Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален център за информация и документация, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52А, За: Димитър Евтимов - главен специалист, дирекция АФСДУС, Република България 1125, София, Тел.: 02 8173829, E-mail: d.evtimov@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Място/места за контакт: 1125 гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=10.

Адрес на профила на купувача: http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=10.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09310000

Описание:

Електрическа енергия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложения в техническата спецификация анализ. Потребление на Възложителя през предходен 36 (тридесет и шест) месечен период в kWh Средно месечно - 29 575,06 kWh

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Национален център за информация и документация, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към офертата: Офертата трябва да съдържа данни за участника (наименование, адрес, ЕИК, представляващо лице); Лиценз, издаден от КЕВР за "Търговия с електрическа енергия" съгласно Закона за енерегетиката, както и за "Координатор на балансираща група"; Декларация за потвърждаване на възможностите за доставка на цялото количество електроенергия; Сертификат за внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, съответстващ на предмета на поръчката (доставка на електрическа енергия) и други изисквания, посочени в указанията към участниците, техническото предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в приложената техническа спецификация, ценово предложение, срок на вълидност на офертата, който следва да бъде не по-кратък от 40 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. II. Изисквания към поръчката: поръчката трябва да се изпълни при спазване на изискванията на техническата спецификация. III.Изисквания към изпълнението: 1. Място на изпълнение - Национален център за информация и документация, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А. 2. Начин на плащане - по банков път при условията на проекто-договора. IV. Срок на договора - 12 месеца.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА по обществена поръчка с предмет - „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ Показатели и относителната им тежест за оценка на офертите. Комисията извършва класиране на участниците въз основа на направените предложения с допуснатите участници по критерий “икономически най-изгодна оферта”. Комплексната оценка се изчислява по формулата КО =Т+С (Т)- възможност за издаване на единна фактура на Възложителя, включваща консумираната активна електрическа енергия за определения месец, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за акцизите и данъчните складове и задължение към обществото, както и всички мрежови услуги с подробна разбивка на всички обекти на възложителя, съгласно чл. 20 от ПТЕЕ. Показател Т – 30 точки. Когато участникът предлага възможност да предоставя комбинирани услуги по чл. 20 от ПТЕЕ, получава 30 точки, ако няма такава възможност получава 1 точка. Оценка на ценовото предложение на участника - предлагана цена за MWh нетна активна електрическа енергия на ниво средно напрежение. (С) – предлагана цена за MWh. Цената следва да е в лева, с точност до втория знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност и акциз. Показател С – 70 точки. Стойността му се изчислява по следната формула: С= (Сmin/Сn) х 70 Сmin - предложената най-ниска цена Сn – цена на конкретен участник С – ценовата оценка на конкретен участник На първо място се класира, участникът получил най-висока комплексна оценка. При равен резултат се тегли жребий.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указания към участниците, техническа спецификация, методика за оценка на предложенията и проект на договора могат да бъдат намерени в профила на купувача на посочения в настоящата покана интернет адрес, както и в офиса на НАЦИД на посочения адрес. Крайният срок за получаване на офертите е указан в настоящата публична покана. Място за получаване: гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52А, ет. 2, деловодството на НАЦИД. Отварянето на офертите ще се състои на 20.04.2016 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52А, ет. 2, заседателната зала на НАЦИД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/04/2016