и опит минимум 5 (пет) години в сервизно обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за която участникът подава оферта. Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, трябва да разполага с по един специалист за всяка обособена позиция. 8. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001 или еквивалентна в областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура; Срок за отзоваване на повикване: не повече от 240 (двеста и четиридесет) минути от получаване на повикване за отзоваване; Профилактични прегледи: 2 (два) пъти годишно за всеки от медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за съответната обособена позиция; Посещение без повикване на адреса на филиала по съответната обособена позиция: веднъж на всеки два месеца. Срок за отстраняване на възникнали повреди в медицинските апарати и подмяна на резервни части: 15 (петнадесет) работни дни от получаване на повикване за отзоваване. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти; Срок на договора: 12 (дванадесет месеца) от сключването му. Условия на плащане: на 12 (дванадесет) равни месечни вноски.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на всяка оферта и техните относителни тежести са: 1. „Цена“ с относителна тежест 60; 2. „Срок за отзоваване на повикване“ с относителна тежест 40; 1. Оценката по Показателя „Цена“ се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската обща цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция, предложена от участник и общата цена за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, предложена от участника, чиято оферта се оценява. 2. Оценката по Показателя „Срок за отзоваване на повиквания“ се определя, като се изчисли съотношението между най-краткия срок за отзоваване на повикване, предложен от участник и срока за отзоваване на повикване, предложен от участника, чиято оферта се оценява. Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (КОО) е 100 точки. Изчислява се по следната формула: КОО = Пц + Псоп, където: Пц е оценката на офертата по Показателя „Цена“; Псоп е оценката на офертата по Показателя „Срок за отзоваване на повикване“. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията спазва разпоредбите на чл. 70 от ЗОП. Когато комисията има съмнение, че ценовото предложение на участник е нереалистично ниско, съответно срокът за отзоваване е нереалистично кратък, комисията може да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на цената/срока. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка на участника, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с: 1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 2. предложеното техническо решение; 3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 5. получаване на държавна помощ. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията не допуска офертата до оценяване и класиране. Класирането на офертите се извършва от комисията от длъжностни лица, определени от възложителя, в низходящ ред на получените Комплексни оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока Комплексна оценка. В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Методиката за комплексна оценка е подробно разписана в Приложение № 2 към настощята публична покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична в Профила на купувача на възложителя - http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha. Източник на финансиране: собствени средства на възложителя. Всяка оферта трябва да съдържа минимум: 1. Данни за лицето (по образец); 2. Техническо предложение (по образец); 3. Ценово предложение (по образец); 4. Лиценз за абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, работеща с йонизиращи лъчи (за медицинските апарати, за които е приложимо) - заверено от участника копие; 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители (по образец); 8. Списък на услугите за сервизно обслужване на медицински апарати еднакви или сходни с медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за която участникът подава оферта, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите (по образец), заедно с доказателство за извършените услуги (удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите); 9. Описание на техническото оборудване и декларация, че участникът разполага с материална база и технически възможности за извършване на сервизно обслужване на медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации за обособената позиция, за която участникът подава оферта; 10. Списък-декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на лицето, което прави предложението, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата (по образец); 11. Сертификат за внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001 или еквивалентна в областта на сервизното обслужане на медицинска апаратура - заверено от участника копие; 12. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, в случай че офертата не е подписана от законен представител; 13. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Място за получаване на офертите: гр. София, бул. Васил Левски № 54. Отварянето на офертите ще се проведе на 20.04.2016 г. от 16:00 часа, в гр. София, бул. Васил Левски № 54, ет. 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2016