Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. 21-ви септември № 6, За: Милен Йорданов - ст. юрисконсулт, Република България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: гр. Балчик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: http: / / 46.252.49.4 : 8081.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е изработването и доставката на информационни и рекламни материали за представяне на проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3D“ ("Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D - Arch 3D") по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020, с регистрационен номер 15.2.1.065“, пълното описание на който е подробно разписано в Указания и документацията по обществената поръчка, както и условията и изискванията за изпълнението на услугите, включени в обхвата му.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата поръчка е за изработване и доставка на следните информационни и рекламни материали: • 2 бр. Вътрешен вертикален банер; • 50 бр. Постери; • 5000 бр. Листовки /149*210 мм/; • 1000 бр. Брошури; • 500 бр. Листовки /размер A4/; • 100 бр. Бележници; • 100 бр. Адресници; • 200 бр. Химикалки; • 100 бр. Ключодържател; • 100 бр. Флаш памет; • 100 бр. Отпечатване на общ план за Реклама на културното наследство на Трансграничния регион (под формата на книга) . Единичната оферирана цена за всеки елемент на поръчката следва да не надхвърля таваните, установени на ниво Програма (Annex C към Пакета на кандидата), намиращи се на сайта на Програмата: www.cbcromaniabulgaria.eu, неразделна част от настоящата документация като приложение към техническите спецификации.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15764 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Балчик

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към техническите възможности на кандидатите: 1. Да имат изпълнени минимум 3 (три) договора с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата и/или от датата на регистрация на участника. • „Под сходен предмет следва да се разбират изпълнени услуги по изработване на информационни и/или рекламни материали“ 2. Да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 3. Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от експерти, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката. Предлаганият от участника екип трябва да бъде в следния минимален състав и да отговаря на посочените по–долу изисквания: А) Експерт „Печат” – 1 бр. Предложеният от участника експерт трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: висше образование (минимална образователна степен „бакалавър” по специалност графичен дизайн, художник или полиграфия или еквивалент); професионален опит по специалността минимум 3 години; професионален опит в изработването на печатни и рекламни материали– минимум 2 години; Б) Експерт „дизайн“ – 1 бр. Предложеният от участника експерт трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: висше образование (минимална образователна степен „бакалавър” по специалност графичен дизайн, художник или полиграфия или еквивалент); професионален опит по специалността минимум 3 години; професионален опит в дизайна и изработването на печатни и рекламни информационни материали– минимум 2 години !!! Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от експертния състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен състав). Доказва се със списък - декларация за предложените експерти за изпълнение на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката. 4. He може да участва в избиране на изпълнител чрез публична покана или ще бъде отстранен от участие участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП Обществената поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или еквивалентен регистър на държава - членка на Европейски съюз. Съгласно чл. 16г ал. 6 оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена, но те се разглеждат в случаите по чл. 16г., ал. 9 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие е достъпна на "Профила на купувача" на Община Балчик. Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 20.04.2016 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Балчик.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2016