Версия за печат

BG-град Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Белфери ЕООД, Цар Симеон Велики №23, За: Иван Михайлов Томов -Управител Юлияна Рачева - юрисконсулт, РБългария 9178, град Белослав, Тел.: 0896 820174, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Място/места за контакт: Управител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.belferi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.belferi.com/archives/583.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Застраховане на моторен ферибот "Белослав", собственост на "Белфери"ЕООД включващо: А)Застраховка "Морско каско "включваща рисковете отговорност, Пълна (Реална и конструктивна ) загуба или частични повреди на корпуса и оборудването на м/ф "Белослав", въведен в експлоатация месец май 2001г. със стойност на придобиване 2 400 000лв. и действителна пазарна цена към момента 1 226 168 лв., предназначен за превоз на пътници, леки и товарни автомобили , други колесни и верижни транспортни средства между двата бряга на Канал №2 на Варненското езеро при гр.Белослав; Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 03.06.2016г. Б) Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " на корабособственика към собствениците / наематели на ППС и стоки , превозвани с м/ф "Белослав". Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 03.06.2016г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66000000, 66514150, 66516300

Описание:

Финансови и застрахователни услуги
Услуги по застраховане на кораби
Застраховка "Гражданска отговорност" на кораби


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Застраховка "Морско каско "включваща рисковете отговорност, Пълна (Реална и конструктивна ) загуба или частични повреди на корпуса и оборудването на м/ф "Белослав". Срок за изпълнение на услугата - една застрахователна година считано от 00.00 часа на 03.06.2016г. Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " на корабособственика към собствениците / наематели на ППС и стоки , превозвани с м/ф "Белослав" при лимити 50 000/250 000 лева в агрегат; Срок на застраховката - една застрахователна година ,считано от 00.00 часа на 03.06.2016г. Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 03.06.2016г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І.Изпълнението на поръчката включва : 1.Застраховка "Морско каско "включваща рисковете отговорност, Пълна (Реална и конструктивна ) загуба или частични повреди на корпуса и оборудването на м/ф "Белослав". 2.Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " на корабособственика към собствениците / наематели на ППС и стоки , превозвани с м/ф "Белослав" при лимити 50 000/250 000 лева в агрегат; Указанията за изпълнение на поръчката са описани подробно в документацията - Заповед на основание чл.14,ал.4 , т.2 и Глава Осма "а" и в Проекто - договора от документацията за участие към публичната поканата . ІІ.Участниците следва да притежават лиценз за ивършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор, валиден за срока на валидност на офертата - копие , заверено от участника. ІІІ.Участниците следва да притежават клонове или офиси на територията на РБългария , което да обезпечи застрахователното събитие и за заплащане на полагащото се обезщетение за което следва да представи списък , подписан от лице с представителни функции. Офертата следва да има срок на валидност минимум 90 дни . За участие в процедурата участникът подготвя оферта ,която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията . Офертата следва да бъде представена на адреса , посочен в поканата за възлагане на услугата до часа на датата, посочена в поканата като краен срок за получаване на офертите . Указанията за изпълнение на поръчката са описани подробно в документацията - Заповед №53/07.04.2016г. , на основание чл.14,ал.4 , т.2 и Глава Осма "а" и в Проекто - договор от документацията за участие към Публична поканата .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най- изгодно предложение ,включващо: І.Техническа част -10% ІІ.Финансова част - 90 % А) Техническа част (критерии): 1.Представяне на презастрахователна програма по застраховка «Морско каско «- максимален брой точки - 7 точки ; 2.Срок за изплащане на обезщетение - максимален брой точки - 3 точки ; Б)Техническа част (критерии): 1.Обща застрахователна премия «-максимален брой точки - 59 точки , в резултат на сбора на застрахователната премия по застраховка «Морско каско» и застрахователната премия по застраховка «Гражданска отговорност към трети лица « , като : -Застрахователна премия по застраховка «Морско каско « - теглови коефициент – 51 точки . -Застрахователна премия по застраховка «Гражданска отговорност към трети лица « - теглови коефициент – 8 точки . 2.Самоучастие на Възложителя при изплащане на застрахователно обезщетение (франшиз) , максимален брой точки - 15 точки. -Самоучастие на Възложителя при изплащане на застрахователно обезщетение при застраховка «Морско каско « - максимален брой точки – 12 точки . -Самоучастие на Възложителя при изплащане на застрахователно обезщетение при застраховка «Гражданска отговорност към трети лица « - максимален брой точки – 3 точки . 3.Участие на Възложителя в положителния финансов резултат по застраховки «Морско каско « и «Гражданска отговорност към трети лица « - максимален брой точки - 16 точки . -Участие на Възложителя в положителния финансов резултат по застраховка «Морско каско « - максимален брой точки - 12 точки . -Участие на Възложителя в положителния финансов резултат по застраховка «Гражданска отговорност към трети лица « - максимален брой точки - 4 точки . Начин на определяне на комплексната оценка : І. За техническата част ОТ = П1+ П2 , където: 1.Показателят П1 се изчислява по следния начин: - Представена презастрахователна програма по застраховка “Морско каско” -7 точки -Непредставена презастрахователна програма по застраховка “Морско каско’ - 0 точки 2.Показателят П2 се изчислява по следния начин: - Изплащане на обезщетение до 5 дни след представяне на необходимите документи – 2 точки - Изплащане на обезщетение до 10 дни след представяне на необходимите документи – 1 точки - Изплащане на обезщетение над 10 дни след представяне на необходимите документи – 0 точки ІІ. За финансовата част ОФ = П3+ П4 + П5 , където 1.Показател П3 се образува като сбор от точките на следните подпоказатели: (П3.1)- Застрахователната премия по застраховка “ Морско каско” – теглови коефициент (Т3.1) – 51 т. (П3.2)- Застрахователната премия по застраховка “ Гражданска отговорност към трети лица” – теглови коефициент (Т3.2) –8 точки Подпоказателите се изчисляват по формула, както следва: минимална предложена премия по застраховка „Морско каско” П3.1 = ------------------------------------------------------------------------------х Т3.1 предложена от участника премия по застраховка „Морско каско” минимална предложена премия по застраховка „ Гражданска отг. към трети лица” П3.2 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х Т3.2 предложена от участника премия по застраховка „Гражданска отг. към трети лица” Сборът от точките (П3.1 + П3.2 ) дава стойността на П3.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Показател П4 се изчислява по следния начин: - При липса на франшиз по застраховка “Морско каско” показател (П4.1) = 11 точки - При наличие на франшиз по застраховка “Морско каско” минимален франшиз по застраховка “Морско каско” П4.1 = ---------------------------------------------------------------------------- х 7 точки предложения от участника франшиз по застраховка „Морско каско” -При липса на франшиз по застраховка “Гражданска отговорност към трети лица” показател (П4.2) = 4 точки - При наличие на франшиз по застраховка “Гражданска отговорност към трети лица” минимален франшиз по застраховка “ГО към трети лица” П4.2 = ----------------------------------------------------------------------- х 1 точки предложения от участника франшиз по застраховка „ГО към трети лица” Сборът от точките (П4.1) и (П4.2) дава стойността на П4 Забележка : Размерът на франшиза трябва да е в абсолютна стойност, но не повече от 500 лева за застраховка „Морско каско „ и не повече от 500 лева за застраховка „Гражданска отговорност към трети лица”. 2. Показател П5 се образува като сбор от точките на следните подпоказатели: П5 = (П5.1)+ (П5.2)+ (П5.3)+ (П5.4) Подпоказател П5.1 се образува от следния сбор точки: (П5.1.1) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР)по застраховка “Морско каско” при нулева квота на щетимост - теглови коефициент (Т5.1.1) – 7 точки; (П5.1.2) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Морско каско” при квота на щетимост до 10 % - теглови коефициент (Т5.1.2) – 5 точки; (П5.1.3) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Морско каско” при квота на щетимост до 20 % - теглови коефициент (Т5.1.3) – 2 точки; П5.1.1 = предложено от участника участие в ПФР х Т5.1.1 максимален размер участие в ПФР предложен от участник П5.1.2 = предложено от участника участие в ПФР х Т5.1.2 максимален размер участие в ПФР предложен от участник П5.1.3= предложено от участника участие в ПФР х Т 5.1.3 максимален размер участие в ПФР предложен от участник Подпоказател П5.2 се образува от следния сбор точки: (П5.2.1) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР)по застраховка “Гражданска Отговорност към трети лица” при нулева квота на щетимост - теглови коефициент (Т5.2.1) – 1 точка; (П5.2.2) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Гражданска Отговорност към трети лица” при квота на щетимост до 10 % - теглови коефициент (Т5.2.2) – 0.75 точки; (П5.2.3) - Участие в положителния финансов резултат (ПФР) по застраховка “Гражданска Отговорност към трети лица” при квота на щетимост до 20 % - теглови коефициент (Т5.2.3) – 0.25 точки; П5.2.1 = предложено от участника участие в ПФР х Т5.2.1 максимален размер участие в ПФР предложен от участник П5.2.2 = предложено от участника участие в ПФР х Т5.2.2 максимален размер участие в ПФР предложен от участник П5.2.3= предложено от участника участие в ПФР х Т 5.2.3 максимален размер участие в ПФР предложен от участник Комисията по избора на изпълнителя определя оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките от показателите. Ккомпл. = П1+ П2 + П3+ П4 + П5 На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка (максимално възможната Ккомпл. е 100 т.) Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2016