Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, гр. Разград, бул. "България" 36, За: Стилиан Стефанов, Република България 7200, Разград, Тел.: 0886 500227; 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bg

Място/места за контакт: РЗОК Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/1057.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на строително – монтажни работи на архивохранилище в сградата на РЗОК – Разград, включващи ремонтни работи на тавани, стени, под и електрозахранване. Сградата, в която се помещава РЗОК е с административен адрес бул. „България“ 36 в гр.Разград. Архивохранилището е разположено в сутерена, като част от него попада под плочника пред входа на сградата. Стените и тавана са бетонови.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката обхваща изпълнение на ремонтни работи в архивохранилището на РЗОК в гр.Разград за преустановяване на течовете от плочника, вътрешни ремонтни довършителни работи и електрозахранване (лампен и контактен излаз открит на скоби до 6м. с вкл материали и проводници). Обемът и видът на ремонтните работи в архивохранилището на сградата на РЗОК Разград са съобразно изисквания в техническите изисквания и указания за офириране.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата, в която се помещава РЗОК е с административен адрес бул. „България“ 36 в гр.Разград. Архивохранилището е разположено в сутерена, като част от него попада под плочника пред входа на сградата

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката обхваща изпълнение на ремонтни работи в архивохранилището на РЗОК в гр.Разград за преустановяване на течовете от плочника, вътрешни ремонтни довършителни работи и електрозахранване (лампен и контактен излаз открит на скоби до 6м. с вкл материали и проводници). Непредвидени видове работи, възникнали по технологични причини в процеса на изпълнение на поръчката, се считат за договорени за изпълнение. 1.Ремонтни работи в архивохранилището на сградата на РЗОК Разград съобразно изисквания, описани както следва: 2.Демонтаж на бетонови плочи,вкл. почистване фуги – 210 м; 3.Почистване настилка от компроментирана циментова замазка - 210 м; 4.Циментова замазка с деб.4 см върху бетонова настилка за оформяне на наклони - 210 м; 5.Грундиране с битумен грунд преди полагане на хидроизолация - 210 м; 6.Полагане на хидроизолация 1 пласт битумна АРР мембрана 3кг/м2 без посипка - 210 м; 7.Доставка и монтаж на декоративни тротоарни отводнителни решетки - 31 м; 8.Армирана циментова замазка с деб. 4 см върху хидроизолация, вкл. арматурна мрежа - 210 м; 9.Настилка от вибропресовани бетонови плочи 40/40/5 см цвят охра вкл.фугиране - 210 м; 10.Обработка дилатационни фуги със силикон - 57 м.л.; 11.Натоварване и превоз на стр. отпадъци с ръчни колички до 30м, натоварване и превоз със самосвал до депо за неопасни отпадъци на 10 км,вкл.такса за депониране на отпадъци – 22 м; 12.Грундиране стени и тавани с дълбоко проникващ грунд/бетонконтакт/ - 97.50м; 13.Направа двупластова мазана хидроизолация с двукомпонентен цименто-полимерен разтвор - 97.50м; 14.Боядисване двукратно с дишащ латекс - 97.50м; 15.Лампен и контактен излаз открит на скоби до 6м с вкл материали и проводници – 12 бр. Изисквания към влаганите материали и изпълнението на СМР - съгласно изисквания в техническите изисквания и указания за офириране. Изпълнението на поръчката ще се осъществява в и извън рамките на работното време на РЗОК - Разград, като изпълнителят следва да се съобразява: •със срока на изпълнение на поръчката, определен от възложителя; •с установения в сградата охранително - пропусквателен режим. Изпълнителят се задължава през време на ремонтно-строителните работи да обезопаси по съответния начин строителната площадка, включително използваните външни за обекта части. Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя. Материалите при изпълнение на поръчката трябва да се съхраняват и транспортират така, че да се гарантира запазването на целостта и на качествата им. Задължително да се спазват указанията на производителя за начина и условията както за съхранение, така и за ползването им. Да се спазва стриктно срокът на годност. Изпълнителят носи отговорност за нужното количество вложени материали и качеството им. При приключване на ремонтните работи се съставя двустранен протокол за приемането им от страна на Възложителя /Образец № 1 към договора/. Всички документи, касаещи строителната дейност се изготвят и представят на български език. Всички сертификати, протоколи и др., освидетелстващи качеството и техническите характеристики на материалите и изделията или други обстоятелства, се предоставят в заверен превод на български език, ако оригиналите са на друг, различен от български език. Изпълнителят носи отговорност за верността на превода. При констатирано несъответствие , всички произтичащи от това щети и пропуснати ползи са изцяло за сметка на Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата включва задължително Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 към поканата. Офертите се представят всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч. до обявения срок в деловодството на Районна здравноосигурителна каса Разград на адрес: гр. Разград 7200, бул. ”България” № 36, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача. 2. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 20.04.2016 г. от 10:00 ч., в сградата на РЗОК, гр. Разград, бул. "България" № 36, етаж ІІ, Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2016