Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Място/места за контакт: Национална здравноосигурителна каса, гр. София, ул. Кричим № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/715.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на 10 броя многофункционални копирни машини за нуждите на 6 РЗОК“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30121000

Описание:

Фотокопирни машини и устройства за термокопиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

10 броя копирни машини, разпределени в две категории: I-ва категория - 4 броя и II-ра категория - 6 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) в градовете Благоевград, Бургас, Плевен, Пловдив, София – град и Стара Загора

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Гаранционни условия 1.1. В рамките на гаранционния срок от минимум 24 месеца участниците трябва да предложат организация и схема на фирмена профилактика на копирната техника съобразно изискванията на производителя й. Разходите за гаранционната поддръжка и фирмена профилактика по време на гаранционния срок трябва да бъдат включени в цената на предлаганите копирни машини. 1.2. За осигуряване на гаранционната поддръжка на копирните машини участниците трябва да осигурят поне 4 специализирани сервизни бази на територията на страната, едната от които да бъде в София. 1.3. Срок за реакция не по-дълъг от 48 часа след заявка за проблем. 1.4. Време за отстраняване на възникнал проблем - до 5 работни дни след извършване на диагностиката и констатирането на проблема. 2. Изисквания към доставката 2.1. Предлаганите копирни машини трябва да бъдат нови, неупотребявани и да фигурират в продуктовата листа на производителя за 2016 г. 2.2. Инсталацията и пускането в експлоатация на доставените копирни машини да бъде извършена при минимално въздействие върху текущата работа в обектите на Възложителя. 3. Срок и начин на плащане Плащането ще се извърши в български лева, по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка в срок до 20 дни след извършване на доставката, инсталацията и пускането в експлоатация на доставените копирни машини срещу представени двустранно подписани приемо-предавателни протоколи и издадена фактура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Изисквания към участниците 1.1. Когато участникът не е производител на предлаганите копирни машини, следва да e оторизиран от производителя, или от негов официален представител за България за продажба и гаранционно поддържане на техниката на територията на страната. 1.2. Предложените от участника копирни машини трябва да са от производител, който има валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен за производството им. 1.3. Участниците трябва да разполагат с квалифициран персонал за инсталацията и поддръжката на предлаганата техника. 2. Съдържанието на офертата включва задължително Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 към поканата. Офертите се представят всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч. до обявения срок в деловодството на Централно управление на Националната здравноосигурителна каса на адрес: гр. София 1407, ул. ”Кричим” № 1, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача. 3. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 21.04.2016 г. от 10:30 ч., в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2016