Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, район Сердика, бул.Мария Луиза 88, За: Николай Аначков, България 1202, София, Тел.: 02 9218037, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Място/места за контакт: бул.Мария Луиза 88, ет.ІV, ст.411

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача: http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=421:-bg05m9op001-2002022-q-q-2014-2020-&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен" по ОП "Човешки ресурси". Пълното описание на обществената поръчка е дадено в утдърдената документация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34114300, 34115200

Описание:

Превозни средства за услуги по оказване на социална помощ
Моторни превозни средства за превоз на по-малко от десет пътника


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Презвижда се доставка на един брой фабрично ново МПС, при следните технически спецификации: 1. Микробус, категория М1 – съгласно европейски сертификат за съответствие издаден от производителя; Брой места 4+1 са седящи и 2 обособени места за закрепване на инвалидни колички, Двукрила задна врата, отваряема на 180градуса; Дясна странична плъзгаща се врата; 2. Двигател: Дизелов двигател – минимум 2000куб.см.; Въртящ момент – минимум 300Nm; Мощност – минимум 80кВт; Стандарт на отработените газове – минимум EURO 6. 3. Трансмисия: Минимум 6- степенна+задна скоростна кутия; Задвижване на предните колела. 4. Размери: Външна дължина – минимум 5200мм; Междуосие – минимум 3300мм; Височина на пътническия отсек – минимум 1800мм; 5. Спирачна система: Двукръгова спирачна система със сервоусилване; Дискови спирачки на всички колела; ABS, спирачен асистент. 6. Управление: Волан със сервоусилвател, регулируем по височина.7. Безопасност и сигурност: Система за контрол на сцеплението (Traction control или еквивалент);Въздушни възглавници за предните места;3-точкови предпазни колани за всички места;Електронна система за стабилност(ESP или еквивалент);Алармена система;Вграден имобилайзер на двигателя;Централно заключване с дистанционно управление. 8. Удобство: Предни електрически стъкла;Преден и заден климатик(фабрично изпълнение); Радио, блутуут, USB. 9. Допълнителни изисквания: Ел. платформи на задните врати за повдигане на инвалидни колички с товароносимост – минимум 300кг.;Обособяване на две места за закрепване на инвалидни колички със сертифицирани колани и лайсни за захващане; Протокол за преустройство, издаден от сертифицирана организация, съгласно действащата нормативна база; Индивидуално типово одобрение за специализиран автомобил, издадено от сертифицирана организация съгласно действащата нормативна база. Цвят - бял; Гаранция на автомобила – минимум 5/пет/ години или 150000км /СТО хиляди километра/. Декларация от участника, че специализираното превозно средство, разполага с гаранционна карта предоставена от производителя с горепосочения гаранционен срок.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СО-район "Сердика", бул.Княгиня Мария Луиза 88.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в публичната покана и настоящата документация. Участниците в обществената поръчка следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г) и д), т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.5 и ал.5 от ЗОП, както и на ограниченията, предвидени в чл.55, ал.5, ал.6 и ал.7 от ЗОП. 1. Участниците в обществената поръчка следва да представят: 1.1 Списък на документите, съдържащи се в офертата; 1.2 Договор за обединение - оригинал (ако е приложимо); 1.3 Представяне на участника (Образец №1); 1.4 Техническо предложение (Образец №2); 1.5 Ценово предложение – (Образец №3). 1.6 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №4); 1.7. Декларация за подизпълнители – (Образец №5); 1.8 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка - (Образец №6); 1.9 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 7); 1.10 Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - (Образец №8); 1.11 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора (Образец №9); 1.12 Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП (Образец №10). 1.13. Документ за внесена гаранция за участие, в размер на 350 /триста и петдесет/ лева: Гаранцията за участие следва да бъде представена като парична сума, внесена:В ОБЩИНСКА БАНКА, финансов център Мария Луиза, 88 по банкова сметка: BG49SOMB91303327755001, BIC SOMBBGSF или в касата на СО-район "Сердика", гр.София, бул.Княгиня Мария-Луиза №88, ст.321, ет.3. 2. Валиден сертификат или негов еквивалент за ISO 9001:2008 – система за управление на качеството с обхват включващ доставка на превозни средства; 3. Валиден сертификат или негов еквивалент за ISO 14001:2004– Системи за управление на околната среда, с обхват включващ доставка на превозни средства и Управление и контрол на сервизната дейност, извършвана от оторизирани сервизи. 4.Участниците трябва да представят европейски сертификат за съответствие на предлаганите автомобили. Всички документите да бъдат поставени в непрозрачен, запечатан плик №1, като в него да бъде поставен отделен запечатан плик №2, съдържащ само ценова оферта- Образец №3.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложенията на кандидатите ще бъдат оценявани поотделно по икономически най-изгодна оферта. Всички оценки се закръгляват с точност до два знака след десетичната запетая. 1. Финансовият показател ( критерий К1) се формира по следната формула: Максималната оценка от 100 точки се дава на най-ниското ценово предложение – Останалите предложения получават оценка по критерий К1 по формулата: K1n=Pmin/Pn x 100, където: - К1n точки за ценовото предложение на съответния участник. - Рmin е минималната предложена цена. - Рn е предложената от съответния участник цена. 2. Срок на доставка в календарни дни ( критерий К2) се формира по следната формула: Максималната оценка от 100 точки се дава на предложението с най-кратък срок на изпълнение, посочен в дни. Останалите предложения получават оценка по критерий К2 по формулата: K2n=Pmin/Pn x 100, където: - К2n точки за предложението за срок на изпълнение в календарни дни на съответния участник. -Рmin е предложението с най-кратък срок на изпълнение в календарни дни. -Рn е предложението за срок на изпълнение в дни на съответния участник. Оценката на предложението (Кn) се формира по следната формула: Кn = 0.60 х К1n + 0.40 x К2n Участникът, чиято оферта е получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и утвърдената документация към нея са публикувани в профила на купувача:http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=421:-bg05m9op001-2002022-q-q-2014-2020-&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39 Прогнозната стойност е без ДДС. Отварянето на офертите ще се състои на 25.04.2016г. от 14.00 часа в сградата на СО-район "Сердика", бул.Кнагиня Мария Луиза" №88, ІV етаж-Заседателна зала. Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2016