Версия за печат

BG-Казанлък

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Исторически музей Искра - Казанлък, ул. П.Р.Славейков №8, За: Людмил Буюклиев, Република България 6100, Казанлък, Тел.: 0886 147877, E-mail: museum.iskra.kz@abv.bg, Факс: 0431 63741

Място/места за контакт: Исторически музей Искра - Казанлък

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.muzei-kazanlak.org/.

Адрес на профила на купувача: http://muzei-kazanlak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=207%3Aarheolozi&catid=64%3Aprofil-na-kupuvacha&Itemid=134&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка има за предмет:„Избор на експерти археолози по проект „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе” Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10-M2-26/22.05.2015г., подписан между Министерство на културата и Исторически музей "Искра" - Казанлък по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за за разбирателство относно изпълнението на ФП на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71351914

Описание:

Услуги в областта на археоложките проучвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималният брой часове, вложени от експертите е както следва: - Експерт № 1 "Археолог“ – 800 часа - Експерт № 1 "Археолог“ – 720 часа

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20459 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Исторически музей „Искра“ – Казанлък, терена на заснеманите обекти и землището на Община Казанлък и офисите на изпълнителите.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение са посочени в Техническите спецификации, приложени към настоящата покана, като: 1.1 Описание на предмета на поръчката: В рамките на проекта е предвидено да бъдат извършени дейности по дигитализиране на редица обекти от фонд Археология и Роза, 3Д сканиране и заснемане на 9 гробници и гробни комплекси, 3D възстановки и графични реконструкции на 9 гробници и гробни комплекса, разработване на географска информационна система (ГИС) на територията на Казанлъшката котловина, публично представяне на резултатите от проекта в НАИМ при БАН, пред студенти по археология от СУ и НБУ. Максималният брой часове, вложени от експертите на изпълнителите е както следва: 800часа за Експерт 1 и 720 часа за Експерт 2. 1.2. Прогнозна (максимална) стойност на поръчката: 20 459,23 (двадесет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и двадесет и три стотинки) лева без ДДС. Прогнозните (максимални) стойности за всеки от експертите е както следва: Експерт № 1 "Археолог“ – 10 768,02 (десет хиляди седемстотин шестедест и осем лева и две стотинки) лева без ДДС Експерт № 2 "Археолог“ – 9 691,21 (девет хиляди шестстотин деветдесет и един лева и двадесет и една стотинки) лева без ДДС. 1.3.Срокът за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка е от датата на сключване на договор за възлагане на обществената поръчка до крайния срок за изпълнение на проекта – 30.10.2016. 1.4.Място на изпълнение предмета на поръчката: Исторически музей „Искра“ – Казанлък, терена на заснеманите обекти и землището на Община Казанлък и офисите на изпълнителите. II. Изисквания към техническите възможности и квалификация на участниците: 2.1. 1. Експертите, предложени от участника, следва да имат право на достъп до Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“ съгласно Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г.– свободен текст с посочване на качеството, в което лицата имат достъп и вида на достъпа. 2. Участникът следва да предложи и да разполага с двама експерти за длъжността „Археолог“, ангажирани за изпълнение на поръчката, които да отговарят на следните минимални изисквания: Експерт 1 „Археолог“ 1) Да притежават образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалност „История“ и/или "Aрхеология" или еквивалентна специалност 2) Да познава проблемите на тракийската археология 3) Да има опит в работа с GIS софтуер Експерт 2 „Археолог“ 1) Да притежават образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалност „История“ и/или "Aрхеология" или еквивалентна специалност 2) Да има удостоверение за завършен курс по GIS 3) Да познава проблемите на тракийската археология Продължава в поле "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта при следните показатели и относителни тежести: Показател К1: Предложена обща цена за изпълнение (относителна тежест 40%), се изчислява по следната формула: Ц min K1= ---------------- x 40, където: Ц n/уч. Ц min - най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката Ц n/уч. – предложената обща цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник. Показател К2: Срок за предоставяне на научна информация за 1 (един) археологически обект в обем до 10 (десет) страници (1800 знака за страница) (относителна тежест 60%), се изчислява по следната формула: C min K2= ---------------- x 60, където: C n/уч. C min - най-кратък предложен в поръчката срок за предоставяне на научна информация за 1 (един) археологически обект в обем до 10 (десет) страници (1800 знака за страница). C n/уч. – предложен срок за предоставяне на научна информация за 1 (един) археологически обект в обем до 10 (десет) страници (1800 знака за страница) от оценявания участник. Определяне на комплексната (крайна) оценка (КО) и класиране: Комплексната (крайна) оценка на участника се изчислява по следната формула: К = К1 + К2 Класирането на участниците се извършва по комплексните оценки, получени за всеки участник. Класирането се извършва във низходящ ред, като на първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка КО. В случай, че оценките на две или повече оферти са равни, то при класирането им се прилагат правилата на чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта следва да съдържа следното: 1. Представяне на участника – по Образец № 1 от образците към публичната покана; 2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата– по Образец № 2 от образците към публичната покана; 3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4.Доказателства за технически възможности и квалификация на участника: 5. Декларация за приемане условията в проекта на договора - Образец № 3 от образците към публичната покана. 6. Техническо предложение – по Образец № 6 от образците към публичната покана, придружено с декларация за конфиденциалност (в случай на приложимост – по образец № 5) 7. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – подготвя се от участника на хартиен носител по образеца на Ценово предложение - по Образец № 7 от образците за публичната покана. 8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим – по Образец № 8. 9.Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП – по Образец № 9 Всеки участник може да представи само една оферта по обществената поръчка. Офертата следва да бъде представена в запечатан плик, непрозрачен и с ненарушена цялост,като върху него се изписва предмета на поръчката, адрес на възложителя,име на участника, адрес за кореспонденция, тел, факс и ел. адрес. Участникът посочва в представянето си срок на валидност на офертата, който следва да бъде 60 (шестдесет) календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти. След изготвяне на окончателен вариант на поканата, Възложителят в един и същи ден публикува поканата на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача. В профила на купувача заедно с поканата се публикуват и приложенията към нея. Офертите ще бъдат разгледани и оценени от назначена комисия от длъжностни лица, като отварянето им ще бъде извършено в първия работен ден, следващ крайната дата за подаване на офертите, в 11:00 часа в сградата на Исторически музей "Искра" - Казанлъд, находяща се в гр. Казанлък, ул. "П.Р.Славейков" №8. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени потребители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Исторически музей "Искра" - Казанлък. За неуредените в настоящата публична покана въпроси, се прилага ЗОП и ППЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2016