Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС ЕООД, ул.Иван Богоров №20, За: адв.Ирина Камбурова, България 8000, Бургас, Тел.: 0889 444269, E-mail: obredi_burgas@abv.bg, Факс: 056 813370

Място/места за контакт: ул.Иван Богоров №20

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obredi-burgas.com/funeral.html.

Адрес на профила на купувача: http://obredi-burgas.com/offers.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - Бургас”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема са подробно разписани в техническата спецификация (раздел ІІІ от ДОКУМЕНТАЦИЯТА)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно изискванията на чл.101в от ЗОП участниците представят:Списък на документите, подписан от участника или негов упълномощен представител - поставя се в началото на офертата. Представяне на участника – попълнено съгласно Приложение № 1, което включва: - посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице или физическо лице е включено в състава на обединение - заверено от участника/физическо лице копие; - При участник-обединение се представя заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Срокът на обединението следва да е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена. - Когато участникът е обединение посочената информация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. - Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава. Оферта, попълнена съгласно Приложение № 2. Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги (свободен формат); Заверено копие на лиценз за извършване на охранителна дейност. Заверено копие на удостоверение, че участникът е вписан като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни. Списък на техническите лица - „охранители" за изпълнението на поръчката Заверено копие на Сертификат за система за контрол на качеството ISO 9001-2008 или еквивалент. Декларация, че участникът разполага с поне една патрулна кола на разположение Декларация по образец (Приложение № 5). Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 по образец (Приложение № 6); Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образец (Приложение № 7); Декларация (свободен текст) за размера на щетите, които ще покрива участника при настъпване на вреди –посочват се в %; Техническо предложение – по образец (Приложение № 3), придружено с проект на план и схема за охрана на обекта. Ценово предложение – по образец (Приложение № 4).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- Ктп е технически показател, с относителна тежест 60 %. - Кц е показател предлагана цена, с относителна тежест 40 %. *Комплексна оценка (КО). Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула: КО= (Ктп х 0.6)+ (Кц х 0.4)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2016 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците се представят от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС“ЕООД, на адрес: гр. Бургас, ул.“Иван Богоров“№20, административна сграда Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно оферта, която е постъпила в незапечатан, прозрачен плик или в плик с нарушена цялост, или е постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. Върху плика участникът посочва наименование, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес, предмета на поръчката. Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите на участниците ще бъдат отворени в 16,00 часа на 20.04.2016год, в сградата на „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС“ЕООД, на адрес: гр. Бургас, ул.“Иван Богоров“№20, административна сграда

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2016