Версия за печат

BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК Монтана, бул. Трети март № 41, За: Даниела Пъневска, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396110, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Място/места за контакт: РЗОК Монтана

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/853.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК- Монтана

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31680000, 31520000, 31530000, 31300000, 44520000, 44411000

Описание:

Електрически принадлежности и аксесоари
Лампи и осветителни уреди
Части за лампи и осветителни уреди
Изолирани жици и кабели
Брави, ключове и панти
Санитарни изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възложителят заявява артикули от техническата спецификация, съобразно нуждите си. Общата стойност на доставките не може да надвишава 2 083 лева без ДДС за целия срок нна договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2083 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставяните артикули следва да отговарят на описанието и параметрите, посочени в техническата спецификация. 2. Доставките следва да се осъществяват след подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. 3. След получаване на заявката от възложителя, в която са определени вида и количеството на конкретната доставка, изпълнителят следва да достави заявените материали на цена, съгласно ценовото предложение на изпълнителя в подходяща за съхранение и транспорт опаковка. 4. Стоките, предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и да са с гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. 5. Изпълнителят следва да достави заявените количества и видове артикули на Възложителя в рамките на 2 (два) работни дни, считано от датата на подаване на заявката от Възложителя. 6. За всяка извършена доставка се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра от длъжностни лица на Изпълнителя и упълномощен представител на Възложителя. В протокола се отразяват вида и количеството на доставените артикули. Протоколът е основание за издаване на фактура от Изпълнителя и определя нейното съдържание. 7. Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати и/или декларации за съответствие, съобразно изискванията на българското законодателство. 8. Рекламации: 8.1. В случай на поява на скрит фабричен дефект (при правилна експлоатация и съхранение) на доставена стока, Изпълнителят се задължава в рамките на 2 (два) работни дни след уведомяването от Възложителя да изпрати свой представител, който да установи рекламацията и да извърши незабавно замяна на повредената стока с нова. 8.2. В случай на рекламация за количествени несъответствия и/или видими фабрични дефекти на доставените стоки, констатирани с двустранно подписан протокол, Изпълнителят извършва замяна в рамките на 2 (два) работни дни на дефектните или несъответстващи по количество стоки с нови. Пликът с офертата трябва да съдържа: 2.1. Оферта по образец (Приложение № 1)–оригинал; 2.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец (Приложение № 2)- оригинал; 2.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по образец (Приложение № 3)- оригинал; 2.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а”, ”б”, „в”, „г”, „д” и ал. 5 от ЗОП по образец (Приложение № 4) - оригинал. Декларацията се попълва и подписва, съобразно изискванията на чл. 47 от ЗОП. 2.5. Декларация за приемане клаузите на договора по образец (Приложение № 5)- оригинал; 2.6. Списък на всички документи, които се прилагат към офертата по образец (Приложение № 6)- оригинал; 2.7 Документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър- оригинал или заверено от кандидата копие. 2.8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – оригинал: представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му правна регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и/или документи към нея и да представлява участника в настоящата процедура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТА в отговор на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК- Монтана”. Върху плика с офертата следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 22.04.2016 година, 11:00 в стая №102 в административната сграда на РЗОК- Монтана гр. Монтана, бул. Трети март № 41

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2016