BG-Гурково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, За: Доника Куртева, Р. България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Място/места за контакт: гр. Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail-18.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за извършване на строителни и ремонтни работи на общински обекти през 2016 г.”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: «Ремонт на общински път SZR 2020 Брестова- Димовци»; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: «СМР на паркин, спортна площадка и междублокови пространства» 1.Обект: «Изграждане на паркинг и спортна площадка зад читалището с. Паничерево»; 2.Обект: «Ремонт на междублоково пространство зад Блок № 11, бул. „Княз Александър Батенберг” в гр. Гурково»; 3. Обект: «Ремонт на междублоково пространство зад Блок № 15 и блон № 17, бул. „Княз Александър Батенберг” в гр. Гурково»; 4. Обект: «Ремонт на междублоково пространство пред Блок № 14, бул. „Княз Александър Батенберг” в гр. Гурково»; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: « Текущи ремонти на сгради общинска собственост»: 1.Обект: «Ремонт на общинска сграда – бивша Поликлиника гр. Гурково» 2.Обект: «Ремонт на общинска сграда – Клуб на пенсионера и инвалида гр. Гурково»; 3.Обект: «Ремонт на общинска сграда – Здравна служба с. Паничерев»; 4.Обект: «Ремонт на административна сграда – кметство с. Паничерево, общ. Гурково»; 5.Обект: «Ремонт на административна сграда – кметство с. Конаре, общ. Гурково»;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252, 45410000, 45420000, 45430000

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по полагане на мазилка
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС за всяка обособена позиция поотделно. Максималният финансов ресурс за реализиране на трите обособени позиции е 141 406,88 лв. (сто четиридесет и една хиляди четиристотин и шест лева и 88 стотинки) без вкл. ДДС. Одобрената за финансиране стойност на дейностите, предвидени в обособена позиция №1: «Ремонт на общински път SZR 2020 Брестова- Димовци», в размер на 18 707,00 лв., без включен ДДС, или 22 448,40 лв., с вкл. ДДС. Одобрената за финансиране стойност на дейностите, предвидени в обособена позиция № 2 «СМР на паркин, спортна площадка и междублокови пространства», е в размер на 72 292,00 лв. без включен ДДС, или 86 750,40 лв. с вкл. ДДС, разпределена по обекти, както следва: Обект: «Изграждане на паркинг и спортна площадка зад читалището с. Паничерево» - 22 359,00 лева без ДДС; Обект: Ремонт на междублоково пространство зад блок № 11, бул. „Княз Александър Батенберг” в гр. Гурково- 18 366,00 лева без ДДС. Обект: Ремонт на междублоково пространство зад блок № 15 и блон № 17, бул. „Княз Александър Батенберг” в гр. Гурково- 24 657,00 лева без ДДС; Обект: Ремонт на междублоково пространство пред Блок № 14, бул. „Княз Александър Батенберг” в гр. Гурково- 6 910,00 лева без ДДС; Одобрената за финансиране стойност на дейностите, предвидени в обособена позиция № 3 «Текущи ремонти на сгради общинска собственост», е в размер на 50 407,20 лв. без включен ДДС, или 60 488,64 лв. с вкл. ДДС, разпределена по обекти, както следва: Обект: Ремонт на общинска сграда – Поликлиника гр. Гурково» - 12 290,00 лева без ДДС; Обект: Ремонт на общинска сграда – Клуб на пенсионера и инвалида гр. Гурково» - 6 163,70 лева без ДДС; Обект:Ремонт на общинска сграда – Здравна служба с. Паничерев» - 6 276,50 лева без ДДС; Обект:Ремонт на административна сграда – кметство с. Паничерево, общ. Гурково» - 10 678,10 лева без ДДС; Обект: «Ремонт на административна сграда – кметство с. Конаре, общ. Гурково»- 14 998,90 лева без ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

141407 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

път SZR 2020 Брестова- Димовци, гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Право на участие в процедурата има всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение, което: 1.Отговаря на обявените условия от Възложителя 2.Не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 3.Не е обявен в несъстоятелност 4.Не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 5.Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. При сключване на договор с избрания изпълнител, същият представя декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. По смисъла на §1, т. 23 а от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП: "Свързани лица са: а) роднини по права линия без ограничение;б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;в) роднини по сватовство - до втора степен включително;г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;д) съдружници;е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.” 2. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната категория, по обособени позиции, както следва : Обособена позиция 1: «Ремонт на общински път SZR 2020 Брестова- Димовци»- V-та група, отделни видове СМР с код 42.11, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ или еквивалентно. Обособена позиция 2: «СМР на паркин, спортна площадка и междублокови пространства» - V-та група, отделни видове СМР с код 41,20 и 42,11 съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ или еквивалентно. Обособена позиция 1: « Текущи ремонти на сгради общинска собственост» - V-та група, отделни видове СМР с код 41,20, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ или еквивалентно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка е 30% П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки) Където Сi е предложения срок, като сбор от предложените срокове за изпълнение на отделните обекти по съответната обособена позиция на съответния участник. Където Сmin е минималния предложен срок, като сбор от предложените срокове за изпълнение на отделните обекти по съответната обособена позиция от всички допуснати до оценка участници. Забележка: Предлаганият срок за изпълнение, за всеки отделен обект по обособените позиции, не може да бъде по-кратък от 15 (петнадесе) календарни дни и по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо за всеки обект. 2.Показател „СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ”- П2 Максимален брой точки по показателя- 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка е 20% . П2=(Рmin / Рi) х 100 =.......... (брой точки) Където Рi е предложеният срок за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок от съответният участник. Където Р min е предложеният най-кратък срок за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок от всички оферти, допуснати до оценяване. 3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3 До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е.......... %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), Където Цi е предложената обща цена за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Цmin е минималната предложена обща цена за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Постъпилите офертни предложения ще бъдат отворени на публично заседание от 10:30 часа на 21.04.2016 г. в стая 6, етаж 2 в сградата на общинска администрация- Гурково на адрес: гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3, по реда на чл.101г, ал.3 от ЗОП и при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на общинска администрация – гр. Гурково.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/04/2016